Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1474. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1475. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1476. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1477. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
1478. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Odloki

1479. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

1480. Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti
1481. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2016
1482. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin
1483. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
1484. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1485. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam"

USTAVNO SODIŠČE

1486. Odločba o ugotovitvi, da četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1487. Poslovnik Državnotožilskega sveta
1488. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2016

OBČINE

Brežice

1489. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376

Cerknica

1490. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015
1491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2016
1492. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
1493. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica

Črnomelj

1528. Odlok o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
1529. Sklep o višini parkirnine za leto 2016

Dobrepolje

1494. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Grad

1495. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015
1496. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad
1497. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad
1498. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad
1499. Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad
1500. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad
1501. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020

Ilirska Bistrica

1502. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

Ljubljana

1503. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mirna Peč

1504. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1505. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

1506. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota

Piran

1507. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Park Sonce

Radeče

1508. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče

Rogaška Slatina

1509. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015
1510. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ZD12
1511. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1512. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1513. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1514. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Sevnica

1515. Razpis naknadnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Slovenska Bistrica

1516. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Šalovci

1517. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2016

Šempeter-Vrtojba

1518. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Škofljica

1519. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2015
1520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
1521. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
1522. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/13, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/13-0
1523. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/12, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/12-0

Tržič

1524. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
1525. Odlok o predkupni pravici Občine Tržič

Železniki

1526. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2015
1527. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki

POPRAVKI

1530. Popravek Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjusági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és fejlesztési Közintézett Lendva

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost