Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1483. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, stran 5195.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena, šestega odstavka 93. člena in tretjega odstavka 286. člena ter za izvrševanje četrtega odstavka 93. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15 in 76/15 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja 
1. člen
V Pravilniku o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03, 83/06 in 59/11) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik izvršitelja se pri opravljanju del pomoči izkazuje z izkaznico pomočnika izvršitelja.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izkaznica 
3. člen 
Izvršitelj in namestnik izvršitelja imata izkaznico, s katero se izkazujeta pri opravljanju posameznih dejanj izvršbe in zavarovanja, pomočnik izvršitelja pa ima izkaznico, s katero se izkazuje pri opravljanju del pomoči pri posameznih dejanjih izvršbe in zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: izkaznica).
Izkaznico na zahtevo izvršitelja izda ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Oblika in vsebina izkaznice 
4. člen 
Izkaznica je izdelana iz plastičnega materiala v velikosti 85,6 x 54 mm, na njej pa so naslednji podatki (obrazec IZK št. 1, IZK št. 2 in IZK št. 7):
– oznaka »izvršitelj«, »namestnik izvršitelja« oziroma »pomočnik izvršitelja«;
– fotografija izvršitelja oziroma namestnika izvršitelja;
– za izkaznico izvršitelja: osebno ime in sedež izvršitelja;
– za izkaznico namestnika izvršitelja: osebno ime namestnika izvršitelja ter osebno ime in sedež izvršitelja, pri katerem je zaposlen;
– za pomočnika izvršitelja: osebno ime in rojstni datum pomočnika izvršitelja, osebno ime izvršitelja, pri katerem je zaposlen ter trajanje pogodbe o zaposlitvi;
– evidenčna številka izvršitelja, namestnika izvršitelja, oziroma pomočnika izvršitelja;
– tekoča številka in datum izdaje izkaznice;
– slika grba Republike Slovenije, pod njo pa napis Republika Slovenija;
– podpis ministra in pečat ministrstva.«.
4. člen 
5. člen se črta.
5. člen 
Drugi in tretji odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Če izvršitelj, namestnik izvršitelja oziroma pomočnik izvršitelja izkaznico izgubi ali kako drugače ostane brez nje ali je poškodovana, je dolžan izvršitelj o tem takoj obvestiti ministrstvo, ki izvršitelju, namestniku izvršitelja oziroma pomočniku izvršitelja na stroške izvršitelja izda novo izkaznico in jo vpiše v evidenco pod novo zaporedno številko. Naknadno najdena izkaznica, ki je bila izgubljena ali poškodovana, se uniči. Uničenje se zaznamuje v evidenci izdanih izkaznic.
Če izvršitelj, namestnik izvršitelja oziroma pomočnik izvršitelja preneha opravljati službo ali kako drugače izgubi status izvršitelja, namestnika izvršitelja oziroma pomočnika izvršitelja, mora takoj po prejemu odločbe oziroma po izteku pogodbe o zaposlitvi izročiti izkaznico zbornici izvršiteljev. Zbornica izvršiteljev izkaznico pošlje ministrstvu v osmih dneh od prevzema. Vrnjena izkaznica se uniči. Če mora izkaznico vrniti izvršitelj, mora ta hkrati s svojo izkaznico vrniti tudi izkaznico namestnika izvršitelja in izkaznico pomočnika izvršitelja.«.
6. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pomočnik izvršitelja mora pred pričetkom vsakega dejanja pomoči izkaznico pokazati strankam v postopku izvršbe in zavarovanja ter drugim udeležencem.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 15. člena se beseda »uradni« črta.
8. člen 
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »računa prehodnih sodnih pologov« nadomesti z besedilom »skrbniškega računa izvršitelja«.
9. člen 
V 37. členu se besedilo »po prejemu dokazila o plačilu varščine« nadomesti z besedilom »po prejemu varščine na skrbniški račun«.
10. člen 
V prvem odstavku 38. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. vložitev zahteve za vpis rubeža in prepovedi razpolaganja v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (tretji odstavek 81. člena zakona);«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. zagotovitev izbrisa vseh bremen in prepovedi iz registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, izdaja dokumenta ob prodaji premičnin (96. člen zakona);«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. določitev pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev za prodajo vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, prodaja nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, in določitev pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev za izvedbo prenosa imetništva vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi (93. člen zakona);«.
V 24. točki ter v 27. točki se besedilo »register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.«.
11. člen 
V četrtem, petem in šestem odstavku 42. člena se beseda »izvršitelj« nadomesti z besedilom »izvršitelj ali njegov namestnik osebno«.
12. člen 
Drugi odstavek 45. člena se črta.
13. člen 
Peti odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se izvršitelj ne more v celoti ali deloma poplačati iz izterjanega denarnega zneska, plačana pa je bila varščina, se poplača tako, kot je določeno v četrtem odstavku 38.c člena zakona.«.
14. člen 
Za četrtim odstavkom 63. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»V primeru rubeža gotovine in prostovoljnega plačila dolžnika mora izvršitelj obračun terjatve sestaviti tako, da šteje, da je terjatev dolžnika prenehala v višini zarubljenega oziroma plačanega zneska s strani dolžnika, z dnem, ko je bil opravljen rubež gotovine oziroma prostovoljno plačilo dolžnika plačano izvršitelju.«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti odstavek.
15. člen 
V prvem odstavku 70. člena se v prvi alineji besedilo »uradnem registru zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«.
16. člen 
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitelj mora neposredno pred začetkom rubeža vročiti dolžniku kopijo sklepa o izvršbi oziroma zavarovanju in kopijo akta o določitvi izvršitelja, če ni obsežen že v sklepu, razen če je z zakonom, drugim predpisom ali aktom pristojnega organa določeno drugače.«.
17. člen 
V drugem odstavku 76. člena se besedilo »uradnega registra zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«.
18. člen 
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se premičnine vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, se rubež opravi že z vpisom sklepa o izvršbi v ta register. Izvršitelj zahteva od organa, ki vodi register, da vpiše rubež in prepoved razpolaganja. Če je v zahtevi izvršitelja naveden enolični identifikacijski znak premičnine, se vpis opravi na podlagi sklepa o izvršbi, nato pa izvršitelj opravi dejanja iz prvega odstavka. Če v zahtevi izvršitelja ni naveden identifikacijski znak premičnine, se vpis opravi na podlagi sklepa o izvršbi in rubežnega zapisnika.«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »odtujitve« nadomesti z besedo »razpolaganja«.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »četrtega in petega« nadomesti z besedilom »tretjega in četrtega«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedi »njene odtujitve« nadomestita z besedama »njenega razpolaganja, beseda »uradni« pa se črta.«.
19. člen 
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če izvršitelj pri rubežu ne najde stvari, ki so lahko predmet izvršbe ali zavarovanja oziroma zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo ali zavarovanje upnikove terjatve ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni navzoč, ali prostora noče odpreti, izvršitelj oceni, ali bi se z nadaljnjimi rubeži in prodajo lahko dobila višja kupnina, kakor znašajo stroški izvršbe, seznani s tem navzočega upnika in ga opozori, da lahko v roku treh mesecev od dneva prvega rubeža oziroma njegovega poskusa neomejenokrat predlaga izvršitelju opravo ponovnega rubeža.«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Izvršitelj na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka opravi ponoven rubež in če tudi pri tem rubežu ne najde stvari, ki so lahko predmet izvršbe, oziroma če tudi naknadno zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo upnikove terjatve, ali če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, ravna tako, kot je določeno v prejšnjih odstavkih tega člena, dokler rok iz prvega odstavka tega člena ne poteče.
Če upnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne predlaga ponovnega rubeža, ali če rubež, predlagan do poteka roka iz prvega odstavka tega člena, ni uspešen, ker izvršitelj ni našel stvari, ki so lahko predmet izvršbe ali zavarovanja oziroma ker zarubljene stvari niso zadostovale za poplačilo ali zavarovanje upnikove terjatve, ali ker izvršitelj rubeža ni mogel opraviti, ker dolžnik ni bil navzoč ali prostora ni hotel odpreti, izvršitelj preneha z opravljanjem rubežev in v roku iz prvega odstavka 60. člena tega pravilnika sodišču ali pristojnemu organu ter upniku pošlje pisno poročilo o opravi izvršilnih dejanj.«.
20. člen 
V četrtem odstavku 82. člena se besedilo »uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«.
V petem odstavku se črtata besedi »in tretjim«, besedilo »uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« pa se nadomesti z besedilom »register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«.
21. člen 
V prvem in drugem odstavku 83. člena se besedilo »uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«, besedi »in tretjim« pa se črtata.
22. člen 
V šestem in sedmem odstavku 86. člena se besedilo »uradni register zarubljenih premičnin in zastavnih pravic« nadomesti z besedilom »register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin«.
23. člen 
V petem odstavku 87. člena se beseda »odtujitve« nadomesti z besedo »razpolaganja«.
24. člen 
V tretjem odstavku 95. člena se beseda »odtujitve« nadomesti z besedo »razpolaganja«.
25. člen 
Prvi, drugi in tretji odstavek 99. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Za prodajo zarubljenih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, lahko določi izvršitelj pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, da opravi prodajo, ali jih proda sam z neposredno pogodbo ali na javni dražbi ter določi pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev, da opravi prenos imetništva vrednostnih papirjev.
Stroški pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev so izvršilni stroški.
Pri prodaji nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi, mora izvršitelj takoj po prejemu kupnine poslati zapisnik o opravljeni prodaji pooblaščenemu udeležencu trga vrednostnih papirjev, da opravi prenos imetništva vrednostnih papirjev.«.
26. člen
Obrazec IZK št. 7 – izkaznica pomočnika izvršitelja je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
27. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-268/2014
Ljubljana, dne 6. maja 2016
EVA 2014-2030-0045
 
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje