Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1526. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2015, stran 5361.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 110. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 dne 20. 11. 2015) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 4. 5. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Železniki za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Železniki za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2016-011
Železniki, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.