Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1562. Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki, stran 5399.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 5., 25. ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja vrste priznanj, kriterije za njihovo podelitev, pogoje in način podeljevanja občinskih priznanj Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: Občina) ter njihovo obliko in način vodenja evidence podeljenih priznanj. Priznanja Občine se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in ugledu Občine in Republike Slovenije.
II. VRSTA PRIZNANJ 
2. člen 
Priznanja v Občini so:
1. Opatova čaša
2. Ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom Častni meščan
3. Mestni prstan z nazivom Občan leta
4. Kostanjeviški zlatnik
5. Kostanjeviški srebrnik
6. Zlata plaketa Občine Kostanjevica na Krki
7. Srebrna plaketa Občine Kostanjevica na Krki
8. Priznanje župana Občine Kostanjevica na Krki za dosežke na področju športa, kulture, znanosti, gospodarstva ter prostovoljstva in humanitarnosti.
3. člen 
(Opatova čaša) 
Opatovo čašo prejme občan, državljan RS ali tujec za življenjsko delo, ki je bistveno vplivalo na razvoj in napredek Občine.
Priznanje podeljuje župan.
Opatovo čašo se podeli s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.
Letno se praviloma podeli eno priznanje.
4. člen 
(Ključ mesta Kostanjevica z nazivom Častni meščan) 
Ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom Častni meščan se podeljuje osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek Občine ter za njeno povezovanje z občinami v Republiki Sloveniji in širše, za izvedene dosežke na raznih področjih družabnega življenja. Priznanje lahko prejme občan, državljan Republike Slovenije ali tujec.
Priznanje podeljuje župan.
Ključ se podeli s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.
Letno se praviloma podeli eno priznanje.
5. člen 
(Mestni prstan z nazivom Občan leta) 
Mestni prstan z nazivom Občan leta se podeli posameznikom za izjemne prispevke pri promociji in prepoznavnosti Občine.
Priznanje podeljuje občinski svet.
Mestni prstan se podeli s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.
Letno se praviloma podeli eno priznanje.
6. člen 
(Kostanjeviški zlatnik) 
Kostanjeviški zlatnik se podeljuje posameznikom, ki so s svojim več kot 20-letnim prizadevnim delom v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine.
Priznanje podeljuje občinski svet.
Kostanjeviški zlatnik je replika novca, ki so ga kovali v srednjeveški kovnici v Kostanjevici in se podeljuje s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.
Letno se praviloma podelita dva zlatnika.
7. člen 
(Kostanjeviški srebrnik) 
Kostanjeviški srebrnik se podeljuje posameznikom, ki so s svojim več kot 10-letnim prizadevnim delom v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine.
Priznanje podeljuje občinski svet.
Kostanjeviški srebrnik je replika novca, ki so ga kovali v srednjeveški kovnici v Kostanjevici in se podeljuje s posebno oblikovano listino, ki jo podpiše župan.
Letno se praviloma podeli tri srebrnike.
8. člen 
(Zlata plaketa) 
Zlata plaketa se podeljuje društvom, zavodom, organizacijam in podjetjem v občini, ki so s svojim več kot 20-letnim delovanjem v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine.
Priznanje podeljuje občinski svet.
Zlata plaketa je posebej oblikovana listina, ki jo podpiše župan.
Poleg priznanja se nagrajencu nameni finančno nagrado v vrednosti najmanj 500 EUR.
Letno se praviloma podelita dve zlati listini.
9. člen 
(Srebrna plaketa) 
Srebrna plaketa se podeljuje društvom, zavodom, organizacijam in podjetjem v občini, ki so s svojim več kot 10-letnim delovanjem v lokalni skupnosti prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine.
Priznanje podeljuje občinski svet.
Srebrna plakata je posebej oblikovana listina, ki jo podpiše župan.
Poleg priznanja se nagrajencu nameni finančno nagrado v vrednosti najmanj 500 EUR.
Letno se praviloma podelijo tri srebrne listine.
10. člen 
(Priznanje župana) 
Priznanje župana se podeljuje posameznikom, društvom, zavodom ali organizacijam za delovanje in dosežke na področju športa, kulture, znanosti, gospodarstva ter prostovoljstva in humanitarnosti.
Podelitev priznanja je v pristojnosti župana. Praviloma se podeli na tradicionalnih občinskih ali društvenih prireditvah.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ 
11. člen 
Predloge za podelitev priznanj Občine lahko podajo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, stranke ter organi lokalne skupnosti.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni.
12. člen 
Priznanja Občine (razen opatove čaše, ključa mesta Kostanjevica na Krki in priznanja župana) se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki se izvede do meseca junija tekočega leta.
Razpis za podelitev priznanj objavi Komisija za občinska priznanja, proslave in sodelovanje z občinami (v nadaljevanju: Komisija) na lokalno običajen način.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
Komisija prouči prispele predloge in pripravi obrazložen predlog za sejo občinskega sveta.
Komisija v okviru postopka oblikovanja predlogov upošteva postopnost podeljevanja priznanj in veljavni Pravilnik o kriterijih za podelitev občinskih priznanj Občine Kostanjevica na Krki.
13. člen 
Predlog Komisije potrdi občinski svet.
14. člen 
Priznanja Občine, razen priznanja župana, se praviloma podeljujejo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku ali ob drugih dogodkih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj. O kraju in načinu podelitve odloči župan. Priznanja Občine izroči župan ali od njega pooblaščena oseba.
15. člen 
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine vodi občinska uprava.
16. člen 
Sredstva za podeljevanje priznanj Občine se zagotovi v občinskem proračunu.
IV. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki, št. 081-2/2008 z dne 29. 5. 2008 (Uradni list RS, št. 59/08), Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki, št. 007-1/2011 z dne 10. 3. 2011 (Uradni list RS, št. 20/11) in Odlok o spremembi Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki, št. 007-1/2011 z dne 16. 2. 2012 (Uradni list RS, št. 14/12).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Kostanjevica na Krki, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti