Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1474. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1475. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1476. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1477. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi
1478. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Odloki

1479. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

MINISTRSTVA

1480. Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti
1481. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2016
1482. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin
1483. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
1484. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1485. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove "Ustanova Srček Bimbam"

USTAVNO SODIŠČE

1486. Odločba o ugotovitvi, da četrti in peti odstavek 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1487. Poslovnik Državnotožilskega sveta
1488. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2016

OBČINE

Brežice

1489. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376

Cerknica

1490. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015
1491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2016
1492. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
1493. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica

Črnomelj

1528. Odlok o razveljavitvi obvezne razlage trinajste alineje prvega odstavka 5. člena, drugega odstavka 113. člena in 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
1529. Sklep o višini parkirnine za leto 2016

Dobrepolje

1494. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Grad

1495. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015
1496. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad
1497. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad
1498. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad
1499. Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad
1500. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad
1501. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020

Ilirska Bistrica

1502. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

Ljubljana

1503. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mirna Peč

1504. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1505. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

1506. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota

Piran

1507. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Park Sonce

Radeče

1508. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče

Rogaška Slatina

1509. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2015
1510. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ZD12
1511. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1512. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1513. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1514. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja P1 v Rogaški Slatini

Sevnica

1515. Razpis naknadnih volitev dveh članov sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo

Slovenska Bistrica

1516. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Šalovci

1517. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2016

Šempeter-Vrtojba

1518. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Škofljica

1519. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2015
1520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
1521. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
1522. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/13, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/13-0
1523. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/12, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/12-0

Tržič

1524. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič
1525. Odlok o predkupni pravici Občine Tržič

Železniki

1526. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2015
1527. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki

POPRAVKI

1530. Popravek Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjusági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és fejlesztési Közintézett Lendva

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti