Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1576. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Sončne vile Beli Križ, stran 5413.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 12. aprila 2016 sprejel
O D L O K 
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Sončne vile Beli Križ 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja zemljišč na območju OPPN Sončne vile Beli Križ (Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2010) (v nadaljevanju: program opremljanja), št. proj. 42/15-1, ki ga je v januarju 2016 izdelalo podjetje Biro Obala, d.o.o., Ulica stare pošte 3, Koper.
2. člen 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– roki za gradnjo komunalne opreme,
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme,
– grafični prikaz predloga parcelacije zemljišč na območju opremljanja in obračunskih območij.
4. člen 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Piran.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt, za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi parcela, namenjena gradnji iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA 
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo novo gospodarsko javno infrastrukturo:
– ceste,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko meteorno in fekalno omrežje.
(2) Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena (komunalno opremo):
– ceste,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje meteorne in fekalne kanalizacije,
– območja javnih odprtih in zelenih površin,
– območja za ravnanje z odpadki.
(3) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA 
6. člen
(1) Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka območju OPPN Sončne vile Beli Križ.
(2) Obračunska območja za novo komunalno opremo so:
– VO-1-2-3-sv: novo vodovodno omrežje,
– KA-1-2-3-sv: nova meteorna in fekalna kanalizacija,
– CE-1-2-3-sv: novo cestno omrežje.
(3) Obračunska območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
7. člen 
(1) Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so enaka obračunskim območjem v Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št. 2, Uradni list RS, št. 15/16).
(2) Obračunska območja obstoječe primarne komunalne opreme so:
– območje primarnih občinskih cest: CE-PIRAN,
– območje primarnega vodovodnega omrežja: VO-PIRAN,
– območje primarne kanalizacije: KA-PIRAN,
– površine za ravnanje z odpadki: OD-PIRAN.
(3) Obračunska območja obstoječe sekundarne komunalne opreme so:
– območje sekundarnih občinskih cest: CE1-2-3,
– območje sekundarnega vodovodnega omrežja: VO1-2-3,
– območje sekundarne kanalizacije: KA1-2-3,
– območja javnih odprtih in zelenih površin: JP1-2-3.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI 
8. člen
(1) Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko območje
Nova komunalna oprema
Skupni stroški za novo komunalno opremo (EUR)
VO-1-2-3-sv
vodovod iz nodularne litine: 
– NL DN 100 mm v dolžini 239,40 m
– NL DN 150 mm v dolžini 145,30 m
125.125,80
KA-1-2-3-sv
meteorna kanalizacija z zadrževalnikom in fekalna kanalizacija
498.947,75
CE-1-2-3-sv
dovozna cesta z obračališčem in pločnikom, zemljišča za izvedbo celotne ceste, vključno z obračališčem, cestno razsvetljavo, podpornimi in opornimi zidovi ter odvodnjavanjem ceste v priključku na Belokriško cesto
477.813,97
SKUPAJ:
1.101.887,53
(2) Skupni stroški nove komunalne opreme, razen stroškov za vodovodno omrežje in fekalno kanalizacijo, vsebujejo DDV.
9. člen 
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko območje
Nova komunalna oprema
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
VO-1-2-3-sv
vodovod iz nodularne litine: 
– NL DN 100 mm v dolžini 239,40 m
– NL DN 150 mm v dolžini 145,30 m
125.125,80
KA-1-2-3-sv
meteorna kanalizacija z zadrževalnikom in fekalna kanalizacija
498.947,75
CE-1-2-3-sv
dovozna cesta z obračališčem in pločnikom, zemljišča za izvedbo obračališča, cestno razsvetljavo, podpornimi in opornimi zidovi ter odvodnjavanjem ceste v priključku na Belokriško cesto
303.150,23
SKUPAJ:
927.223,79
(2) Obračunski stroški so skupni stroški nove komunalne opreme iz 8. člena tega odloka, zmanjšani za vrednost dela zemljišč za izvedbo dovozne ceste v vrednosti 174.663,70 EUR.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA ENOTO MERE 
10. člen
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 9. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Obračunsko območje
Vrsta nove komunalne opreme
Cpij
Ctij
(EUR/m2)
(EUR/m2)
VO-1-2-3-sv
vodovod iz nodularne litine: 
– NL DN 100 mm v dolžini 239,40 m
– NL DN 150 mm v dolžini 145,30 m
11,96
17,19
KA-1-2-3-sv
meteorna kanalizacija z zadrževalnikom in fekalna kanalizacija
47,70
76,53
CE-1-2-3-sv
dovozna cesta z obračališčem in pločnikom, zemljišča za izvedbo obračališča, cestno razsvetljavo, podpornimi in opornimi zidovi ter odvodnjavanjem ceste v priključku na Belokriško cesto
28,98
41,65
11. člen 
(1) Obračunski stroški na enoto mere za obstoječo primarno komunalno na območju opremljanja so:
Obračunsko območje obstoječe primarne komunalne infrastrukture
Cpii
Ctij
EUR/m2
EUR/m2
CE-PIRAN
24,79
35,64
VO-PIRAN
17,59
24,29
KA-PIRAN
8,54
13,70
OD-PIRAN
0,49
0,79
(2) Obračunski stroški na enoto mere za obstoječo sekundarno komunalno opremo na območju opremljanja so:
Obračunsko območje obstoječe sekundarne komunalne infrastrukture
Cpij
Ctij
(EUR/m2)
(EUR/m2)
CE1-2-3
1,16
1,67
VO1-2-3
0,00
0,00
KA1-2-3
0,00
0,00
JP1-2-3
9,33
14,97
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obračunsko območje OD-PIRAN mora zagotoviti dostop tovornjaku za odvoz odpadkov do zbirnega in odjemnega mesta za odpadke.
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen
(1) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
(2) Faktorji dejavnosti za del stavbe s posameznimi klasifikacijami skladno z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) so:
Šifra (CC-SI)
Faktor
Opredelitev
111, 1121
0,9
eno- in dvostanovanjski objekti
11220
1,3
tri- in večstanovanjski objekti
1242
0,7
garažne stavbe
1271
0,7
nestanovanjske kmetijske stavbe
Za vse druge vrste stavb, ki niso navedene v tabeli v tem členu, je faktor dejavnosti enak 1,0.
(3) Komunalni prispevek na območju, ki se ureja s tem programom opremljanja, se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta, ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
(3) Komunalni prispevek se odmeri v sorazmernem deležu za tisto komunalno opremo, na katero se stavba priključuje. Za garažno stavbo se odmeri komunalni prispevek samo za obračunska območja cest (CE-PIRAN, CE1-2-3 in CE-1-2-3-sv) in vodovoda (VO-PIRAN, VO1-2-3 in VO-1-2-3-sv).
14. člen 
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt) 
Zgornje oznake pomenijo:
KPi
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele objekta,
Cpij
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
Dp
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti)
faktor dejavnosti,
Ctij
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
(2) Skupni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za določeno vrsto komunalne opreme.
(3) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 15 dni po pravnomočnosti odločbe o odmeri.
15. člen 
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta, površino parcele, namenjene gradnji ali spreminja namembnost objekta ali dela objekta, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračuna komunalni prispevek pred spremembo neto tlorisne površine objekta, površine parcele, namenjene gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta, in višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine objekta, površine parcele, namenjene gradnji ali spremembe namembnosti objekta ali dela objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med izračunanim komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo. Če je razlika negativna, občina ne vrne v preteklosti plačanega komunalnega prispevka.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se na podlagi dokazil o plačilih upoštevajo že izvršena plačila financiranja izdelave OPPN in programa opremljanja.
(3) Pri odmeri dela komunalnega prispevka za priključitev na obstoječo komunalno opremo se upošteva predhodno plačilo komunalnega prispevka za obstoječe objekte, ki so skladno z veljavnim OPPN predvideni za rušenje. Za stanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene pred 1. januarjem 1968, se upošteva že plačani komunalni prispevek za priključitev na obstoječo komunalno opremo, ki se izračuna skladno s tem odlokom. Za druge stanovanjske stavbe in nestanovanjske stavbe se upošteva predhodno plačani komunalni prispevek, ki se izračuna skladno s tem odlokom, za priključitev na obstoječo komunalno opremo, za katero investitor predloži dokazila o plačilu komunalnega prispevka.
16. člen 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpij) in obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Ctij) iz 10. in 11. člena tega odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. TERMINSKI PLAN 
17. člen
(1) Vsa infrastruktura, ki je obravnavana v programu opremljanja, se mora zgraditi pred zaključkom gradnje stavb, načrtovanih z OPPN Sončne vile Beli Križ. Infrastruktura se lahko gradi tudi istočasno s stavbami.
(2) Infrastruktura se lahko gradi tudi fazno, tako da posamezna faza predstavlja zaključeno celoto in je možno na podlagi zgrajene posamezne faze nanjo priključiti stavbe. Pred izgradnjo vseh stavb v območju opremljanja mora biti zgrajena vsa infrastruktura do vključno zadnje faze.
IX. POGODBA O OPREMLJANJU 
18. člen
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi.
(2) Stroške izgradnje nove komunalne opreme in stroške zagotavljanja zemljišč, na katerih bo zgrajena komunalna oprema, nosi investitor. Šteje se, da investitor na ta način v naravi plača del komunalnega prispevka za priključitev na komunalno opremo, ki jo je sam zgradil. Občina je dolžna prevzeti novo komunalno opremo, ki je zgrajena skladno z veljavnimi akti, ki to komunalno opremo določajo (OPPN in Program opremljanja), je zanjo sklenjena pogodba o opremljanju, je zanjo izdano uporabno dovoljenje, ter urejene pravice uporabe in vzdrževanja v korist občine, javnega podjetja ali upravljavca, ki upravlja s posamezno komunalno infrastrukturo v Občini Piran, če je komunalna oprema zgrajena na zemljišču, ki ni javno dobro ali ni v lasti občine.
(3) Pogodba o opremljanju mora vsebovati najmanj vsa določila, ki so navedena v 78. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.
(4) Investitor, ki s pogodbo o opremljanju zgradi del ali celotno novo komunalno opremo in jo, vključno z zemljišči za to komunalno opremo, neodplačno preda občini kot plačilo dela komunalnega prispevka v naravi, kot je to zapisano v drugem odstavku tega člena, je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka do celote, ki se izračuna in odmeri po tem odloku.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehata uporabljati 30. in 31. člen Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sončne vile Beli Križ (Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2010).
20. člen 
Program opremljanja je na vpogled na Občini Piran.
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2015
Piran, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 74 della Legge sulla pianificazione territoriale e successive modifiche (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – sent. C.C e 14/15 – ZUUJFO), conformemente all’art. 17 del Regolamento sui contenuti del programma di urbanizzazione delle aree preposte all’edificazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 80/07), e all’art. 7 del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 95/07) e visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 12ª seduta ordinaria, il giorno 12 aprile 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
sul Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione per l’area interessata dal PRPC “Sončne vile” a Croce Bianca 
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Con il presente decreto si adotta il Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione per l’area interessata dal PRPC “Sončne vile” di Croce Bianca (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 1/2010) (in prosieguo: Programma di urbanizzazione) elaborato dall’impresa Biro Obala d.o.o – s.r.l., Via della Posta Vecchia 3, Capodistria, al n. di progetto 42/15-1.
Art. 2 
Il programma di urbanizzazione è fondamento per la commisurazione degli oneri per le opere di urbanizzazione.
Art. 3 
Elementi componenti del Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono:
– il testo del decreto,
– i costi di calcolo e i costi totali della realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo la tipologia delle singole opere di urbanizzazione e secondo le zone tariffarie riferite alle aree d’intervento,
– il computo dei costi di calcolo per mq della particella e per mq della superficie di pianta dell’edificio, secondo la tipologia delle singole opere di urbanizzazione e secondo le zone tariffarie riferite alle aree d’intervento,
– i criteri dettagliati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione,
– i termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione trattate,
– la presentazione grafica delle opere di urbanizzazione da realizzare,
– il disegno grafico concernente le zone tariffarie e la proposta di lottizzazione dei terreni, relativamente all’area oggetto di urbanizzazione.
Art. 4 
Le espressioni usate in questo decreto hanno il seguente significato:
1. Le opere di urbanizzazione sono costituite da:
– impianti e infrastrutture di rete per lo svolgimento dei servizi pubblici locali obbligatori di tutela ambientale secondo le prescrizioni che regolano la tutela ambientale,
– impianti di demanio pubblico edificato (demanio artificiale) ossia: strade comunali, parcheggi pubblici ed altri spazi pubblici.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono costituiti dal pagamento delle spese della realizzazione delle opere di urbanizzazione che l’interessato o il soggetto passivo (in prosieguo: il soggetto passivo) paga al Comune di Pirano.
3. La zona tariffaria riferita all’area d’intervento delle singole tipologie di opere di urbanizzazione comunale è la zona nella quale viene garantito l’allacciamento a tale tipologia d’infrastruttura pubblica, ossia alla zona del suo utilizzo.
4. Le spese complessive comprendono tutte le spese riferite alla progettazione e alla realizzazione delle singole tipologie di opere di urbanizzazione comunale nella zona tariffaria.
5. I costi di calcolo corrispondono a quella parte dei costi complessivi finanziati dai mezzi raccolti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e che graveranno su singoli contribuenti.
6. Per particella s’intende la particella catastale o una sua parte, sulla quale è possibile costruire un fabbricato, oppure ne è già stato costruito uno, e per il quale il soggetto passivo deve pagare gli oneri di urbanizzazione. Per particella s’intende anche il lotto fabbricabile secondo gli atti di pianificazione territoriale vigenti.
7. La superficie di pianta al netto rappresenta la somma di tutte le superfici di pianta del fabbricato e si calcola secondo gli standard SIST ISO 9836.
II OPERE DI URBANIZZAZIONE TRATTATE 
Art. 5 
(1) Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione comprende le seguenti opere di urbanizzazione di nuova costruzione:
– rete stradale,
– rete idrica,
– canalizzazione (della rete) meteorica e fognaria.
(2) Nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione sono trattare le seguenti opere di urbanizzazione di rilevanza economica locale esistenti:
– rete stradale,
– rete idrica,
– canalizzazione meteorica e fognaria,
– zone di spazi aperti e aree verdi,
– aree di smaltimento di rifiuti.
(3) La presentazione grafica delle esistenti opere di urbanizzazione e di quelle di nuova costruzione è evidenziata nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
III ZONE TARIFFARIE 
Art. 6 
(1) Le zone tariffarie riferite alle opere di urbanizzazione di nuova costruzione corrispondono all’area interessata dal PRPC “Sončne vile”, di Croce Bianca.
(2) Le zone tariffarie delle opere di urbanizzazione di nuova costruzione sono le seguenti:
– RE-IDR 1-2- 3-sv, rete idrica di nuova costruzione,
– RE-FO 1-2-3-sv, rete fognaria e meteorica di nuova costruzione,
– RE-STRA 1-2-3-sv, rete stradale di nuova costruzione.
(3) Le zone tariffarie riferite alle esistenti opere di urbanizzazione di nuova costruzione sono definite nel disegno delle zone tariffarie e sono disponibili in libera visione nel Programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Art. 7 
(1) Le zone tariffarie riferite alle esistenti opere di urbanizzazione corrispondono alle zone tariffarie come definite dal Decreto sul programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione e sui criteri di commisurazione degli oneri di urbanizzazione del Comune di Pirano (testo ufficiale consolidato n. 2, Gazzetta ufficiale della RS, n. 15/16).
(2)) Le zone tariffarie riferite alle esistenti opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:
– la zona della rete stradale comunale primaria: RE- STRA-PIRANO,
– la zona della rete idrica primaria: RE-IDR-PIRANO,
– la zona della rete fognaria primaria: RE-FO-PIRANO,
– le aree adibite a smaltimento rifiuti: SMALT-RI-PIRANO.
(3) Le zone tariffarie riferite alle esistenti opere di urbanizzazione primaria sono le seguenti:
– la zona della rete stradale comunale secondaria: RE- STRA 1-2-3,
– la zona della rete idrica secondaria: RE-IDR 1-2-3,
– la zona della rete fognaria secondaria: RE-FO 1-2-3,
– la zona delle superfici pubbliche all’aperto: SU-PUB 1-2-3.
IV COSTI DI CALCOLO E COSTI TOTALI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Art. 8 
(1) I costi totali della realizzazione delle opere di urbanizzazione riferiti ai singoli tipi di opere di urbanizzazione sono:
Zona tariffaria
Opere di urbanizzazione di nuova costruzione
Costi totali per opere di urbanizzazione di nuova costruzione (EUR)
RE-IDR -1-2-3-sv
Tubo di acqua realizzato in ghisa sferoidale: 
– NL DN 100 mm di lunghezza 239,40 m
– NL DN 150 mm di lunghezza di 145,30 m
125.125,80
RE-FO -1-2-3-sv
Canalizzazione acque meteoriche con bacino di ritenzione e canalizzazione fecale
498.947,75
RE-STRA -1-2-3-sv
Strada di accesso con zona di manovra e marciapiede, con i terreni necessari per la realizzazione completa della strada, compreso lo spazio di manovra, l’illuminazione stradale, i muri di contenimento e di sostegno e le opere di drenaggio allo sbocco nella strada di Croce Bianca
477.813,97
TOTALE:
1.101.887,53
(2) Le spese complessive delle opere di urbanizzazione pianificate, ad eccezione delle spese per la rete idrica e fognaria, si sottintendono IVA inclusa.
Art. 9 
(1) I costi di calcolo della realizzazione delle opere di urbanizzazione, riferiti alle singole tipologie delle opere di urbanizzazione sono:
Zona tariffaria
Opere di urbanizzazione di nuova costruzione
Costi di calcolo per opere di urbanizzazione di nuova costruzione (EUR)
RE-IDR -1-2-3-sv
Tubo di acqua realizzato in ghisa sferoidale: 
– NL DN 100 mm di lunghezza 239,40 m
– NL DN 150 mm di lunghezza di 145,30 m
125.125,80
RE-FO -1-2-3-sv
Canalizzazione acque meteoriche con bacino di ritenzione e canalizzazione fecale 
498.947,75
RE-STRA -1-2-3-sv
Strada di accesso con zona di manovra e marciapiede, con i terreni necessari per la completa realizzazione della strada, compreso lo spazio di manovra, l’illuminazione stradale, i muri di contenimento e di sostegno e le opere di drenaggio allo sbocco nella strada di Croce Bianca
303.150,23
TOTALE:
927.223,79
(2) I costi di calcolo corrispondono ai costi totali previsti per le opere di urbanizzazione di nuova realizzazione, di cui all’art. 8 del presente decreto, decurtati del valore dei terreni utilizzati per la realizzazione della strada d’accesso di 174.663,70 EUR.
V COSTI DI CALCOLO COMPUTATI PER L’ UNITÀ DI MISURAZIONE 
Art. 10 
(1) I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione previste di cui nell’art. 9 del presente decreto, computati per l’unità di misurazione, secondo le singole tipologie delle opere di urbanizzazione sono i seguenti:
Zona tariffaria
Tipologia di opere di urbanizzazione di nuova costruzione
Cpij
Ctij
(EUR/m2)
(EUR/m2)
RE-IDR -1-2-3-sv
Tubo di acqua realizzato in ghisa sferoidale: 
– NL DN 100 mm di lunghezza 239,40 m
– NL DN 150 mm di lunghezza di 145,30 m
11,96
17,19
RE-FO -1-2-3-sv
Canalizzazione acque meteoriche con bacino di ritenzione e canalizzazione fecale
47,70
76,53
RE-STRA -1-2-3-sv
Strada di accesso con zona di manovra e marciapiede, con i terreni necessari per la completa realizzazione della strada, compreso lo spazio di manovra, l’illuminazione stradale, i muri di contenimento e di sostegno e le opere di drenaggio allo sbocco nella strada di Croce Bianca
28,98
41,65
Art. 11 
(1) I costi di calcolo computati per l’unità di misurazione per le esistenti opere di urbanizzazione primaria nell’area di urbanizzazione sono i seguenti:
Zona tariffaria per le esistenti opere di urbanizzazione primaria
Cpij
Ctij
EUR/m2
EUR/m2
RE-STRA-PIRANO
24,79
35,64
RE-IDR-PIRANO
17,59
24,29
RE-FO-PIRANO
8,54
13,70
SMALT-RI-PIRANO
0,49
0,79
(2) I costi di calcolo computati per l’unità di misurazione per le esistenti opere di urbanizzazione secondaria nell’area di urbanizzazione sono i seguenti:
Zona tariffaria per le esistenti opere d’urbanizzazione secondaria
Cpij
Ctij
(EUR/m2)
(EUR/m2)
RE-STRA-1-2-3
1,16
1,67
RE-IDR-1-2-3
0,00
0,00
RE-FO-1-2-3
0,00
0,00
SU-PUB-1-2-3
9,33
14,97
(3) Il soggetto passivo del pagamento degli oneri di urbanizzazione per la zona tariffaria corrispondente alla sigla SMALT-RI-PIRANO (smaltimento rifiuti Pirano) ha l’obbligo di consentire il libero accesso all’automezzo per la raccolta rifiuti fino al punto di raccolta e di prelievo dei rifiuti.
VI CRITERI E MODALITÀ DI COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Art. 12 
(1) Il rapporto tra la quota di superficie di particella e la quota di superficie netta di pianta, osservato al calcolo degli oneri di urbanizzazione è il seguente Dp:Dt = 0,3:0,7.
(2) I fattori di attività per una parte di edificio con classifica individuale in conformità al Regolamento relativo alla classificazione dei tipi di edifici e strutture di importanza nazionale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 109/11) sono i seguenti:
Sigla (CC-SI)
Fattore
Definizione
111, 1121
0,9
Edifici mono- e bi-familiari
11220
1,3
Edifici tri-familiari e condominiali
1242
0,7
Autorimesse
1271
0,7
Edifici di un’azienda agricola non adibiti a uso residenziale
Per tutti gli altri tipi di edifici non elencati nella tabella di questo articolo, il fattore di attività è pari a 1,0.
(3) Gli oneri di urbanizzazione, relativamente alla zona regolata dal presente programma di urbanizzazione, non devono essere corrisposti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche di rilevanza economica.
VII COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Art. 13 
(1) Il soggetto passivo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, come nel programma di urbanizzazione è l’investitore, ossia il proprietario del fabbricato che esegue un nuovo allacciamento alle infrastrutture comunali, aumenta la superficie di pianta, oppure cambia la destinazione d’uso.
(2) Gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati in occasione dell’allacciamento alle infrastrutture:
– per i fabbricati per i quali è necessario acquisire il permesso di costruire, su richiesta del soggetto passivo prima del rilascio del permesso di costruire stesso,
– per i fabbricati per i quali non occorre acquisire il permesso di costruire, in occasione dell’allacciamento, su richiesta del contribuente e per dovere d’ufficio.
(3) Gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati nella quota proporzionale e relativamente al tipo di infrastrutture alle quali si esegue l’allacciamento dell’edificio. Nel caso di un autosilo o autorimessa gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati soltanto nelle zone tariffarie concernenti la rete stradale (RE-STRA-PIRANO, RE-STRA-1-2-3 e RE-STRA-1-2-3-sv) e la rete idrica (RE-IDR-PIRANO, REE-IDR-1-2-3 e RE-IDR-1-2-3-sv).
Art. 14 
(1) Per la realizzazione di ogni singola opera di urbanizzazione si stabilisce l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione, spettante alla singola tipologia di opera di urbanizzazione in una determinata zona tariffaria, come segue:
KPi = (A(particella)*Cpij*Dp)+ (K(attività)*A(di pianta)*Ctij*Dt) 
Il significato delle sigle di cui sopra:
KPi
l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione, spettante alla singola tipologia di opera di urbanizzazione in una determinata zona tariffaria
A(particella)
la superficie della particella,
Cpij
costi di calcolo computati per mq di particella nella zona tariffaria per la singola tipologia di opera di urbanizzazione,
Dp
la quota di lotto fabbricabile compresa nel calcolo degli oneri di urbanizzazione,
K(attività)
il fattore dell’attività,
Ctij
i costi di calcolo computati per mq di superficie di pianta al netto nella zona tariffaria per la singola tipologia di opera di urbanizzazione,
A(di pianta)
la superficie di pianta del fabbricato al netto,
Dt
la quota della superficie di pianta del fabbricato al netto al calcolo degli oneri di urbanizzazione.
(2) L’ammontare degli oneri di urbanizzazione che viene commisurato all’interessato è costituito dalla somma degli importi degli oneri di urbanizzazione spettanti alla singola tipologia di opera di urbanizzazione.
(3) Il termine per il pagamento degli oneri di urbanizzazione è di 15 giorni dalla data in cui la decisione sulla commisurazione è divenuta definitiva.
Art. 15 
(1) Al soggetto passivo che modifica la superficie di pianta, la superficie del lotto fabbricabile o la destinazione d’uso del fabbricato o di una parte dello stesso, gli oneri di urbanizzazione vengono commisurati calcolando l’ammontare del contributo di urbanizzazione precedente la modifica della superficie di pianta, della superficie del lotto fabbricabile o della destinazione d’uso del fabbricato o di parte dello stesso e l’ammontare degli oneri di urbanizzazione in seguito alla modifica della superficie di pianta, della superficie del lotto fabbricabile o della destinazione d’uso del fabbricato o di una parte dello stesso. Gli oneri di urbanizzazione che vengono commisurati al soggetto passivo rappresentano la differenza tra l’importo del contributo calcolato dopo la modifica e il contributo prima della modifica. Se la differenza è negativa il contributo non viene versato.
(2) All’atto di commisurazione degli oneri di urbanizzazione relativamente alle nuove opere di urbanizzazione, sulla base di prove e/o quietanze di pagamento si prenderanno in considerazione i pagamenti già effettuati in ragione dell’elaborazione del PRPC e del programma delle opere di urbanizzazione.
(3) Alla commisurazione degli oneri di urbanizzazione relativamente all’allacciamento alle infrastrutture comunali esistenti viene preso in considerazione il precedente pagamento degli oneri di urbanizzazione per gli edifici esistenti che in virtù del vigente PRPC sono previsti per la demolizione. Per gli edifici residenziali, di costruzione antecedente al 1o gennaio 1968, verranno presi in considerazione gli oneri già pagati per la connessione alle infrastrutture comunali esistenti, calcolati in conformità al presente decreto. Per i restanti edifici residenziali e non residenziali si tiene conto dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione precedenti, calcolati ai sensi del presente decreto e dovuti per l’allacciamento alle esistenti infrastrutture comunali, previa esibizione da parte dell’investitore di prove di effettuato pagamento.
Art. 16 
(1) All’atto della commisurazione degli oneri di urbanizzazione, i costi di calcolo della realizzazione delle opere di urbanizzazione per mq di particella (Cpij), rispettivamente per mq di superficie di pianta al netto (Ctij) di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, saranno indicizzati, utilizzando l’indice medio dei prezzi annuali validi per ciascun singolo anno, pubblicato dall’Associazione per l’edilizia, nell’ambito della Camera di Commercio slovena, sotto il titolo “Lavori di costruzione – altre opere di ingegneria civile”.
(2) La data cui fare riferimento all’atto di indicizzazione, è la data dell’entrata in vigore del programma di urbanizzazione.
VIII SCADENZIARIO 
Art. 17 
(1) Tutte le infrastrutture, trattate dal programma di urbanizzazione, devono essere realizzate prima del completamento della costruzione degli edifici previsti dal PRPC “Sončne vile” a Croce Bianca. Le infrastrutture possono comunque essere realizzate anche contemporaneamente alla realizzazione degli edifici.
(2) Le infrastrutture possono essere anche costruite a tappe, in modo che ogni singola tappa o fase rappresenti un insieme funzionante di infrastruttura alla quale possono essere allacciati gli edifici. Tuttavia, le infrastrutture devono essere completamente realizzate già prima dell’ultimazione di tutti gli edifici nell’area oggetto di urbanizzazione.
IX CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Art. 18 
(1) Con il contratto di urbanizzazione l’Investitore e il Comune possono pattuire la realizzazione da parte dell’investitore di una parte o di tutte le opere di urbanizzazione necessarie nel lotto di terreno su cui si intende costruire.
(2) I costi di realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione e il costo per il reperimento del terreno interessato dalle stesse sono a carico dell’investitore. Si ritiene che l’investitore abbia in tal modo pagato in natura una parte degli oneri di urbanizzazione, comunque dovuti per il collegamento ai servizi delle infrastrutture, da lui stesso costruite. Il comune è obbligato a prendere in consegna le opere di urbanizzazione, tuttavia a condizione che le dette opere siano state realizzate in osservanza della normativa vigente i cui contenuti sono determinati (nel PRPC e nel programma di urbanizzazione), che sia stato stipulato un contratto di urbanizzazione, che le stesse abbiano ottenuto il permesso di agibilità, che siano stati disciplinati tutti i diritti che regolano il rispettivo utilizzo e la manutenzione, per conto del comune, di un’impresa pubblica o di un gestore, che amministra le infrastrutture municipali nel comune di Pirano, laddove le opere di urbanizzazione siano state realizzate su un terreno che non è né un bene pubblico/demaniale e nemmeno di proprietà comunale.
(3) Il contratto di dotazione delle opere di urbanizzazione deve includere perlomeno tutte le disposizioni di cui all’articolo 78 della Legge sulla pianificazione del territorio.
(4) L’investitore che in base al contratto di urbanizzazione realizza le opere di urbanizzazione in una parte o per intero e consegna le stesse a titolo non oneroso al Comune, compresi i terreni interessati dalle stesse, al posto di pagamento di una parte degli oneri di urbanizzazione (ai sensi del secondo comma del presente articolo), è comunque tenuto a versare la parte rimanente degli oneri di urbanizzazione risultante dal calcolo e dalla commisurazione degli oneri di urbanizzazione per intero, ai sensi del presente decreto.
X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 19 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto gli artt. 30 e 31 del Decreto sul Piano regolatore particolareggiato comunale “Sončne vile” a Croce Bianca (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 1/2010) cessano di essere applicabili.
Art. 20 
Il programma delle opere di urbanizzazione è disponibile in libera visione del pubblico presso la sede del Comune di Pirano.
Art. 21 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-11/2015
Pirano, 12 aprile 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti