Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3187. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016, stran 10459.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 15. redni seji dne 10. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
S tem odlokom se v okviru bilance prihodkov in odhodkov spremenijo naslednje postavke:
– za 103.191 EUR se poviša prihodkovna postavka 714, in sicer na račun konta 714199 »Drugi izredni nedavčni prihodki« v višini 2.463 EUR ter na račun konta 714120 »Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj« v višini 100.728 EUR,
– za 6.000 EUR se poviša prihodkovna postavka 740, in sicer na račun konta 740004 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna za druge namene«,
– za 33.463 EUR se poviša odhodkovna postavka 402, in sicer + 14.698 EUR na račun državne proslave, + 25.000 EUR na račun sanacije šole, hkrati pa se zniža za 6.235 EUR na račun zmanjšanja sredstev materialnih stroškov občinske uprave,
– za 75.728 EUR se poviša odhodkovna postavka 420, in sicer + 130.000 EUR na račun proslave, hkrati pa zniža v višini 54.272 EUR na račun zmanjšanja sredstev za vzdrževanje kanalizacijskega sistema.
Tako prihodki kot odhodki se povišajo za 109.191, vse ostale postavke v bilanci prihodkov in odhodkov pa ostajajo nespremenjene.
2. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 23/16) se, upoštevaje spremembe iz prejšnjega člena, spremeni, tako da po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
V EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.483.531,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.953.331,00
70
DAVČNI PRIHODKI
1.676.100,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.560.000,00
703 Davki na premoženje
105.100,00
704 Domači davki na blago in storitve
11.000,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
277.231,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
80.060,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
3.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
191.171,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
225.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgor. sredstev 
125.000,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
305.200,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
305.200,00
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna –EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.412.646,00
40
TEKOČI ODHODKI
768.653,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
166.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.300,00
402 Izdatki za blago in storitve
513.853,00
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
64.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
876.665,00
410 Subvencije
24.830,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
163.620,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
58.800,00
413 Drugi tekoči domači transferi
629.415,00
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
752.328,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
752.328,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.000,00
430 Investicijski transferi JP
10.000,00
432 Investicijski transferi pror. up.
5.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
70.885,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
70.885,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
9009 Splošni sklad za drugo
63.896,31
« 
3. člen
V posebnem delu proračuna se spremenijo naslednje proračunske postavke oziroma konti:
– odpre se nova proračunska postavka št. 1004006 »Stroški državne proslave«, konto 4029 – drugi operativni odhodki, v višini 14.698,00 EUR;
– odpre se nova proračunska postavka št. 4019014 »Sanacija OŠ zaradi neurja« v višini 155.000,00 EUR, od tega konto 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 130.000,00 EUR, konto 4029 – drugi operativni odhodki pa v višini 25.000,00 EUR;
– v okviru proračunske postavke 4006003 »Materialni stroški občinske uprave«, se konto 4029 – stroški ohranjanja kulturne dediščine zmanjša za 6.235 EUR;
– v okviru proračunske postavke 4015012 »Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema«, se konto 4204 – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije zmanjša za 48.000 EUR.
4. člen 
S spremembami v okviru kontov skupine 420 se uskladi tudi načrt razvojnih programov.
5. člen 
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-27/2016
Turnišče, dne 10. novembra 2016
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost