Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

4301-7/2016 Ob-3465/16, Stran 2539
Na podlagi 337. in 345. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08 in 17/14 – EZ-1) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10, 17/14 – EZ-1 in 18/16) Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje petih let 
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je izbor izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje petih let.
3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj na razpis:
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb,
– s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve objektov in varstva okolja z vidika klimatskih sistemov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije, nanašajoč se na stavbe;
– imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
– imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 udeležencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno opremo.
Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkus znanja za obdobje petih let od dneva podpisa pogodbe.
Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pri pripravi vloge mora predstaviti program usposabljanja skladno s 4. členom Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16),
– vse stroške usposabljanja poravna udeleženec usposabljanja,
– usposabljanje mora biti organizirano na lokaciji, kjer večina udeležencev nima logističnih problemov z udeležbo na usposabljanjih,
– usposabljanje ne sme trajati manj kot 20 ur in ne več kot 30 ur. Praktična izvedba pregledov klimatskih sistemov opredeljene pod 5. točko v sklopu Programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne preglede klimatskih sistemov v prilogi 1 – Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 18/16) se izvede v dodatnih urah,
– pristopnina za pristop udeleženca k preizkusu znanja brez izobraževanja ne sme presegati vrednosti 350 EUR brez DDV,
– vrednost izobraževanja po udeležencu ne sme presegati vrednosti 600 EUR brez DDV,
– izvajalec mora za obdobje podpisane pogodbe z ministrstvom predložiti pogodbo o lastništvu oziroma najemu ustreznega prostora (iz dokazila mora biti razvidno, da razpolaga z prostori in opremo za čas trajanja pogodbe z ministrstvom).
4. Merila za izbiro izvajalca
Vloge za izbor izvajalca bomo ocenili po spodaj navedenih merilih. Izbrana bo vloga, ki bo dosegla najvišje število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli isto število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ točk iz tehničnega dela meril. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobene vloge.
Merilo
Največje število točk
Tehnični del meril
70
a.) Reference vodje programa usposabljanja
20
b.) Reference predavateljev
30
c.) Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja
20
Finančni del meril
30
d.) Cena ponudbe
30
Skupaj 
100
Obrazložitev uporabe meril:
a.) Reference vodje programa usposabljanja – dokazljive strokovne reference na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb v letih 2007–2010 (manj kot 10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 15 točk, več kot 20 referenc – 20 točk)
b.) Reference predavateljev – povprečna vsota dokazljivih strokovnih referenc na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb v letih 2007–2010 za vse predstavljene predavatelje (manj kot 10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 20 točk, več kot 20 referenc – 30 točk)
c.) Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja – v programu se ocenjuje predstavljene aktivnosti in terminske plane ter vodenje in koordinacija projekta (predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta niso predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 5 točk, predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta niso jasno predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 10 točk, predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta so popolnoma jasno predstavljene in logične v vseh zahtevanih alinejah v točki 2.c v razpisni dokumentaciji – 20 točk)
d.) Cena ponudbe – najnižja ponudbena cena od vseh vlog, ki so bile oddane na javni razpis, se pomnoži s 30 točkami in deli s ceno posameznega ponudnika)
Strokovna komisija preveri popolnost vloge ter izpolnjevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo popolne in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo strokovna komisija ocenila še z merili.
O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister za infrastrukturo. Zoper odločbo se ne bo mogoče pritožiti. Neizbrani prijavitelji bodo lahko sprožili upravni spor.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najpozneje do 15. 12. 2016, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni.
6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 16. 12. 2016 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Langusova 4, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v drugem nadstropju.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internetnem naslovu: http://www.mzip.gov.si in na sedežu Ministrstva za infrastrukturo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za razpisno dokumentacijo.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-74-45, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost