Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1489. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376, stran 5210.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara Vas – Ap 1376
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Stara vas – Ap 1376 (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) V bližini naselja Stara vas, na parc. št. 1153/4 k.o. Stara vas želi investitorka legalizirati obstoječ stanovanjski objekt s spremljajočimi prostori za kmetijsko dejavnost (predelava grozdja, pridelava vina, prodaja vina v obliki vinotoča), ki je brez ustreznih dovoljenj.
(2) Predmet OPPN je določitev pogojev za legalizacijo poslovnega objekta za vinogradniško dejavnost z bivalnim delom. Podlaga za legalizacijo je 124. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju: OPN), ki za sanacijo območij razpršene poselitve predpisuje izdelavo OPPN.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 1153/4 k.o. Stara vas. Skupna površina območja je cca 0,06 ha.
(2) Obravnavano zemljišče je v naselju Stara vas, vendar zunaj strnjenega območja pozidave. Območje OPPN je z vseh strani obkroženo s kmetijskim zemljiščem, in sicer na severni, zahodni in vzhodni strani z vinogradi, na južni strani z manjšim sadovnjakom. Dostop do območja OPPN je z južne strani, z asfaltirane javne poti JP 527561 Pudvaj–Mihelin.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se izdelajo na osnovi veljavnega OPN in njegovih strokovnih podlag, programskih izhodišč pobudnika in pripravljavca OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1. Sklep o pripravi OPPN in objava Sklepa
župan, občina
2. Osnutek OPPN za pridobitev smernic 
15 dni po objavi sklepa
izdelovalec
3. Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
30 dni
izdelovalec
4. Izdelava dopolnjenega osnutka
20 dni po pridobitvi smernic
izdelovalec
5. Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
občina, izdelovalec
6. Zavzemanje stališč do pripomb
10 dni po javni razgrnitvi
izdelovalec, občina
7. Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji OS
14 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
8. 1. obravnava na seji OS
OS
9. Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči do njihovih pripomb
7 dni po sprejemu na OS
občina
10. Predlog OPPN 
10 dni po sprejetju stališč
izdelovalec
11. Pridobivanje in usklajevanje mnenj
30 dni
izdelovalec
12. Usklajen predlog OPPN
10 dni po prejetju mnenj
izdelovalec
13. Priprava gradiva za 2. obravnavo in sprejem na OS
14 dni pred sejo OS
občina, izdelovalec
14. 2. obravnava na seji OS
OS
15. Izdelava končnega dokumenta
10 dni po sprejemu na OS
izdelovalec
16. Posredovanje odloka OPPN v objavo v Uradni list
7 dni po prejemu končnega akta
občina
(2) Roki iz 8. in 14. točke tabele prejšnjega odstavka se nanašajo na obravnave OS. Roki se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
(3) Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
5. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
v vednost Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda (varstvo narave);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (ceste);
8. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
9. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
10. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
11. Krajevna skupnost Bizeljsko, Kumrovška cesta 5, 8259 Bizeljsko;
12. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen izbere izdelovalca akta, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o izdelavi akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-2/2016
Brežice, dne 9. maja 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.