Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1579. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji, stran 5433.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZS-K) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 11. seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji
1. člen 
(1) V drugem odstavku 17. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 27/07) (v nadaljevanju: Odlok) se šesta alineja črta.
(2) V drugem odstavku 17. člena Odloka se deseta alineja spremeni in se glasi:
»– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah ali po pooblastilu župana.«.
2. člen 
(1) V 27. členu se spremeni prva alineja in se glasi:
»– izobraževanje in predšolska vzgoja,«.
(2) V 27. členu se spremeni prva alineja in se glasi:
»– pripravo in realizacijo programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa, večgeneracijskega sodelovanja in socialnega skrbstva,«.
(3) V 27. členu se spremeni tretja alineja in se glasi:
»– pripravo in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanovitvijo javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, večgeneracijskega sodelovanja in socialnega skrbstva,«.
(4) V 27. členu se spremeni šesta alineja in se glasi:
»– socialnega varstva,«.
(5) V 27. členu se doda nova enajsta alineja in se glasi:
»– večgeneracijskega sodelovanja,«.
Vse sledeče alineje se ustrezno preštevilčijo.
3. člen 
(1) V 28. členu se spremeni osma alineja in se glasi:
»– izdelovanje in izdaja dokumentov iz pristojnosti občine za namene prometa z zemljišči, za namene projektiranja objektov in za namene gradnje enostavnih objektov,«.
(2) V 28. členu se doda drugi odstavek in se glasi:
»Naloge s področja urejanja prostora opravlja organ skupne občinske uprave.«.
4. člen 
31. člen se v celoti spremeni in se glasi:
»Naloge občinske inšpekcije in redarstva opravlja organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za inšpekcijo in redarstvo opravlja naloge izvrševanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja nadzora.«.
5. člen 
Vse ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-6
Rečica ob Savinji, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti