Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3178. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016, stran 10446.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 15. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16) se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Rebalans proračuna 2016 v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.070.333
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.125.555
70
DAVČNI PRIHODKI
16.947.882
700
Davki na dohodek in dobiček
14.425.754
703
Davki na premoženje
1.887.000
704
Domači davki na blago in storitve
635.128
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.177.673
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.554.520
711
Takse in pristojbine
18.000
712
Globe in druge denarne kazni
29.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
144.759
714
Drugi nedavčni prihodki
431.394
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
187.800
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
37.800
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
150.000
73
PREJETE DONACIJE
1.950
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.950
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.755.028
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.602.527
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.152.501
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
23.908.993
40
TEKOČI ODHODKI 
4.906.900
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.272.203
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
193.420
402
Izdatki za blago in storitve
2.784.390
403
Plačila domačih obresti
176.500
409
Rezerve
480.387
41
TEKOČI TRANSFERI 
10.582.227
410
Subvencije
142.309
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.751.099
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
699.112
413
Drugi tekoči domači transferi
3.989.707
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
7.639.403
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.639.403
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
780.463
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
253.400
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
527.063
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.838.660
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.069
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
1.069
751
Prodaja kapitalskih deležev
1.069
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
1.069
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.645.653
50
ZADOLŽEVANJE
1.645.653
500
Domače zadolževanje
1.645.653
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.330.521
55
ODPLAČILA DOLGA
1.330.521
550
Odplačila domačega dolga
1.330.521
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.522.459
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
315.132
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.838.660
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
1.522.459
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter kadrovski načrt.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2016 do 2019).
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen 
8. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini največ 216.387 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča občinski svet.
Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v letu 2016 namenijo sredstva v višini največ 194.000 €. Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada, vendar največ do višine 194.000 €. O porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2016-4-0203
Slovenska Bistrica, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost