Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3158. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku, stran 10401.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je županja sprejela
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Predmet obravnave je Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 89/02 in 92/05) – v nadaljevanju SD ZN. Območje Zazidalnega načrta Čardak je območje večstanovanjske gradnje, kjer je še nekaj nepozidanih stavbnih zemljišč za gradnjo večstanovanjskih objektov. Lastnik zemljišč, TGH d.o.o., 954/33, 927/27 in 917/6, vse k.o. Črnomelj, želi na navedenih zemljiščih zgraditi večstanovanjski objekt. Zaradi negotovosti trga bi investitor predvideni objekt zgradil v dveh etapah. Odlok sicer omogoča možnost etapne gradnje, vendar kot zaključeno in dokončno urejeno celoto v okviru določenih gabaritov, investitor pa želi graditi v dveh etapah ter vsako etapo obravnavati kot celoto. Glede na urbanistične preveritve in umestitve prostor nameravano etapnost gradnje prenese, zato je potrebno določila 29. člena odloka v tem smislu dopolniti.
Na pobudo Občine Črnomelj se v spremembo tekstualnega dela prostorskega akta vnese tudi možnost ureditve dodatnih parkirnih mest na parc. št. 929/4, k.o. Črnomelj.
Ker se SD ZN nanaša le na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave SD ZN, na podlagi 61.a člena ZPNačrt uporabi skrajšani postopek, in sicer se skrajšajo roki za pridobitev smernic in mnenj ter tudi trajanje javne razgrnitve.
Na podlagi izražene pobude ter interesa občine za razvoj večstanovanjske pozidave se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
2. Območje SD OPPN
Obravnavano območje zajema naslednja zemljišča s parc. št.: 954/33, 927/27, 917/6 in 929/4, vse k.o. Črnomelj.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku priprave SD ZN se izdela strokovno prostorsko preveritev umestitve po etapah gradnje.
4. Roki za pripravo
Predvideni rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 3 mesece.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Predvidena je sprememba tekstualnega dela prostorskega akta v delu, ki ne tangira nosilcev urejanja prostora, zato v postopku le-ti ne bodo zaprošeni za izdajo smernic niti mnenj.
6. Obveznosti financiranja priprave SD OPPN
Stroške financiranja izdelave prostorske preveritve in umestitve po etapah gradnje krije investitor, stroške vodenja postopka pa se financira iz občinskega proračuna.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Št. 350-14/2016
Črnomelj, dne 10. novembra 2016
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti