Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1531. Sklep o odstopu s funkcije podpredsednice Državnega zbora
1532. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1533. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Islamski republiki Iran
1534. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1535. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1536. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1537. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1538. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1539. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1540. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1587. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov
1588. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil
1589. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

Sklepi

1590. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo
1591. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi
1592. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi

MINISTRSTVA

1541. Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti
1542. Pravilnik o evidenci komasacij
1543. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov
1544. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

1545. Odločba o ugotovitvi, da 4. točka tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni v neskladju z Ustavo
1546. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila
1547. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Mariboru

BANKA SLOVENIJE

1548. Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

SODNI SVET

1549. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Novi Gorici
1550. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 10. maja 2016

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1551. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom
1552. Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
1553. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja paradižnikovega molja Tuta absoluta Povolny

OBČINE

Dobrova-Polhov Gradec

1554. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015
1555. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Šujica

Grosuplje

1556. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Grosuplje

Hodoš

1557. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta Občine Hodoš

Ivančna Gorica

1558. Sklep o podelitvi priznanj oziroma nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2016

Kostanjevica na Krki

1559. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
1560. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
1561. Odlok o spremembi območja naselij Ivanjše in Grič
1562. Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki
1563. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2016

Lendava

1564. Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana OVK Lendava

Litija

1565. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače
1566. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Loški Potok

1567. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2015
1568. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja in odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov
1569. Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Loški Potok
1570. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 na območju Občine Loški Potok
1571. Sklep o razveljavitvi Odloka o vzreji psov in obveznosti pri vzdrževanju čistoče javnih površin in Odloka o spremembi Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
1572. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mežica

1573. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2015
1574. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Murska Sobota

1575. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje

Piran

1576. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Sončne vile Beli Križ
1577. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra

Pivka

1582. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Rečica ob Savinji

1578. Statut Občine Rečica ob Savinji
1579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji
1580. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rečica ob Savinji
1581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 258/119, k.o. Šentjanž (932)

Sežana

1583. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2016
1584. Odlok o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017

Škocjan

1585. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015
1586. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

POPRAVKI

1593. Tehnični popravek Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
1594. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.
1595. Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

19. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi Balkanskih zdravstvenih namenskih sil

Ministrstvo za zunanje zadeve

20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije in Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MOM) o sodelovanju pri programu prostovoljnega vračanja migrantov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti