Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1541. Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti, stran 5369.

  
Na podlagi šestega odstavka 413. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16 in 31/16 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o:
1. vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca) iz prvega odstavka 413. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16 in 31/16 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: zakon);
2. vsebini in načinu pošiljanja obvestil iz četrtega odstavka 413. člena zakona;
3. vsebini ter načinu posredovanja zahteve in podatkov po prvem odstavku 400. člena zakona.
2. člen 
(vodenje evidence) 
(1) Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi evidenco kot informatizirano zbirko podatkov.
(2) V evidenci se vodijo podatki o naslednjih pravnomočnih sklepih:
1. sklepu o odpustu obveznosti iz 407. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: sklep o odpustu obveznosti);
2. sklepu o zavrnitvi odpusta obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 406. člena ali iz 1. točke petega odstavka ali iz 1. točke šestega odstavka 407. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavrnitvi odpusta obveznosti);
3. sklepu o razveljavitvi odpusta obveznosti iz 411. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: sklep o razveljavitvi odpusta obveznosti).
(3) O vsakem sklepu iz prejšnjega odstavka se v evidenci vodijo naslednji podatki:
1. vrsta sklepa po šifrantu:
01 - sklep o odpustu obveznosti;
02 - sklep o zavrnitvi odpusta obveznosti;
03 - sklep o razveljavitvi odpusta obveznosti;
2. identifikacijski podatki o dolžniku, na katerega se nanaša sklep, iz tretjega odstavka 17. člena zakona;
3. opravilna številka sklepa;
4. ime sodišča, ki je izdalo sklep;
5. datum izdaje sklepa;
6. datum pravnomočnosti sklepa.
(4) O sklepu o zavrnitvi odpusta obveznosti se v evidenci vodi tudi podatek o razlogu za zavrnitev po šifrantu:
21 - pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje (1. točka drugega odstavka 399. člena zakona ali 1. točka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.);
22 - predhodno že odpuščene obveznosti (prva alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena zakona ali 3. točka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.);
23 - predhodna zavrnitev odpusta obveznosti (druga alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena zakona);
24 - predhodna razveljavitev sklepa o odpustu obveznosti (tretja alineja 2. točke drugega odstavka 399. člena zakona);
30 - splošna zloraba pravice do odpusta obveznosti (tretji odstavek 399. člena zakona, če odločitev ni oprta na domnevo iz četrtega odstavka 399. člena zakona);
31 - napačni podatki za odmero davka (tretji odstavek v zvezi s 1. točko četrtega odstavka 399. člena zakona ali 2. točka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.);
32 - napačni podatki za pridobitev javnih sredstev (tretji odstavek v zvezi z 2. točko četrtega odstavka 399. člena zakona);
33 - prevzemanje nesorazmernih obveznosti ali neodplačno razpolaganje (tretji odstavek v zvezi s 3. točko četrtega odstavka 399. člena zakona ali 4. točka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.);
34 - izpodbojno pravno dejanje (tretji odstavek v zvezi s 4. točko četrtega odstavka 399. člena zakona);
35 - ni insolventen (tretji odstavek v zvezi s 5. točko četrtega odstavka 399. člena zakona ali 4. točka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.);
40 - kršitev obveznosti med preizkusnim obdobjem (1. točka prvega odstavka 406. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 403. člena zakona ali 1. točka prvega odstavka 406. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 403. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.).
(5) Evidenca mora biti oblikovana tako, da je dostop do posameznega sklepa omogočen po naslednjih parametrih o zadevi, v kateri je bil izdan sklep:
1. po identifikacijskih podatkih o dolžniku iz 17. člena zakona ali
2. po opravilni številki zadeve in sodišču.
(6) Identifikacijski podatki o dolžniku se v evidenco zajemajo tako, da se:
1. če je dolžnik vpisan v centralni register prebivalstva, vnese dolžnikov EMŠO, drugi podatki pa se prevzamejo iz centralnega registra prebivalstva ali
2. če dolžnik nima EMŠO in je vpisan v davčnem registru, vnese dolžnikova davčna številka, drugi podatki pa se prevzamejo iz davčnega registra.
(7) Identifikacijski podatki o dolžniku se v evidenci zajemajo skladno s prejšnjim odstavkom in usklajujejo na podlagi povezanosti evidence s centralnim registrom prebivalstva in davčnim registrom.
3. člen 
(način pošiljanja obvestil sodišč glede postopkov odpusta obveznosti) 
Sodišče mora obvestiti ministrstvo o podatkih, ki se vpisujejo v evidenco (v nadaljnjem besedilu: obvestilo sodišča), tako da obvestilo sodišča pošlje po elektronski pošti na naslov stecaji.mp@gov.si.
4. člen 
(vsebina obvestila sodišča) 
(1) Obvestilo sodišča mora v naslovu vsebovati navedbo »Obvestilo o sklepu za evidenco o odpustu obveznosti«.
(2) Obvestilo sodišča mora v besedilu vsebovati naslednje podatke in po naslednjem zaporedju:
1. vrsta sklepa: navedbo šifre iz 1. točke tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika;
2. osebno ime in EMŠO ali davčno številko dolžnika;
3. podatke iz 3. do 6. točke tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika;
4. če je predmet obvestila sklep o zavrnitvi odpusta obveznosti, tudi razlog zavrnitve z navedbo šifre iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. člen 
(zaupnost podatkov) 
(1) Podatki, vpisani v evidenci, so zaupne narave.
(2) Ministrstvo sme podatke, vpisane v evidenci, ali podatek, da glede določenega dolžnika v evidenci ni vpisov, posredovati samo:
1. sodišču, če te podatke zahteva po prvem odstavku 400. člena zakona, ali
2. tistemu, ki ima položaj dolžnika v postopku odpusta obveznosti.
6. člen 
(vsebina in način pošiljanja zahtev sodišč za posredovanje podatkov iz evidence) 
(1) Zahteva sodišča iz prvega odstavka 400. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: zahteva sodišča) mora v naslovu vsebovati navedbo »Zahteva za posredovanje podatkov iz evidence o odpustu obveznosti po prvem odstavku 400. člena ZFPPIPP«, v besedilu zahteve pa naslednje podatke:
1. ime sodišča, ki zahteva podatke;
2. elektronski naslov sodišča, na katerega ministrstvo posreduje zahtevane podatke;
3. osebno ime in EMŠO ali davčno številko dolžnika;
4. opravilno številko zadeve, v kateri sodišče odloča o predlogu za odpust obveznosti dolžniku iz prejšnje točke.
(2) Sodišče mora zahtevo iz prejšnjega odstavka poslati ministrstvu po elektronski pošti na naslov gp.mp@gov.si.
7. člen 
(vsebina in način posredovanja podatkov iz evidence) 
(1) Ministrstvo mora sodišču, ki je zahtevalo podatke iz evidence glede določenega dolžnika posredovati:
1. če so v evidenci vpisani podatki o tem dolžniku: podatke iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika;
2. če v evidenci o tem dolžniku ni vpisa: njegove identifikacijske podatke, navedene v zahtevi sodišča, in podatek, da ta dolžnik ni vpisan v evidenci o odpustu obveznosti.
(2) Ministrstvo mora sodišču podatke iz prejšnjega odstavka poslati po elektronski pošti na naslov, naveden v zahtevi sodišča.
8. člen 
(rok za izbris sklepa iz evidence) 
Ministrstvo izbriše sklep iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika iz evidence, ko poteče deset let od njegove pravnomočnosti.
Prehodne in končna določba 
9. člen 
(zbirno obvestilo) 
(1) Sodišče lahko posreduje podatke o sklepih o zavrnitvi odpusta obveznosti, ki so postali pravnomočni pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) tudi tako, da podatke o vseh sklepih vnese v zbirno tabelo v posebnem dokumentu, in ministrstvu na način iz 3. člena tega pravilnika namesto posamičnih obvestil iz 4. člena tega pravilnika pošlje zbirno obvestilo.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora v naslovu vsebovati navedbo »Zbirno obvestilo o sklepih za evidenco o odpustu obveznosti« in ime sodišča, ki pošilja obvestilo. Priložen mu mora biti dokument z zbirno tabelo iz prejšnjega odstavka.
10. člen 
(rok za posredovanje podatkov) 
Sodišča morajo podatke o sklepih o zavrnitvi odpusta obveznosti, ki postanejo pravnomočni od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16) do uveljavitve tega pravilnika, posredovati v treh delovnih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja te evidence (Uradni list RS, št. 83/08 in 59/13).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-154/2016/11
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2016-2030-0022
mag. Goran Klemenčič l. r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti