Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 10447.

  
Na podlagi 61.a člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 13. redni seji dne 15. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 
1. člen 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica se spreminja Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 91/15 in 15/16; v nadaljevanju: Odlok o PUP).
2. člen 
Črta se 8.a člen.
3. člen 
V Odloku o PUP-u se 11. člen spremeni tako, da glasi:
"Postavitev pomožnih objektov je dovoljena le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb. Pri vrstni zazidavi je možna postavitev enostavnega objekta na notranjo stran mejnika, kolikor se s tem ne poslabšajo bivalne kvalitete sosednjega objekta. Pomožni objekti ne smejo rušiti lokalnih, urbanističnih in arhitekturnih značilnosti. Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora slediti oblikovanju obstoječih objektov. Vsi objekti in posamezni gabariti objektov na parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni. Tlorisni gabariti se morajo podrejati obstoječi pozidavi, na območjih naselbinske dediščine pa pogojem pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Objekti naj bodo praviloma pokriti z dvokapno streho v vzdolžni smeri v naklonu od 35–45°. Strehe drugih oblik ali nižjega naklona (enokapne, ravne, polkrožne) ter druge kritine se lahko uredijo v primeru steklenjakov, garaž, nadstreškov ali če je tako oblikovanje skladno z osnovnim objektom, vendar le izven varovalnih režimov kulturne dediščine. Obliko, naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni oziroma kakovostni podobi v EUP. Kritine morajo biti temnih barv od rjave do opečno rdeče v skladu z obstoječim vzorcem. Svetli in trajno sijoči barvni odtenki kritin niso dovoljeni."
4. člen 
V Odloku o PUP-u se na koncu 25.a člena doda nov odstavek, s sledečim besedilom:
"Za graditev omrežij brezžičnih komunikacij morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– pri načrtovanju omrežij brezžičnih komunikacij je potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja,
– objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov ter na otroška igrišča in pokopališča,
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča na območja in v objekte namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na območja kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se v čim večji meri združujejo v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,
– na varovanih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in v območjih varovalnih pasov infrastrukture je potrebno pridobiti ustrezno soglasje,
– postavljanje samostoječih antenskih stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v bližini prostorskih dominant, kot so cerkve in gradovi, ni dovoljeno."
5. člen 
V Odloku o PUP-u se drugi odstavek 35. člena spremeni tako, da glasi:
"A. dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov, enostanovanjske (samostoječe hiše, vile, kmečke hiše in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše, kot so atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše z enim stanovanjem, ki ima svojo streho in lasten vhod iz pritličja, v katerih se nahaja eno stanovanje), dvostanovanjske stavbe (samostoječe hiše ali vrstne hiše, kot so atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji – dvojčki), tri- in večstanovanjske stavbe kadar gre za adaptacijo obstoječih objektov za stanovanjske namene, ob upoštevanju določil četrtega odstavka 10. člena tega odloka, prizidave, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov; mirna obrt + obstoječe dejavnosti nadaljevati."
6. člen 
V Odloku o PUP-u se deveti odstavek 35. člena spremeni tako, da glasi:
"H. dovoljena je gradnja športno rekreacijskih objektov s spremljajočimi programi, vključno z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi;"
7. člen 
V Odloku o PUP-u se deseti odstavek 35. člena spremeni tako, da glasi:
"I. centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti"
8. člen 
V Odloku o PUP-u se na koncu 35. člena doda nov odstavek, s sledečim besedilom:
"Z OPPN se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih, ki jih je potrebno enovito zasnovati in opremiti ali sanirati. Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer se zagotovi, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev.
Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, se pripravi strokovna podlaga za celotno območje OPPN. Z njim se predvidijo tudi celovite rešitve GJI za celotno območje urejanja. Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah ugotovi utemeljena potreba po spremembi meje OPPN."
9. člen 
Besedilo 38. člena se spremeni in se glasi:
»Sestavni del odloka so grafične priloge – Spremembe in dopolnitve PUP, oktober 2016, v merilu 1:5000, ki so v digitalni in analogni obliki.«
10. člen 
Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Slovenska Bistrica.
11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2016-9
Slovenska Bistrica, dne 15. novembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti