Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 430-84/2016/2 Ob-2211/16, Stran 1121
Javni razpis 
za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije na področju urejanja prostora in graditve v letu 2016.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/13), in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13).
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest ter arhitekture in graditve.
Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A:
Sofinanciranje projektov na področju prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike.
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov kot so npr. razstave, simpoziji, konference, delavnice, izobraževanja, posveti, okrogle mize, predstavitve, izmenjave in širjenje primerov dobrih praks.
Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru ter promociji samih institucij.
Sklop B:
Sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike v Mesecu prostora 2016 (oktober 2016) – vzgoja in izobraževanje mladih o prostoru in arhitekturi.
Razpis je namenjen organizaciji izvedbe izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za šolarje v Mesecu prostora 2016. Vsebina oziroma namen aktivnosti je ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti, o vsebinah na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja ter arhitekture in graditve s pristopi, ki ustrezajo starosti populacije, katerim so aktivnosti namenjene.
4. Cilj in namen razpisa
Cilj razpisa je okrepitev zavedanja o pomenu prostora v njegovem najširšem pomenu, dvig prepoznavnosti področja urejanja prostora in graditve, dvig prepoznavnosti kakovostne arhitekture, urbanističnih in krajinskih ureditev, kakovostnih naselij, urbanih prostorov ter kakovostne in inovativne gradnje.
Cilj razpisa je tudi zaokrožiti dogodke in aktivnosti v Mesecu prostora 2016, v katerem povezujemo dogodke, ki se pričnejo s praznovanjem Svetovnega dne Habitata – World Habitat Day (3. oktober 2016) in zaključijo ob Svetovnem dnevu mest – World Cities Day (31. oktober 2016)).
Temeljni namen razpisa je:
– ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti,
– doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru in krepitvi zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim ureditvam, večji kakovosti prostora, grajenega okolja in bivanja ter boljši prostorski kulturi;
– informiranje in izobraževanje strokovne javnosti in izmenjavo znanja, dobrih praks, kakovostnih in inovativnih rešitev in pristopov s področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja, urejanja naselij razvoja mest, arhitekture in graditve, s tem pa krepitev pomena, vloge in odgovornosti stroke pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja;
– spodbujanje promocije prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter oblikovanja in arhitekture ter graditve.
Ciljne skupine, katerim so projekti namenjeni:
Sklop A:
– širša javnost,
– otroci in mladi;
– strokovna javnost.
Sklop B:
– otroci in mladi (osnovna in srednja šola).
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis za sklop A se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, univerze, članice univerz, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke tega razpisa.
Na javni razpis za sklop B se lahko prijavijo društva in zavodi, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke tega razpisa.
Prijavitelj lahko vloži vlogo na javni razpis za sklop A in /ali za sklop B, pri čemer lahko v okviru posameznega sklopa vloži vlogo zgolj za en projekt.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje projektov, opredeljenih v točki 3. in 4. tega razpisa in v skladu s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za prijavo na razpis. Delež sredstev namenjen sofinanciranju projekta je določen v točki 8 tega razpisa.
Sklop A:
V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni naslednji materialni stroški: produkcijski stroški, tisk kataloga programa, letakov, plakatov, postavitev spletnih strani, najemnine prostorov, ozvočenje, pisarniški material, postavitev razstave, ipd.), stroški promocije in oglaševanja v medijih.
Sklop B:
V zvezi s sofinanciranjem projektov so upravičeni materialni stroški za izvedbo projekta, stroški dela oseb za zasnovo in izvedbo projekta in administrativni stroški v višini do 10 % od zaprošene vrednosti projekta.
Avtorski honorarji, vezani na izvedbo projekta, niso predmet sofinanciranja.
Sredstva iz naslova sofinanciranja niso namenjena financiranju stroškov investicij in nakupa osnovnih sredstev.
Stroški morajo biti dokumentirani z ustreznim dokazilom (npr. račun).
5.3. Rok za porabo sredstev
Sklop A:
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da mora biti projekt izveden v času od dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju do datuma zaključka projekta oziroma najkasneje do 20. 11. 2016.
Sklop B:
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je, da mora biti projekt izveden v času Meseca prostora 2016 (od 3. do 31. oktobra 2016).
5.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 3., 4., 5., in 7. točko iz objave javnega razpisa, se izloči in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.5. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Sklop A:
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Doseganje ciljnih javnosti; (3) Načrtovane aktivnosti promocije projekta; (4) Vpetost v okvir aktivnosti «Meseca prostora 2016« v oktobru; (5) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog za sklop A. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji v poglavju II.3.
Sklop B:
Merila za izbor sofinanciranje projektov so:
(1) Kakovost načrta projekta; (2) Teritorialna pokritost izvedbe projekta (3) Načrtovane aktivnosti promocije; (4) Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta.
Vrednotenje formalno popolnih vlog in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravljeno na podlagi meril za ocenjevanje vlog za sklop B. Podrobnejša razčlenitev meril za izbor sofinanciranja projektov je v razpisni dokumentaciji (poglavje III.3).
Komisija bo obravnavala in ocenila samo popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, navedenimi v razpisu. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 60 točk (60 % maksimalnega možnega števila), in pri merilu za ocenjevanje in vrednotenje »Kakovost načrta projekta« vsaj 20 točk, ne bodo upravičene do sofinanciranja.
Projekt ne sme biti sofinanciran iz drugih virov državnega, občinskega in EU proračuna.
5.6 Zahtevane reference:
Sklop A:
Reference vlagatelja za sklop A:
Vlagatelj navede najmanj 2 sorodna, že izvedena referenčna projekta s področij iz točke 3. in 4. tega razpisa, in sicer v obdobju zadnjih treh letih od objave razpisa. Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1A razpisne dokumentacije) navede reference in kontaktno osebo, kjer lahko naročnik preveri resničnost navedenih podatkov in zahteva predložitev dokazov.
Sklop B:
Reference vlagatelja za sklop B:
Reference vlagatelja so izvedba referenčnih projektov na področju izobraževanja mladih in otrok.
Vlagatelj navede najmanj 2 izvedena referenčna projekta s področja izobraževanja in ozaveščanja mladih in otrok s področij iz točke 3. in 4. tega razpisa, in sicer v obdobju zadnjih treh letih od objave razpisa. Vlagatelj v obrazcu vloge (Priloga 1A razpisne dokumentacije) navede reference in kontaktno osebo, kjer lahko naročnik preveri resničnost navedenih podatkov in zahteva predložitev dokazov.
6. Predvidena sredstva razpisa
Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 45.000,00 EUR, za Sklop A 30.000,00 EUR in za Sklop B 15.000,00 EUR.
Naročnik si pridržuje pravico, da za prenos sredstev iz posameznega sklopa v drugi sklop.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Rok za prejem vloge na javni razpis je do 10. 6. 2016 do 12. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če prispe v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ne glede na način prenosa, do te ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 10. 6. 2016 ob 13.30, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1. nadstropje.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
Odpiranje vlog ne bo javno.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
7.4. Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev
Rok za oddajo končnega poročila in zahtevka za izplačilo sredstev: en mesec po izvedbi projekta, vendar ne kasneje od 20. 11. 2016 za oba sklopa.
8. Dodelitev sredstev
(način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Izpolnjevanje pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Prijave, ki ne bodo dosegla praga 60 točk (oz. 60 % možnega števila točk) in vsaj 20 točk pri merilu za ocenjevanje »Kakovost načrta projekta«, ne morejo biti predmet sofinanciranja.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posameznega projekta ne sme presegati 5.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek po tem javnem razpisu.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste projektov za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere projekt, ki je dosegel višje število točk iz merila »Kakovost načrta projekta«, nato iz merila »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta« in nazadnje čas prispetja vloge v vložišče Ministrstva za okolje in prostor.
V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si ministrstvo pridržuje pravico, da vlogo financira v nižjem znesku. Kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga za delno financiranje oziroma ne zagotovi manjkajočega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z naslednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge oziroma se ustavi, kolikor noben od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme predloga.
9. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
10. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu: www.mop.gov.si, v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov: prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti