Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 410-0056/2016-3 Ob-2169/16, Stran 1125
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13), Odloka o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa kulture v Občini Divača za leto 2016 (sprejetega na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 22. 2. 2016), Občina Divača objavlja
javni razpis 
za leto 2016 za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13), Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Letni program kulture v Občini Divača za leto 2016 (sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 22. 2. 2016).
3. Predmet javnega razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zagotovljena v rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2016 na proračunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje kulturnih društev in sicer za sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača,
III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov.
4. Osnovni pogoji in merila
Upravičenci za sofinanciranje so kulturna društva oziroma kulturne sekcije znotraj sestavljenih društev.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, ki na javni razpis prijavlja sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture in/ali sofinanciranje neprogramskih stroškov mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– je na območju Občine Divača v tekočem letu izvedel najmanj 3 nastope, razen, če društvo v tekočem letu iz objektivnih razlogov ne more izvesti 3 nastopov,
– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja redno, preko celega leta,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravlja na neprofitni osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami, opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec, ki na javni razpis prijavlja sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača in/ali sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju Občine Divača,
– ima registrirano kulturno društveno dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– občini redno letno predloži dokumentacijo o planih in realizaciji, skladno z določbami, opredeljenimi v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.
Merila in kriteriji, na podlagi katerih bodo vrednoteni upravičeni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si in so sestavni del Pravilnika.
5. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa
V rebalansu proračuna za leto 2016 je za sofinanciranje delovanja kulturnih društev na proračunski postavki 18030304 – Sredstva za delovanje kulturnih društev namenjenih 59.000,00 EUR, od tega se nameni za:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, 36.000,00 EUR
II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev v Občini Divača, 15.000,00 EUR
III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture, 5.000,00 EUR
IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov, 3.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene na kateremkoli področju, ki je predmet tega razpisa, porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z dnevom objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe, pogoje in merila.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača http://www.divaca.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, v času uradnih ur.
Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/ali v elektronski obliki.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena osebno ali poslana po pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Javni razpis – Kultura 2016«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni Občine Divača v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za predložitev vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se izvede v roku 5 dni od izteka roka za predložitev vlog, vodi ga Komisija, odpirajo se ovojnice, ki so na razpis prispele pravočasno in pravilno izpolnjene, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Komisija vlagatelje nepopolnih vlog pisno pozove k dopolnitvi. Kolikor v roku 5 dni vlog ne dopolnijo, se le-te zavržejo s sklepom.
Odpiranju vlog smejo prisostvovati prijavitelji oziroma od njih pooblaščene osebe, ki so člani prijavitelja.
11. Obveščanje o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. Upravičencem bodo izdane posamične odločbe, ki bodo osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača za leto 2016.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil
Občinska uprava Občine Divača, Suzana Škrlj; tel. 05/73-10-930.
Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16) in Merili, ki so sestavni del Pravilnika. Merila so sestavni del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine Divača http://divaca.si.
Občina Divača 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti