Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1586. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan, stran 5440.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter 16. in 76. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 9. seji dne 12. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji, merila in postopki za dodeljevanje občinskih proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (v nadaljevanju: sredstva za pospeševanje razvoja).
2. člen 
Sredstva za pospeševanje razvoja, se ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Škocjan za posamezno leto.
3. člen 
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan so sredstva namenjena za naslednje ukrepe:
1. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij – spodbujanje investicijskih vlaganj, ki ustvarjajo nove proizvodne in storitvene kapacitete ter povečujejo konkurenčnost malega gospodarstva (naložbe v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme, nakup nematerialnih pravic) ter omogočajo optimalno in kakovostnejše koriščenje proizvodnih in storitvenih kapacitet z uvajanjem novih in posodobljenih tehnologij (produktivnejših, racionalnejših, energetsko varčnih, ekološko varnejših),
2. svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise – spodbujanje podjetij k pridobivanju nepovratnih sredstev iz naslova državnih in mednarodnih razpisov z namenom razširitve proizvodnje oziroma tehnoloških posodobitev na podlagi sofinanciranja stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne in mednarodne javne razpise,
3. promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah – spodbujanje udeležbe podjetij na sejmih in razstavah doma in v tujini z namenom promoviranja izdelkov in storitev.
4. člen 
Sredstva za pospeševanje razvoja se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), ki se uporablja do 31. 12. 2020.
5. člen 
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (1) do (4) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
II. POGOJI IN MERILA 
6. člen 
Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika so mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo).
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Škocjan. Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, kolikor ima poslovno enoto v Občini Škocjan, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Škocjan (stalno bivališče) in investira na območju Občine Škocjan. Sredstva se lahko dodelijo le za investicije, ki se izvajajo na območju Občine Škocjan. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Škocjan, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Škocjan.
Posamezen upravičenec se v tekočem letu lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.
7. člen 
Do sredstev za pospeševanje razvoja niso upravičena podjetja, ki:
1. so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
2. nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Škocjan ali do države iz naslova davkov in prispevkov,
3. so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
4. so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
8. člen 
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
9. člen 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.
Pri kumulaciji pomoči je potrebno upoštevati naslednje:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000,00 oziroma 100.000,00 EUR).
Upravičenci oddajo vlogo na podlagi javnega razpisa v razpisnem roku z izpolnjeno razpisno dokumentacijo, kateri priložijo obvezna dokazila, kot so:
– pisna izvaja o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisna izjava ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– pisna izjava s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisna izjava oziroma zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– pisna izjava, da organizacija ne posluje z žigom, kolikor kot pravna oseba ne posluje z žigom,
– pisna izjava, da prijavitelj redno izplačuje plače in socialne prispevke,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (npr. obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v Uredbi o obrtnih dejavnostih),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– finančni izkazi poslovanja.
10. člen 
Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
11. člen 
Sredstva za pospeševanje razvoja se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, v skladu s tem pravilnikom in z zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračuna.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine, v občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov navedene v tem pravilniku.
Kolikor bodo v javnem razpisu pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Obdobje upravičenosti stroškov se določi v javnem razpisu.
12. člen 
Župan Občine Škocjan z odločbo imenuje komisijo za vodenje postopka javnega razpisa, ki je sestavljena iz predstavnikov občinske uprave Občine Škocjan in predstavnikov Odbora za drobno gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Škocjan.
Komisija na podlagi tega pravilnika in javnega razpisa odpira vloge, preveri popolnost vlog, obravnava pravočasno prispele in popolne vloge, opravlja oglede na terenu, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega komisija sprejme odločitev o dodelitvi sredstev, občinska uprava pa izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.
Župan Občine Škocjan po pravnomočnosti izdanih sklepov s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti. S podpisom pogodbe vseh pogodbenih strank se smatra, da je de minimis pomoč dejansko dodeljena.
III. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 
13. člen 
Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvodne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi ustanovitve novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvodne in storitvene opreme oziroma nematerialne investicije,
– posamezen prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep, kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se bo upoštevala samo maksimalna vrednost, ki je v razpisu predvidena za ta ukrep,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Škocjan vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za pospeševanje razvoja.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 70 % upravičenih stroškov posamezne investicije.
Upravičeni stroški:
– nakup nove proizvajalne in storitvene opreme (samo stalna sredstva, ne drobni inventar), katere posamezna nabavna vrednost presega 500 EUR,
– nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).
14. člen 
Svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise 
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sredstva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali mednarodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehnološke posodobitve.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,
– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,
– svetovalne storitve za prijavljeni projekt ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčerskega svetovanja ali drugih javnih virov,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za pospeševanje razvoja.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 70 % upravičenih stroškov zunanje svetovalne organizacije.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetovalnega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila,
– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega oziroma periodičnega značaja ter niso povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,
– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega ukrepa.
15. člen 
Promocija izdelkov in storitev na sejmih in razstavah 
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tujini,
– sofinancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi,
– podrobnejši pogoji in merila se definirajo v javnem razpisu, na podlagi katerega se dodeljujejo sredstva za razvoj.
Intenzivnost pomoči:
– v višini do 70 % upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti.
Upravičeni stroški:
– najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na sejmu ali razstavi,
– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
16. člen 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika spremlja in preverja občinska uprava Občine Škocjan, imenovana komisija oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
17. člen 
V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila tega pravilnika ali pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku do dneva vračila.
Prejemnik, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 80/09, 100/09 in 16/11).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0009/2015
Škocjan, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti