Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1510. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ZD12, stran 5268.

  
Na podlagi 57., 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popravek, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odločba US in 13/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Rogaška Slatina dne 22. aprila 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ZD12 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo hotela z bazenom v Rogaški Slatini, enota urejanja ZD 12 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/77, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
Pripravljavec: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
Pobudnik: Viktorija hoteli d.o.o., Ul. XIV. divizije 16, 3250 Rogaška Slatina.
Načrtovalec: BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica.
2. člen 
(ocena stanja, območje obdelave in razlogi pripravo OPPN) 
Ocena stanja in razlogi:
Po urbanistični zasnovi mesta Rogaška Slatina se območje ZD12 nahaja znotraj območja C/Š3. Za predlagano prostorsko ureditev je potrebno izdelati OPPN.
Območje obdelave obsega parcele št. 1090, 1091, 1092 in 1093/1 vse k.o. 2635 Rogaška Slatina, ki leži severno ob šolskih objektih I OŠ Rogaška Slatina ob Kidričevi ulici. Obstoječi objekti na obravnavanih nepremičninah so v slabem gradbenem stanju in jih bo potrebno porušiti.
Razlog za izdelavo OPPN je neusklajenost nameravanega posega z veljavnimi prostorskimi akti.
3. člen 
(predmet OPPN) 
Predmet OPPN je izdelava pravne prostorske podlage za gradnjo hotela z restavracijo in bazenom ter ostalimi potrebnimi funkcionalnimi, infrastrukturnimi in drugimi ureditvami.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
Rešitev prostorske ureditve se pripravi na podlagi izdelanih strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik oziroma investitor.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Slovenske – Železnice – infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
– ELEKTRO Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– TELEKOM Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje ceste, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 2, 3000 Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, 300 Celje (Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana) – pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja ni potrebna,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 547, 1000 Ljubljana.
Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim udeležencem posreduje upravljavec oziroma načrtovalec po pooblastilu pripravljavca.
Načrtovalec pošlje osnutek OPPN skupaj s pozivom za pridobitev smernic nosilcev urejanja. Šteje se, da nosilci urejanja nimajo smernic, kolikor jih ne podajo v 30 dneh od prejetja osnutka OPPN.
Načrtovalec pošlje predlog OPPN s pozivom za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja ne podajo, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen 
(postopek in terminski plan sprejemanja OPPN) 
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
Sklep o začetku priprave OPPN – priprava in sprejem ter objava v Uradnem glasilu
Občinska uprava, župan
April 2015
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Prostorski načrtovalec
2 tedna po objavi sklepa o začetku priprave
Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Prostorski načrtovalec
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN v skladu s smernicami NU in izdelava gradiva za javno razgrnitev 
Prostorski načrtovalec
10 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
Občinska uprava
Objavi pripravljavec najmanj 
7 dni pred začetkom javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava 
Občinska uprava
Javna razgrnitev traja 30 dni, javna obravnava se izvede v tem času.
Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave po zaključeni javni razgrnitvi
Občinska uprava
3 dni po končani javni razgrnitvi
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
Prostorski načrtovalec
7 dni po končani javni razgrnitvi in prejemu pripomb
Sprejem stališč do pripomb
Občinska uprava
7 dni po uskladitvi stališč
Izdelava predloga OPPN
Prostorski načrtovalec
1 teden po sprejemu stališč
Pridobitev mnenja NUP 
Prostorski načrtovalec
30 dni
Izdelava usklajenega predloga OPPN
Prostorski načrtovalec
10 dni
Sprejem OPPN
Občinski svet
Prva redna seja občinskega sveta
Objava odloka v Uradnem glasilu
Občinska uprava
Prva številka uradnega glasila
Izdelava končnih elaboratov
Prostorski načrtovalec
7 dni po objavi v uradnem glasilu
Posredovanje elaboratov upravni enoti, inšpekciji 
Občinska uprava
3 dni po prejemu končnih elaboratov
Zgoraj naveden terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.
Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Rogaška Slatina, so odvisni od pogodbenih razmerij naročnik – načrtovalec.
7. člen 
(obveznosti naročnika in načrtovalca) 
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem postopkov, strokovnih podlag in gradiv, potrebnih za izdelavo OPPN, nosi naročnik.
Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim načrtovalcem zagotoviti, da bo le-ta izdelal gradiva v skladu z veljavno zakonodajo in na način, ki sledi v nadaljevanju.
OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki.
Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih načrtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.
Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki in sicer:
– teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office programskimi orodji,
– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional programskimi orodji,
– karte morajo biti ločene od legend,
– karte morajo biti orientirane proti severu,
– v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
– sheme v formatih .fif ali .jpg ali .pdf,
– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki v formatu .tab ali .shp ali .dwg,
– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf ali .doc.
Gradiva morajo biti oddana:
– v analognih kopijah za obravnave na občinskem svetu,
– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v šestih izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sestankih Oddelka za okolje in prostor ter občinskega sveta, kolikor je to potrebno, kot poročevalec.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-0001/2016
Rogaška Slatina, dne 22. aprila 2016
 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.