Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

VL 13315/2016 Os-2086/16, Stran 1115
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Bojan Horvat, proti dolžniku Davidu Huskić, Koroška cesta 19, Kranj - dostava, ki ga zastopa Orel Lado – odvetnik, Ljubljanska cesta 2, Ribnica, zaradi izterjave 107,44 EUR, sklenilo:
dolžniku Davidu Huskić, Koroška cesta 19, Kranj -dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lado Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2016