Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3163. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik, stran 10405.

  
Na podlagi 59., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne 16. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik 
1. člen 
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02, 56/06, 24/16) se doda nov 13.c člen, ki se glasi:
»V območju urejanja G 13/1 veljajo dodatna in posebna merila in pogoji:
Na zemljiščih parc. št. 632/6 in parc. št. 632/2, obe k.o. Smlednik, so na obstoječih legalno zgrajenih objektih dovoljene adaptacije, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave, sprememba naklona in oblika strehe, investicijsko vzdrževalna dela ter rušitve.
Objekti naj se po oblikovnih značilnostih prilagajajo obstoječim ureditvam v okolici. Objekti so lahko etažnosti P+M z naklonom strehe od 40° do 45°.
Za vse posege v prostor je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varovanje kulturne dediščine in varovanje narave.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-40/2016-6
Medvode, dne 16. novembra 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost