Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1574. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica, stran 5411.

  
Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10, in 94/10), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 12. seji dne 11. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica 
1. 
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:
I. starostno obdobje
415,64
II. starostno obdobje
326,01 €
Kombiniran oddelek
346,26 €
2. 
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok). Vse te dodatne stroške krije Občina Mežica.
3. 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 35,49 €. Cena prehrane na dan znaša 1,69 €.
4. 
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta. Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo sklenejo starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši lahko kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim izpisom.
5. 
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo samo v primeru, če se bo občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, s tem strinjala in podpisala sporazum o plačilu razlike med rezervacijo in polno ceno programa, za največ dva meseca letno.
6. 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo računovodstvo šole o otrokovi odsotnosti do pol devete ure zjutraj, se staršem zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem (glede na plačilo staršev v odstotku od cene programa), če pa starši otrokove odsotnosti ne sporočijo, se jim za ne odjavljene in ne prevzete obroke zaračuna poln znesek živil (1,69 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti strošek živil odšteje;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
7. 
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 7,70 € za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8. 
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 101/15).
10. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje.
Št. 602-0003/2016-1
Mežica, dne 11. maja 2016
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti