Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3173. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke, stran 10433.

  
Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP, v nadaljevanju: ZUreP-1), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 79/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 12. seji dne 17. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke 
1. člen 
(ocena stanja) 
(1) Ta odlok določa začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora za območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke, in sicer:
– v območju načrtovanih parcel z oznako T4-8, P1-2 in delu T4-2 kot navedeno v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke (Uradni list RS, št. 62/13, v nadaljevanju: OPPN središče Pivke) ter
– v delu EUP PI 26/1 in delu PI 26/2 kot navedeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga, 62/13 – obvezna razlaga, 17/14 – Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, 60/15 – obvezna razlaga, v nadaljevanju: OPN Pivka) to je na nepozidanem severnem delu industrijskega območja v središču Pivke.
(2) V območju obstaja utemeljena nevarnost:
– da bo izvedba načrtovanih prostorskih ureditev onemogočena ali močno otežena,
– da se bodo bistveno zvišali stroški izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev in
– da bodo za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen 
(pravna podlaga) 
Pravna podlaga za sprejem tega odloka je 81. člen ZUreP-1 in Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (Uradni list RS, št. 71/16).
3. člen 
(območje začasnih ukrepov) 
(1) Območje začasnih ukrepov obsega:
– zemljišča s parcelnimi št.: 4148/17, 4148/18, 4148/19, 4148/22, 4148/85, 4148/84, del 4148/98, del 4148/64 in 4381/5, 4200/10, 4200/8 vse k.o. Petelinje, ki se nahajajo v območje načrtovanih parcel z oznako T4-8, P1-2 in delu T4-2 kot prikazano v OPPN središče Pivke) in
– zemljišča s parcelnimi št.: del 4148/86, 4148/28, del 4148/98, del 4148/30, del 4148/31, 4148/32, 4148/33, del 4148/24, 4148/68 vse k.o. Petelinje, ki se nahajajo v delu EUP PI 26/1 in delu PI 26/2 kot prikazano v OPN Pivka.
(2) Grafični del, ki ločeno prikazuje oba sklopa tega začasnega ukrepa, je priloga tega odloka.
4. člen 
(vrsta začasnih ukrepov) 
(1) V območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi, veljajo naslednji ukrepi:
– prepovedana je parcelacija zemljišč
– prepovedan je promet z zemljišči in
– prepovedana je gradnja novih objektov.
(2) Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so v času uveljavitve začasnih ukrepov že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem. Na območju začasnih ukrepov je dovoljen tudi promet z zemljišči za potrebe gradnje javne komunalne in druge infrastrukture in gradnja le-te. Dovoljene so tudi rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih, kakor tudi geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izvedbo načrtovanih sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
5. člen 
(roki za pripravo posamezne faze) 
Začasni ukrepi iz tega odloka veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, sicer pa največ štiri leta od sprejema tega odloka.
6. člen 
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi) 
Občina Pivka v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
7. člen 
(veljavnost in objava odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-12/2016
Pivka, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost