Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3200. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper, stran 10485.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
I. STATUS ZAVODA 
1. člen 
(1) S tem sklepom se Znanstveno-raziskovalno središče Koper (v nadaljnjem besedilu: ZRS Koper) ustanovi kot javni raziskovalni zavod.
(2) Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda ZRS Koper je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen 
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Znanstveno-raziskovalno središče Koper.
(2) Ime v angleškem jeziku: Science and Research Centre Koper.
(3) Ime v italijanskem jeziku: Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria.
(4) Skrajšano ime je: ZRS Koper.
(5) Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Koper.
(6) Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Garibaldijeva ulica 1, Koper.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Dejavnosti ZRS Koper v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A 01
Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
A 01.1
Pridelovanje netrajnih rastlin,
A 01.110 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic,
A 01.130 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic,
A 01.190 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
A 01.210 
Vinogradništvo,
A 01.220 
Gojenje tropskega in subtropskega sadja,
A 01.230 
Gojenje citrusov,
A 01.240 
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
A 01.250 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A 01.260 
Pridelovanje oljnih sadežev,
A 01.270 
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov,
A 01.280 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin,
A 01.290 
Gojenje drugih trajnih nasadov,
A 01.300 
Razmnoževanje rastlin,
A 01.500 
Mešano kmetijstvo,
A 01.610 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
A 01.630 
Priprava pridelkov,
A 01.640 
Obdelava semen,
A 02.100 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
A 02.300 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A 03.110 
Morsko ribištvo,
A 03.120 
Sladkovodno ribištvo,
A 03.210 
Gojenje morskih organizmov,
C 10.410 
Proizvodnja olja in maščob,
G 47.610 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
I 56
Dejavnost strežbe jedi in pijač,
I 56.1
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi,
I 56.10
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi,
J 58.110 
Izdajanje knjig,
J 58.130 
Izdajanje časopisov,
J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 
Drugo založništvo,
J 58.290 
Drugo izdajanje programja,
J 59.110 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010 
Računalniško programiranje,
J 62.020 
Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 
Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 
Drugo informiranje,
K 66.190
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.210 
Dejavnost stikov z javnostjo,
M 70.220 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.111 
Arhitekturno projektiranje,
M 71.112 
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje,
M 71.121 
Geofizikalne meritve, kartiranje,
M 71.129 
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 
Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.110 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
M 72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij,
M 73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.200 
Fotografska dejavnost,
M 74.300 
Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 77.2
Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N 77.21
Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N 77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N 77.330 
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
N 77.390 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N 77.400 
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 81.300 
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
N 82.190 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
P 85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P 85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 90.010 
Umetniško uprizarjanje,
R 90.020 
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R 90.030 
Umetniško ustvarjanje,
R 90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011 
Dejavnost knjižnic,
R 91.012 
Dejavnost arhivov,
R 91.030 
Varstvo kulturne dediščine,
R 91.040 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,
S 94.120 
Dejavnost strokovnih združenj,
S 94.999 
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(2) ZRS Koper kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru programa dela zavoda izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katero je pričakovati, da bo v svetu aktualno še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. ZRS Koper opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.
(3) ZRS Koper v okviru registriranih dejavnosti iz prvega odstavka tega člena s področja sredozemskega kmetijstva s poudarkom na oljkarstvu opravlja tudi naloge javne službe ter strokovne in druge naloge, za katere pridobi pooblastilo, koncesijo oziroma imenovanje v skladu z veljavnimi predpisi:
– preizkušanja sort (selekcija in introdukcija z ugotavljanjem ustrezne tehnologije pridelave),
– ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo,
– strokovne naloge in monitoring na področju kontrole olj,
– oceno olja in drugih proizvodov iz oljk in z oljem,
– analize fitofarmacevtskih sredstev in analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih,
– strokovne naloge s področja kmetijstva v povezavi z varstvom okolja,
– strokovne naloge s področja genskih bank,
– strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva rastlin,
– strokovne in raziskovalne naloge v skladu s smernicami mednarodnega sveta za oljke,
– strokovne naloge s področja senzoričnega ocenjevanja, ocenjuje senzorično oljčno olje in usposablja preizkuševalce ter vodje panelov,
– naloge referenčnega laboratorija za kemijsko in senzorično ocenjevanje oljčnega olja.
(4) Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi prioritet ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, v letnem programu strokovnih nalog ZRS Koper, ki je usklajen z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in ki je sestavni del letnega programa dela in finančnega načrta ZRS Koper.
(5) ZRS Koper v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge javne službe s področja meroslovja – nacionalni etalon za množino snovi.
(6) Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog se določi na podlagi prioritet ministrstva, pristojnega za meroslovje, v letnem programu strokovnih nalog ZRS Koper, ki je usklajen z ministrstvom, pristojnim za meroslovje, in ki je sestavni del letnega programa dela in finančnega načrta ZRS Koper.
(7) ZRS Koper se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
5. člen 
(1) Za izvajanje javne službe iz drugega odstavka prejšnjega člena se na ZRS Koper oblikujejo programske skupine.
(2) ZRS Koper opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način, določen z letnim programom dela ZRS Koper, ki je usklajen s Programom dela ZRS Koper iz prvega odstavka 18. člena tega sklepa.
(3) Za izvajanje dejavnosti iz tretjega odstavka prejšnjega člena se medsebojna razmerja med ZRS Koper in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, podrobneje uredijo s pogodbo.
(4) Za izvajanje dejavnosti iz petega odstavka prejšnjega člena se medsebojna razmerja med ZRS Koper in ministrstvom, pristojnim za meroslovje, podrobneje uredijo s pogodbo.
6. člen 
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja in tehnologij ZRS Koper s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakonodajo ustanovi drug zavod.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA 
7. člen 
Podrobnejša organiziranost ZRS Koper se določi s statutom.
8. člen 
Organi ZRS Koper so:
– upravni odbor
– direktor
– znanstveni svet
1. Upravni odbor
9. člen 
(1) Organ upravljanja ZRS Koper je upravni odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet ZRS Koper iz vrst uporabnikov dejavnosti ZRS Koper, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci ZRS Koper izmed sebe.
(2) Predsednika upravnega odbora ZRS Koper izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti ZRS Koper, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na ZRS Koper se podrobneje določi v statutu.
10. člen 
(1) Upravni odbor ZRS Koper ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema petletni Program dela zavoda,
– sprejema petletno poročilo o izvajanju Programa dela zavoda,
– sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
(2) Upravni odbor ZRS Koper s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela zavoda ter imenuje in razrešuje direktorja.
11. člen 
(1) Mandat članov upravnega odbora ZRS Koper je štiri leta. Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov.
(2) Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu zavoda.
(3) Način dela upravnega odbora se določi s statutom zavoda oziroma poslovnikom upravnega odbora.
2. Direktor
12. člen 
Direktor je poslovodni organ ZRS Koper.
13. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor ZRS Koper s soglasjem ustanovitelja.
(2) Mandat direktorja je pet let.
14. člen 
(1) Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
15. člen 
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela ZRS Koper,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
(3) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
(4) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(5) S statutom se podrobneje določijo naloge znanstvenega sveta in način imenovanja članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
16. člen 
ZRS Koper upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, ki mu jih zagotavlja ustanoviteljica oziroma jih pridobi na podlagi predpisov.
17. člen 
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, ZRS Koper pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s prodajo storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– z drugimi prihodki.
18. člen 
(1) ZRS Koper pridobiva sredstva na podlagi Programa dela ZRS Koper, h kateremu poda soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
(2) Program dela ZRS Koper pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin. Upravni odbor ZRS Koper po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela ZRS Koper.
(3) Sredstva za izvajanje programa strokovnih nalog na področju kmetijstva pridobiva ZRS Koper na podlagi letnega programa strokovnih nalog. Program strokovnih nalog je pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredi s pogodbo iz tretjega odstavka 5. člena tega sklepa.
(4) Sredstva za izvajanje programa nalog javne službe na področju meroslovja pridobiva ZRS Koper na podlagi letnega programa nalog. Program nalog je pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna se uredi s pogodbo iz četrtega odstavka 5. člena tega sklepa.
19. člen 
(1) Pri ZRS Koper se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira iz donacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določi s statutom.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
20. člen 
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki v skladu s predpisi odloča, na predlog upravnega odbora, ustanovitelj.
21. člen 
(1) O načinu pokritja primanjkljaja prihodkov nad odhodki odloča, na predlog upravnega odbora, ustanovitelj.
(2) Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
22. člen 
ZRS Koper je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
23. člen 
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti ZRS Koper iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim ZRS Koper upravlja. Za obveznosti iz lastne dejavnosti jamči ZRS Koper s prihodki iz lastne dejavnosti.
(2) ZRS Koper odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) ZRS Koper se ustanovi z vpisom v sodni register.
(2) V 45 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa ZRS Koper prevzame raziskovalne programe, raziskovalne in druge projekte (vključno s programi in projekti, ki so v postopku evalvacije) ter drugo dejavnost, ki je bila organizirana v Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem, premoženje, zaposlene, pravice in obveznosti, osnovna sredstva in dokumentacijo, kot to izhaja iz Dogovora o prevzemu raziskovalne dejavnosti Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in prenosu na novi javni raziskovalni zavod z dne, št. 900-23/2015/102 z dne 23. 11. 2016, sklenjenega med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Univerzo na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), in vstopa v vsa pravna razmerja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem.
25. člen 
(1) Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje enega leta, ustanovitelj s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja ZRS Koper, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje zavoda.
(2) Javni razpis za imenovanje direktorja v skladu s tem sklepom objavi vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper najkasneje v roku štirih mesecev od ustanovitve ZRS Koper.
26. člen 
Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka 10. člena tega sklepa sprejme prvi akt o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper, in sicer najkasneje v 45 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
27. člen 
(1) Upravni odbor se oblikuje v skladu s tem sklepom najkasneje v roku treh mesecev od ustanovitve ZRS Koper.
(2) Upravni odbor deluje v okviru pristojnosti iz tega sklepa in veljavno odloča, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsaj trije člani v skladu s tem sklepom.
(3) Upravni odbor sprejme statut najkasneje v roku dveh mesecev, druge splošne akte ZRS Koper pa najkasneje v roku šestih mesecev od konstituiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Upravni odbor sprejme Program dela zavoda v skladu s prvim odstavkom 18. člena tega sklepa najkasneje v roku devetih mesecev od konstituiranja v skladu z drugim odstavkom tega člena.
28. člen 
Znanstveni svet se oblikuje v skladu s tem sklepom najkasneje v šestih mesecih od ustanovitve ZRS Koper.
29. člen 
(1) Za izvrševanje prehodnih določb tega sklepa in za vpis statusnopravnih sprememb v sodni register in druge javne evidence, v rokih, določenih s predpisi in tem sklepom, je pooblaščen vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper vloži predlog za vpis ZRS Koper v sodni register najkasneje v sedmih dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper je kot delodajalec prevzemnik dolžan izvesti postopek, kot ga v primeru spremembe delodajalca zaradi prenosa dejavnosti določa Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16).
(4) Vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper je dolžan v roku sedmih dni od uveljavitve tega sklepa s pooblaščeno osebo Univerze na Primorskem skleniti pogodbo, ki bo podrobneje uredila prenos dejavnosti, premoženja, osnovnih sredstev, zaposlenih, pravic in obveznosti, kot to določa Dogovor.
30. člen 
Na podlagi tega sklepa vršilec dolžnosti direktorja ZRS Koper vzpostavi novo (otvoritveno) bilanco ZRS Koper, v katero se vključijo vsi poslovni oziroma finančni dogodki ter računovodsko stanje na dan vpisa statusnopravnih sprememb v sodni register v skladu s tem sklepom, tako da se nova knjigovodska evidenca ZRS Koper začne voditi 1. januarja 2017.
31. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-44/2016
Ljubljana, dne 24. novembra 2016
EVA 2016-3330-0053
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost