Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

0119 I 368/2014 Os-1759/16, Stran 1115
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Slavči Zagorec, South Bay Drive 12, Avstralija, ki ga zastopa zač. zast. Kmet Boris – odvetnik, Savinova ulica 7, Celje, zaradi izterjave 1.967,03 EUR s pp, 26. 2. 2016 sklenilo:
Za začasnega zastopnika dolžniku Slavči Zagorec, EMŠO: 1610969500058, brez bivališča v RS, se postavi odvetnik Boris Kmet, Savinova ulica 7, 3000 Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 2. 2016