Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

Št. 4301-5/2016/19 Ob-3493/16, Stran 2537
Sprememba 
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Ministrstvo za infrastrukturo objavlja podaljšanje roka za oddajo vlog na javnem razpisu za sofinanciranje operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (oznaka JOB_2016), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
1. Skladno s 7.3 točko objave javnega razpisa se podaljša rok za oddajo vlog.
2. Rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je z dne 12. 12. 2016 prestavljen na 12. 1. 2017.
3. Vloga se šteje za pravočasno, če bo do navedenega roka osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti najkasneje na rok za predložitev.
4. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost