Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1506. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota, stran 5264.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 10/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. seji dne 14. aprila 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/97, 83/03, 64/08, 51/09, 33/10 in 23/11) se spremeni 2. člen, tako, da se iz sestave Vrtca Murska Sobota črta naslednja enota:
– enota Vrtca Čebelica, Černelavci.
2. člen 
Spremeni se tretja alineja četrtega odstavka 15. člena, ki se nanaša na volitve predstavnikov delavcev vrtca v svet vrtca, tako, da novo besedilo glasi:
»– enega predstavnika strokovnih delavcev enot GOZDIČEK in URŠKA.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-1
Murska Sobota, dne 14. aprila 2016
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.