Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 122-22/2016 Ob-2173/16, Stran 1128
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/16), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) in Sklepa župana, št. 122-22/2016 z dne 6. 5. 2016, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne pomoči v Mestni občini Celje v letu 2016
I. Predmet razpisa je sofinanciranje projekta za nudenje materialne pomoči v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2016.
Prednostno bo sofinanciran projekt, katerega cilj bo usmerjen v nudenje materialne pomoči in posledično v zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v Mestni občini Celje.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v Mestni občini Celje in so vpisane v razvid humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve ter verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in so registrirane v MOC najmanj 5 let (na dan oddaje predloga),
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (najmanj pet redno zaposlenih delavcev), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to ali so njeni člani ali ne,
– da prijavitelj in njegova odgovorna oseba ni bil in ni v kazenskem postopku,
– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu,
– na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj 5 let.
Predlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in reference že izvedenih projektov. Navedeno vlagatelj izkazuje z vsaj enim projektom z omenjenega področja, financiranim iz slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2015 in da je imel v letu 2015 vsaj 60.000 EUR finančnega prihodka iz naslova pridobljenih donacij.
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2016 oziroma so v postopku izbora. Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta.
III. Merila za izbor projektov
Predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
Mestna občina Celje bo s predlagateljem, ki bo zbral najvišje število točk, sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da dva ali več predlagateljev dosežeta enako število točk, ima prednost tisti predlagatelj, ki zagotavlja večji delež lastnih sredstev.
IV. Vrednost sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 30.000 EUR, kot določa Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/16).
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena do 31. decembra 2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z obrazcem »prijava na javni razpis«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, mora le ta biti oddan v zaprti ovojnici, skladno s VII. točko besedila javnega razpisa in dodatnim pripisom (umik ali dopolnitev ali sprememba).
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 27. maja 2016 (datum poštnega žiga).
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti za nudenje materialne pomoči – 2016«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– da je poslana v roku in na način, ki je določen v besedilu javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede nato, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VI. in VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila svoje delo.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo po elektronski pošti– zahtevek je potrebno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na tel. 03/42-65-888, pri Branki Lazarevič in preko e-pošte na naslov: branka.lazarevic@celje.si in v tajništvu, na tel. 03/42-65-860.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti