Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3153. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin, stran 10389.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 – ZPPreb-1) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo 6/99) je Občinski svet Občine Bovec na 5. izredni seji dne 22. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Sončni Kanin 
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE 
1. člen 
(ustanoviteljstvo javnega zavoda) 
(1) S tem odlokom Občina Bovec ustanavlja javni zavod, katerega temeljni namen je upravljanje, vzdrževanje, urejanje in promocija smučarskega centra na Kaninu ter vseh objektov in naprav, povezanih s tem centrom.
(2) Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Občina Bovec skladno z zakonom in tem odlokom.
2. člen 
(ime in sedež javnega zavoda) 
(1) Ime javnega zavoda je: Sončni Kanin.
(2) Sedež javnega zavoda je v Bovcu, njegov poslovni naslov pa je Dvor 43, 5230 Bovec.
(3) V nadaljnjem besedilu se za javni zavod opredeljen v zgornjih odstavkih tega člena, kakor tudi za besedne zveze kjer smiselno nastopa, uporablja navedba »Zavod«.
3. člen 
(pečat zavoda) 
(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 25 mm z grbom Občine Bovec na sredini. Na obodu je izpisano ime Zavoda.
(2) Število pečatov, njihovo uporabo in način ravnanja z njimi določi direktor zavoda s pravilnikom. V kolikor Zavod uporablja več pečatov, imajo drugi in vsak naslednji na obodu izpisano tudi zaporedno številko.
4. člen 
(zastopanje zavoda) 
Zavod zastopa in predstavlja s polnim pooblastilom ter v skladu s tem odlokom in zakonom direktor zavoda, ki Zavod organizira in vodi njegovo delovanje.
II. DEJAVNOST ZAVODA 
5. člen 
(namen ustanovitve) 
(1) Temeljni namen ustanovitve Zavoda je vzpostavitev upravljanja žičniških naprav na smučišču Kanin, kar obsega obratovanje, zagotavljanje varnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter razpolaganje z objekti in napravami ter zemljišči na celoti površini, ki jo obsega kompleks smučišča Kanin, kakor tudi promocijo in trženje.
(2) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v obsegu in na način, ki ga določa ta odlok, oziroma vsakoletni program dela zavoda.
(3) Z letnim programom dela, ki ga sprejme svet zavoda se določijo programi za posamezno leto rednega poslovanja zavoda, v kolikor pa gre za programe, ki krepijo javni interes, ki ga preko Zavoda uresničuje Občina Bovec, da k temu delu letnega programa soglasje Občinski svet Občine Bovec, ki za njihovo izvajanje zagotovi tudi finančna sredstva v letnem proračunu.
6. člen 
(dejavnosti zavoda) 
(1) Dejavnosti zavoda so:
– upravljanje, vzdrževanje in urejanje smučarskega centra na Kaninu ter vseh objektov in naprav, povezanih s tem centrom v skladu s tem odlokom in odlokom, ki ureja upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin,
– priprava in izvajanje strategije razvoja zimskega ter letnega turizma na Kaninu,
– promocija in trženje smučišča Kanin, kakor tudi izdelava, obnavljanje in distribucija vseh potrebnih promocijskih materialov, organizacija izvajanja svojih lastnih promocijskih aktivnosti ter sodelovanje v skupnih, lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih promocijskih dejavnostih,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– organizacija in izvajanje gostinskih storitev na območju delovanja,
– prodaja trgovskega blaga, ki tematsko sodi v osnovno dejavnost zavoda,
– izvajanje ostalih dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem dejavnosti zavoda (organizacija šole smučanja, šole bordanja, alpinistične šole, pohodništvo ipd.),
– izvajanje drugih dejavnosti, ki ne nasprotujejo osnovnemu poslanstvu zavoda in ga ne ovirajo.
(2) Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
(3) Za izvrševanje nalog po tem odloku opravlja zavod naslednje dejavnosti u skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– G/47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G/47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H/49.392
Obratovanje žičnic
– H/52,210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– I/56.101
Restavracije in gostilne
– I/56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
– I/56.104
Začasni gostinski obrati
– J/58.110
Izdajanje knjig
– J/58.130
Izdajanje časopisov
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190
Drugo založništvo
– J/59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.120
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.130
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.140
Kinematografska dejavnost
– J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J/62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J/63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J/63.120
Obratovanje spletnih portalov
– J/63.990
Drugo informiranje
– L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L/68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M/74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– N/77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
– N/77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– N/82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
– O/84.240
Dejavnost za javni red in varnost
– P/85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q/86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/91.012
Dejavnost arhivov
– R/93.110
Obratovanje športnih objektov
– R/93.130
Obratovanje fitnes objektov
– R/93.190
Druge športne dejavnosti
– R/93.292
Dejavnost smučarskih centrov
– R/93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
(4) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
(5) Zavod lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne registrirane dejavnosti in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. Zavod opravlja gospodarske dejavnosti, določene s tem odlokom, kot neprofitne. Zavod lahko opravlja nekatere naloge v obliki dodatnih programov in projektov.
III. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
(organi zavoda) 
(1) Organi Zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in imenovanje se določi s statutom zavoda.
8. člen 
(sestava sveta zavoda) 
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda ima 5 članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja (ki so občinski svetniki),
– enega predstavnika delavcev zavoda in
– enega predstavnika ponudnikov nastanitvenih in gostinskih storitev ter izvajalcev športno-rekreativne ponudbe, ki so registrirani in opravljajo dejavnost na območju Občine Bovec, ki ga imenuje Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Bovec.
9. člen 
(postopek oblikovanja sveta Zavoda in mandat članov) 
(1) Predstavnike ustanovitelja (občinski svetniki) imenuje Občinski svet Občine Bovec na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bovec.
(2) Predstavnika delavcev izvolijo zaposleni na način in po postopku, ki ga določa statut Zavoda.
(3) Predstavnika ponudnikov nastanitvenih in gostinskih storitev ter izvajalcev športno-rekreativne ponudbe, ki so registrirani in opravljajo dejavnost na območju Občine Bovec, ki ga imenuje Svet zavoda Lokalne turistične organizacije Bovec. Mandat članov sveta Zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
(4) Svet zavoda ima predsednika Sveta zavoda in namestnika predsednika Sveta zavoda.
(5) Predsednika Sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani Sveta zavoda z navadno večino iz svojih vrst na prvi (konstitutivni) seji zavoda. Predsednik Sveta zavoda in njegov namestnik sta lahko le predstavnika ustanovitelja zavoda (občinski svetniki).
10. člen 
(prenehanje mandata člana sveta Zavoda in imenovanje nadomestnega člana) 
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe za katero je bil imenovan za člana sveta Zavoda, če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s članstvom v svetu Zavoda nezdružljiva,
– če odstopi,
– izgubi status v katerem je bil izvoljen,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v Zavodu.
(2) Imenovanega predstavnika lahko ustanovitelj ali drug pristojni organ razreši, če ugotovi, da svoje funkcije ne opravlja vestno ali da ne zastopa interesov ustanovitelja oziroma drugega organa, ki ga je imenoval.
(3) V primeru, da svet zavoda ugotovi, da je ali bo, kateremu od članov sveta Zavoda prenehal mandat, o tem nemudoma obvesti organ, ki je imenoval člana, ta pa mora najkasneje v osmih dneh začeti s postopkom imenovanja nadomestnega člana na način, ki ga določa statut Zavoda.
(4) Imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana ni potrebna, če je mandat prenehal manj kot tretjini članov sveta Zavoda in če je do izteka rednega mandata članov sveta zavoda manj kot šest mesecev.
(5) Nadomestni član sveta Zavoda nastopi svoj mandat skladno z določili statuta Zavoda.
11. člen 
(pristojnosti sveta Zavoda) 
(1) Svet Zavoda ima v okviru nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte iz svoje pristojnosti,
– sprejema petletni načrt razvoja,
– sprejema petletni program dela,
– sprejema letni delovni načrt,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema letno poročilo,
– daje ustanovitelju in direktorju Zavoda predloge in mnenja glede posameznih vprašanj iz delovanja Zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja in člane strokovnega sveta,
– opravlja nadzor nad opravljanjem dejavnosti in poslovanjem,
– sprejema poslovno usmeritev za organizacijo, izvajanje in financiranje dejavnosti, programov ali projektov Zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti Zavoda,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in statutom zavoda.
(2) K statutu, petletnemu načrtu razvoja, delovnemu načrtu, finančnemu načrtu, zaključnemu računu, letnemu poročilu in imenovanju direktorja daje soglasje ustanovitelj.
12. člen 
(odločanje sveta Zavoda) 
(1) Svet Zavoda odloča na svojih sejah o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
(2) Seje sveta Zavoda praviloma sklicuje in vodi predsednik sveta Zavoda, v njegovi odsotnosti oziroma nezmožnosti pa namestnik predsednika sveta Zavoda.
(3) Prvo konstitutivno sejo sveta Zavoda skliče direktor Zavoda najkasneje v petnajstih dneh po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta Zavoda. Do izvolitve predsednika sveta Zavoda sejo vodi najstarejši član sveta Zavoda.
(4) Predlog za sklic seje sveta Zavoda oziroma dnevni red seje sveta Zavoda lahko poda vsak član sveta Zavoda predsedniku sveta Zavoda.
(5) Predsednik sveta zavoda mora praviloma sklicati sejo sveta Zavoda v tridesetih dneh po pridobitvi vloge ali predloga za sklic, oziroma v najkrajšem možnem času, kadar se odloča o pravicah in obveznostih posameznika oziroma o zadevah, o katerih se odloča po predpisanem postopku ali so vezane na določene roke, oziroma je hitrejši sklic potreben iz poslovnega razloga.
(6) Če sklicatelj seje ne skliče v primerih in rokih iz prejšnjega odstavka, lahko sejo skliče vsak član sveta Zavoda, če pred tem pridobi pisno soglasje več kot polovice članov sveta Zavoda.
(7) Sklicatelj seje sveta Zavoda mora člane sveta Zavoda pisno obvestiti o datumu, uri in dnevnem redu seje sveta Zavoda, praviloma vsaj pet dni pred dnevom seje. K vabilu je potrebno priložiti vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave, oziroma navesti kje je možen vpogled.
(8) Če svet Zavoda odloča o pravicah in obveznostih posameznika, mora na sejo Zavoda povabiti posameznika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca na način in v rokih navedenih v prejšnjem odstavku.
(9) Svet zavoda lahko zaseda, če je na seji sveta Zavoda navzoča več kot polovica članov sveta Zavoda in sprejema odločitve s pisnim ali ustnim glasovanjem prisotnih članov. Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta, če drugačna večina ni določena z zakonom, tem odlokom ali statutom. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta Zavoda.
(10) Svet Zavoda lahko s poslovnikom podrobneje uredi način obravnave in odločanja o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti.
(11) Natančnejše določbe glede predsednika in podpredsednika ter članov sveta zavoda in glede drugih vprašanj v zvezi z delom sveta zavoda, določa statut zavoda.
13. člen 
(imenovanje direktorja Zavoda in okvirni pogoji delovnega mesta) 
(1) Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(2) Za direktorja Zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, tem odlokom in statutom Zavoda ter ima:
– najmanj visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih in
– znanje najmanj enega svetovnega jezika, med katere se štejejo nemški, angleški, italijanski, francoski, ruski in španski jezik.
(3) Mandat direktorja zavoda traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
14. člen 
(postopek imenovanja direktorja Zavoda) 
(1) Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja.
(2) V razpisu se v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega bo imenovan, rok za sprejem prijav kandidatov in rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri.
(3) Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od osmih dni, rok, do katerega se kandidate obvesti o izbiri pa ne sme biti daljši od trideset dni, od objave razpisa.
15. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja Zavoda) 
(1) Če se na razpis ni prijavil nihče, če nobeden od kandidatov ne izpolnjuje razpisanih pogojev ali če nihče ni bil izbran, se razpis ponovi.
(2) Za čas do imenovanja direktorja Zavoda na podlagi ponovnega razpisa se imenuje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za določen čas, vendar ne dlje kot za eno leto.
16. člen 
(razrešitev direktorja Zavoda) 
(1) O razrešitvi direktorja Zavoda odloča svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(2) Direktor Zavoda je razrešen pred potekom časa za katerega je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– nastane kateri od razlogov, ki po zakonu predstavlja nezdružljivost z opravljanjem funkcije direktorja Zavoda,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih ali splošnih aktih Zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov Sveta Zavoda oziroma ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim, nestrokovnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo, malomarno opravlja ali zanemarja svoje dolžnosti tako, da nastajajo ali bi lahko nastale hujše motnje pri delovanju zavoda, ali bi bila lahko ogrožena varnost zaposlenih in uporabnikov storitev Zavoda, oziroma bi pri izvajanju dejavnosti zavoda lahko nastale resne motnje.
(3) Svet Zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja Zavoda z razlogi za razrešitev in mu dati možnost da se o njih izjavi.
17. člen 
(pristojnosti direktorja Zavoda) 
(1) Direktor zavoda predstavlja in zastopa Zavod, predvsem pa:
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela Zavoda oziroma njegovih organov,
– sodeluje na sejah sveta Zavoda brez pravice odločanja in izvršuje odločitve sveta Zavoda oziroma drugih organov Zavoda,
– organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,
– pripravlja petletni načrt razvoja in petletni program dela Zavoda,
– pripravlja letni program dela Zavoda in finančni načrt,
– pripravlja strokovne podlage za splošne akte Zavoda, ki jih obravnava in sprejema sveta Zavoda,
– pripravi letni poročilo in zaključni račun Zavoda,
– razporeja sredstva za materialne stroške zavoda in njegovo poslovanje, investicije in investicijsko vzdrževanje,
– določa ukrepe za varovanje osebnih podatkov in pooblasti delavce za zbiranje, obdelavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov,
– zagotavlja in je odgovoren za varstvo pri delu,
– sprejme sistemizacijo delovnih mest ob soglasju s svetom Zavoda in ustanovitelja,
– sklepa pogodbe o delu in pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda,
– odpoveduje pogodbe o zaposlitvi in odloča o drugih načinih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom,
– zagotavlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih ter organizira mentorstvo za pripravnike v Zavodu,
– določa plače delavcev in odloča o njihovem napredovanju v plačne razrede,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev Zavoda,
– prisostvuje pri delu strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– obvešča ustanovitelja o delu zavoda in o uresničevanju programa dela in delovnih načrtov,
– podpisuje pogodbe sklenjene med zavodom in člani zavoda,
– opravlja druge naloge skladno z zakoni in drugimi predpisi.
(2) Direktor Zavoda lahko za nadomeščanje med odsotnostjo ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, pooblasti drugega delavca Zavoda.
(3) Direktor lahko prosto razpolaga s sredstvi v višini do 10.000,00 €, za ostala razpolaganja potrebuje soglasje Sveta Zavoda.
18. člen 
(oblikovanje strokovnega sveta Zavoda) 
(1) Strokovni organ v zavodu je strokovni svet Zavoda, ki ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje svet Zavoda.
(2) Sestavljajo ga strokovnjaki s področja žičničarstva in turizma ter z njim povezanimi dejavnostmi.
(3) Mandat članov strokovnega sveta Zavoda traja štiri leta.
(4) Natančneje se naloge, delovanje in način odločanja strokovnega sveta Zavoda določijo v statutu Zavoda, sicer pa strokovni svet Zavoda predvsem:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z dejavnostjo Zavoda,
– določa strokovne podlage za programe in načrte dela Zavoda,
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organiziranja dela,
– opravlja druge naloge skladno z zakonom in statutom Zavoda.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
19. člen 
(upravljanje s premoženjem) 
(1) Zavod s strani ustanovitelja pogodbeno in zapisniško v upravljanje prejme in prevzame nepremično in premično premoženje, ki je opredeljeno v prilogah odloka, ki ureja upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin.
(2) Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o stanju oziroma o spremembah v zvezi s premoženjem in mu izročiti vse listine in druga dokazila, ki se nanašajo na premoženje, ki ga Zavod upravlja.
(4) Zavod lahko oddaja v najem premoženje s katerim upravlja v času, ko ga sam ne rabi za izvajanje svoje dejavnosti, oziroma ga lahko oddaja, če s tem zagotavlja boljšo ekonomsko in strokovno rešitev, oziroma najema prostore in opremo za izvajanje svoje dejavnosti.
(5) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
20. člen 
(razpolaganje s sredstvi) 
Zavod lahko razpolaga s sredstvi, ki jih pridobi od ustanovitelja, s prodajo storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki jih pridobi z darili in volili ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca ter v okviru svoje dejavnosti.
21. člen 
(viri financiranja dejavnosti Zavoda) 
(1) Viri financiranja dejavnosti Zavoda so:
– prihodki iz dejavnosti zavoda (lastni prihodki),
– prihodki od premoženja v upravljanju,
– sredstva ustanovitelja (proračunska sredstva občine),
– sofinanciranje ponudnikov turističnih storitev in ustanov,
– sponzorska sredstva,
– darila in volila ter dotacije,
– sredstva pridobljena iz proračunov države in drugih državnih institucij,
– ostala pridobljena sredstva.
(2) Ustanovitelj zagotavlja Zavodu sredstva za uresničevanje javnega interesa, ki ga zagotavlja dejavnost Zavoda v skladu z letnim programom dela in petletnim načrtom razvoja, ki ga predhodno potrdi, sredstva pa zavod prejme po dinamiki in na način, ki je pogodbeno dogovorjen in razviden tako iz finančnega načrta Zavoda, kakor iz proračunskih dokumentov ustanovitelja.
22. člen 
(način porabe presežkov in pokrivanje primanjkljaja) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki Zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta Zavoda.
(3) V primeru primanjkljaja je direktor dolžan pripraviti sanacijski program, ki ga sprejme svet Zavoda, k njemu pa da soglasje tudi ustanovitelj, prav tako pa se ustrezno popravi ali pripravi finančni načrt.
23. člen 
(obseg odgovornosti Zavoda) 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev v svojem imenu in na svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
24. člen 
(obseg odgovornosti ustanovitelja) 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti Zavoda iz naslova uresničevanja javnega interesa do višine sredstev, ki jih zagotavlja Zavodu v skladu z drugim odstavkom 21. člena tega odloka.
25. člen 
(vodenje in poslovanje) 
(1) Zavod vodi knjigovodske in druge poslovne evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in drugimi sredstvi kot posredni proračunski uporabnik v skladu z zakonom, ki ureja javne finance in poslovanje proračunskih uporabnikov.
(2) Zavod ima odprt podračun pri upravi Republike Slovenije za javna plačila.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
26. člen 
(splošni akti) 
(1) Zavod ima statut, s katerim se skladno z zakonom in tem odlokom urejajo organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
(2) Statut zavoda in spremembe sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda skladno s statutom ali zakonom.
VI. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST 
27. člen 
(javnost dela) 
(1) Delo zavoda je javno. O delu Zavoda javnost obvešča direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba.
(2) Javnost dela Zavoda se zagotavlja s sporočili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
28. člen 
(varovanje poslovne tajnosti) 
(1) Direktor in drugi delavci Zavoda morajo varovati listine in podatke do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri delu in so določeni za poslovno tajnost, tudi še dve leti po prenehanju zaposlitve v Zavodu.
(2) Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
– ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– ki jih svet Zavoda določi za poslovno tajnost,
– ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost in
– ki jih Zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(direktor Zavoda) 
(1) Občinski svet Občine Bovec s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za čas do imenovanja direktorja Zavoda v skladu s tem odlokom, vendar najdalj za dobo enega leta od imenovanja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda nemudoma opravi vsa dejanja potrebna za vpis Zavoda v sodni register in druga dejanja potrebna za zagotovitev delovanja Zavoda v skladu s tem odlokom in zakonodajo.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda mora nemudoma pristopiti k zagotavljanju zakonsko predpisanih aktivnosti, ki določajo delovanje žičniških naprav za prevoz oseb in k zagotavljanju organizacije dela, ki omogoča delovanje sistema žičnic in ostale infrastrukture vezane na delovanje smučišča Kanin, že v zimski sezoni 2016/17. Osnovno začasno sistemizacijo delovnih mest, ki omogoča zakonito delovanje žičniških naprav in začetek izvajanja dejavnosti zavoda, na predlog vršilca dolžnosti potrdi župan Občine Bovec, ob konstituiranju sveta Zavoda, pa sistemizacijo delovnih mest potrdi svet zavoda ob soglasju ustanovitelja.
30. člen 
(svet Zavoda) 
Svet Zavoda mora biti konstituiran najkasneje v roku 30 dni od veljavnosti tega odloka.
31. člen 
(statut Zavoda) 
Statut Zavoda mora biti sprejet najkasneje v roku 45 dni od veljavnosti tega odloka.
32. člen 
(zagotavljanje podpornega okolja ob ustanovitvi Zavoda) 
(1) V prehodnem obdobju ustanavljanja Zavoda in konstituiranja njegovih organov, pogoje za delo Zavoda zagotavlja Občina Bovec.
(2) Ustanovitelj zagotovi Zavodu finančna sredstva za ustanovitev za začetek poslovanja.
33. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2016-1
Bovec, dne 22. novembra 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost