Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3193. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta območja PL8 Planina vzhod – SD OLN 1, stran 10464.

  
Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj sprejme
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta območja PL8 Planina vzhod – SD OLN 1
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S tem sklepom se začne postopek prvih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta območja Pl 8 Planina vzhod, sprejetega z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod (Uradni list RS, št. 51/07; v nadaljevanju: OLN), ki se izvede po kratkem postopku.
(2) OLN je stopil v veljavo junija 2007. Na njegovi podlagi so že realizirane gradnje na območju, vendar se je v kasnejših fazah priprave na realizacijo nadaljnjih gradenj v posameznem primeru, pokazala možnost nejasnega tolmačenja določil odloka v zvezi z lego objektov na zemljišču. S tokratnimi spremembami in dopolnitvami OLN bo ta možnost odpravljena.
2. člen 
(območje, predmet in vrsta postopka SD OLN 1) 
(1) SD OLN 1 se nanaša na celotno območje urejanja.
(2) Predmet SD OLN 1 je odprava eventualne možnosti nejasnega tolmačenja določil 11. člena odloka v povezavi s 24. členom odloka in grafičnim delom OLN.
(3) SD OLN 1 se vodi po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z 61.b členom ZPNačrt.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V okviru predmetnega postopka pridobitve dodatnih strokovnih rešitev niso potrebne.
4. člen 
(roki za pripravo SD OLN 1) 
V kratkem postopku se OLN spremeni in dopolni na način, kot to določa veljavna zakonodaja. Predlog sprememb bo, skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Svetu Mestne občine Kranj, javno objavljen na oglasni deski in na svetovnem spletu vsaj 15 dni. V tem času bo javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
SD OLN 1 so take narave, da ne terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
6. člen 
(finančna sredstva) 
Finančna sredstva za pripravo SD OLN 1 zagotovi pobudnik priprave sprememb in dopolnitev.
7. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-34/2016-1-48/15
Kranj, dne 22. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti