Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3167. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Gradac, stran 10408.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 37. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je župan Občine Metlika sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Gradac 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Metlika začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Gradac (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)
– Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
– Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Gospodarska cona Gradac ima velik potencial za razvoj, predvsem zaradi lege ob železnici ter na robu naselja, ki omogoča širitev te cone proti zahodu. V območju je še nekaj prostorskih rezerv, zato se prostor prenovi in intenzivneje izrabi, vzpostavljajo se dejavnosti v navezavi na železniško progo. Predviden je nov dostop do gospodarske cone. Nova dostopna cesta se priključuje na obstoječo regionalno cesto R1 218/1211 Podzemelj–Črnomelj ter izvennivojsko prečka železniško progo Novo mesto–Metlika. Do izgradnje nove dostopne ceste se uporablja obstoječi dostop.
(2) Obravnavano območje OPPN leži na zahodnem robu naselja Gradac. Na vzhodni strani je omejeno z železniško progo Novo mesto–Metlika in železniško postajo Gradac, ki sta zajeti v območje OPPN, na zahodu z romskim naseljem in gozdom, na jugu s kmetijskimi površinami in na severu s stanovanjskimi površinami.
(3) Razlog za pripravo OPPN je izkazan interes za odpiranje novih dejavnosti v coni.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) V območje so zajete naslednje parcele: 2041/1 (del), 8, 6/5, 2154/13, 6/12, 6/11, 6/14, 6/25, 6/2, 6/26, 2154/12, 1091/33, 2054/4, 1091/19, 1091/31, 1091/32, 1091/22, 1091/29, 1091/30, 1091/25, 1091/27, 1091/28, 1091/26, 1086/7 (del), 1091/24, 2054/11 (del), 2054/6, 2054/7, 2054/8, 2054/9, 2054/10, 1091/13, 1091/14, 1091/15, 1091/16, 1091/17 (del) vse k.o. Gradac.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti ca. 6,6 ha.
(3) Za namen izdelave strokovnih podlag za umeščanje nove dostopne ceste do cone je območje urejanja razširjeno na sosednje območje centralnih dejavnosti (CD) v velikosti ca. 1,5 ha in zajema parc. št. 1092/1, 1096, 1098, 1099, 1100 vse k.o. Gradac.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta Občine Metlika in investicijskih namer v OPPN, upoštevajoč mnenja za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
(2) V sklopu OPPN se izdelajo tudi strokovne podlage na nivoju idejne zasnove za novo dostopno cesto v cono. Strokovne podlage zajemajo tudi predlog zasnove cestnega omrežja in razporeditve objektov za širše vplivno območje, ki obdaja cono (CD- GRD2 in območje širjenja cone proti zahodu).
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov in ga izbere naročnik izdelave OPPN.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi prvimi mnenji za načrtovanje in drugimi mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice in žičnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
5. Slovenske železnice – infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije,Langusova 4, 1535 Ljubljana,
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija),
8. Komunala Metlika, Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki),
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije),
10. Zavod za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, OE Novo mesto, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto,
11. Evi d.o.o., Kanižarica 42, 8340 Črnomelj (javna razsvetljava),
12. Krajevna skupnost Gradac, Gradac 24, 8332 Gradac,
13. Občina Metlika (pristojni za posamezno področje), Mestni trg 24, 8330 Metlika.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti prva in druga mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 61.a členom ZPNačrta podati prva mnenja k osnutku in druga mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenj, se šteje, da jih nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte (tretji odstavek 58. člena ZPNačrta). V tem primeru pripravljavec OPPN tudi nadaljuje s pripravo OPPN (prvi odstavek 61. člena ZPNačrta).
6. člen 
(postopek in roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz) 
Faza
Rok izdelave
Nosilec
– sklep o začetku priprave OPPN
november 2016
občina
– izdelava strokovnih podlag za OPPN
december 2016 
izdelovalec
– izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic
januar 2016
izdelovalec
– pridobivanje smernic
februar 2016
izdelovalec
– usklajevanje smernic
februar 2016
izdelovalec
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
marec 2016
izdelovalec
– javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave OPPN
marec 2016
občina
– javna razgrnitev 
marec, april 2016
občina
– izdelava stališč do pripomb
april 2017
izdelovalec
– uskladitev stališč do pripomb 
april 2017
izdelovalec, občina
– izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
april 2017
izdelovalec
– pridobivanje mnenj
maj 2017
izdelovalec
– usklajevanje mnenj
maj 2017
izdelovalec
– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem
junij 2017
izdelovalec
– priprava gradiva za sejo OS
junij 2017
izdelovalec, občina
– sodelovanje in obrazložitev usklajenega predloga na seji OS in odborih
junij 2017
izdelovalec, občina
– objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS
junij 2017
občina
– izdelava končnega dokumenta
junij 2017
izdelovalec
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
Izdelavo OPPN financira pripravljavec: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-80/2016
Metlika, dne 18. novembra 2016
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti