Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1516. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 5271.

  
Na podlagi 57. v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek, vsebino in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 91/15 in 15/16; v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve PUP).
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo na način, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter ostalimi podzakonski predpisi.
Spremembe in dopolnitve PUP se vodijo skladno z 61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Do uveljavitve novih planskih aktov na podlagi prostorske zakonodaje, torej izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) na območju centralnih naselij v Občini Slovenska Bistrica in mestu Slovenska Bistrica urejajo določila Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica.
Sestavni del odloka so grafične priloge, v katerih je med drugim opredeljena podrobnejša namenska raba zemljišč.
Podjetje Žar Burger d.o.o. je do nedavnega na območju površin ob stari telovadnici v mestu Slovenska Bistrica opravljal svojo gostinsko dejavnost (priprava in prodaja hitre prehrane). Ob izvajanju sanacije objekta po požaru se je ugotovilo, da je za tovrstna dela potrebno urediti ustrezno dokumentacijo in pridobiti potrebna upravna dovoljenja. Pri naročilu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se je ugotovilo, da obstoječa določila PUP-a ne omogočajo tovrstne gradnje na tem območju, saj so namenjena izvajanju športa in rekreacije.
Na podlagi pobude investitorja po spremembi podrobnejše namenske rabe, Občina Slovenska Bistrica pristopi k spremembam in dopolnitvam PUP in bo s tem investitorju omogočila ponovno izvajanje gostinske dejavnosti.
V postopek sprememb in dopolnitev PUP se vključi tudi pobuda investitorja Dovnik Marjana glede izločitve dveh zemljišč iz urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), saj bi bila gradnja obrtno storitvenega objekta možna brez predhodno izdelanega OPPN, saj je priključevanje na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo možna.
Prav tako se v postopek sprememb in dopolnitev PUP vključi tudi pobuda občine glede dopolnitve podrobnejše namenske rabe v starem mestnem jedru.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je ZPNačrt in ostali podzakonski predpisi.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom ZPNačrt vodi po skrajšanem postopku.
4. člen 
(Določitev območja) 
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega del območja mesta Slovenska Bistrica.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve PUP pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja prostora in njihovimi strokovnimi podlagami ter ob upoštevanju programskih izhodišč, zaradi katerih se spreminja veljavni akt.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev PUP) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava osnutka akta
do 15 dni po sprejemu sklepa o začetku postopka
2.
pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
15 dni
3.
priprava dopolnjenega osnutka
15 dni po pridobitvi smernic
4.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 15 dni
5.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
6.
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave, obravnava na občinskem svetu
do 30 dni od zaključka javne razgrnitve
7.
izdelava predloga akta
15 dni po sprejemu stališč
8.
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
15 dni
9.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
10.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP) 
V postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana.
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja, se le-ti ustrezno vključijo v postopek.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih morebiti zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovita pobudnika oziroma naročnika sprememb in dopolnitev PUP, Žar burger d.o.o., Partizanska ulica 35, Slovenska Bistrica in Dovnik Marjan, Okoška gora 46A, 2317 Oplotnica.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2016-6-1032
Slovenska Bistrica, dne 3. maja 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.