Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1548. Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov, stran 5380.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 7. točke Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08 in 79/11) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O  D R U Ž B A M 
za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov 
1. 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. To navodilo določa podrobnejšo vsebino, metodologijo, roke in način poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov.
2. Družba za upravljanje mora zagotavljati podatke iz 5. člena Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 1073/2013 z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (UL L, št. 297 z dne 7. novembra 2013, str. 73) v skladu s 1. odstavkom 1. dela Priloge I Uredbe 1073/2013.
3. Družba za upravljanje je dolžna Banki Slovenije redno mesečno poročati podatke iz bilance stanja (matrika ISBS) po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu in podatke o transakcijah (matrika ISTR) najkasneje do osmega dne v mesecu za pretekli mesec.
Družba za upravljanje dolžnost poročanja po Sklepu o poročanju investicijskih skladov izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).
4. Opredelitve pojmov v MATRIKI/ISBS in MATRIKI/ISTR so prilagojene potrebam poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov in izhajajo iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 549/2013 z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESA 2010) (UL L, št. 174 z dne 26. 6. 2013, str. 1), Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 1073/2013 z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (UL L, št. 297 z dne 7. novembra 2013, str. 73), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) in Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16); v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah).
5. Družba za upravljanje je dolžna poročati podatke o investicijskih skladih, ki so formalno, računsko ter vsebinsko pravilni.
6. Družba za upravljanje je dolžna poslati tudi morebitne popravke že poslanih podatkov/poročil.
II. SPLOŠNA PRAVILA 
7. Družba za upravljanje izpolni samo tista polja MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR, ki so označena s kljukico, druga polja ostanejo prazna.
8. Družba za upravljanje z aktivnimi in pasivnimi postavkami v MATRIKI/ISBS tvori bilanco stanja, ki mora biti izravnana.
9. Družba za upravljanje navaja cene finančnih instrumentov in drugih zneskov v evrih na dve decimalni mesti natančno. Prav tako se na dve decimalni mesti natančno poročajo podatki o količinah.
10. Družba za upravljanje pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR uporablja šifrante, določene v tem navodilu.
11. Družba za upravljanje poroča Agenciji v elektronski obliki v skladu s tehničnimi navodili, ki jih objavi Agencija.
III. OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR
(1) Posamezne postavke sredstev iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:
F0100 Prenosljive vloge 
Prenosljive vloge so vloge na vpogled v domači ali tuji valuti.
F0200 Druge vloge 
Druge vloge so vloge, ki jih ni možno uporabljati za plačevanje in jih ni možno zamenjati v prenosljive vloge brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov.
Druge vloge obsegajo:
1. vezane vloge (vključno z vezanimi vlogami na odpoklic);
2. potrdila o vlogah, ki niso iztržljiva oziroma katerih iztržljivost je, čeprav teoretično možna, zelo omejena;
3. druge vloge, ki niso vključene v postavko prenosljive vloge.
F0300 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji 
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo enega leta ali manj in obsegajo:
1. zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države;
2. menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti;
3. blagajniške zapise;
4. komercialne zapise;
5. potrdila o vlogah, ki so iztržljiva;
6. bančne menične akcepte.
Postavka kratkoročni dolžniški vrednostni papirji vključuje vse instrumente denarnega trga, razen tistih z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta; slednji se navedejo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji.
Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi.
(Opomba: Skladi denarnega trga pod to postavko izpolnjujejo tudi šifrant »Preostala zapadlost«).
F0400 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji 
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta, in obsegajo obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta.
Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi.
Pod to postavko se navede tudi instrumente denarnega trga (zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države, menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti, blagajniške zapise, komercialne zapise, iztržljiva potrdila o vlogah in bančne akcepte) z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta.
(Opomba: Za instrumente denarnega trga, ki se navajajo pod to postavko, se pri vseh vrstah investicijskih skladov poleg šifranta »Originalna zapadlost« izpolnjuje tudi šifrant »Preostala zapadlost«. Skladi denarnega trga izpolnjujejo šifrant »Preostala zapadlost« tudi za vse druge dolgoročne dolžniške vrednostne papirje.)
Izvedeni finančni instrumenti
Pod to postavko se poročajo podatki o izvedenih finančnih instrumentih.
Izvedeni finančni instrumenti so finančna sredstva ali finančne obveznosti, v bilanci stanja pa se evidentirajo nepobotani.
F0500 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje 
Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
F0600 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje 
Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29.
F0700 Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov 
Postavka delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov, so finančna sredstva, ki predstavljajo lastninske pravice do delniških družb. Ta finančna sredstva navadno dajejo imetnikom pravico do deleža v dobičku delniških družb in do deleža v njihovih neto sredstvih ob likvidaciji.
Pod to postavko družba za upravljanje za vzajemni sklad poroča tudi enote zaprtih kolektivnih naložbenih podjemov, ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada.
F0800 Drugi lastniški kapital 
Postavka se ne poroča.
F0900 Enote kolektivnih naložbenih podjemov 
Postavka enote kolektivnih naložbenih podjemov obsega enote premoženja in delnice kolektivnih naložbenih podjemov.
Pod to postavko družba za upravljanje za vzajemni sklad poroča enote odprtih kolektivnih naložbenih podjemov, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.
Pod to postavko družba za upravljanje za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo poroča enote odprtih kolektivnih naložbenih podjemov, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, enote zaprtih kolektivnih naložbenih podjemov, ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada in enote alternativnih vzajemnih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), katerih upravljavci imajo dovoljenje v skladu s predpisi, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, ali drugo dovoljenje pristojnega organa države članice.
F1000 Druge terjatve 
Postavka druge terjatve obsega terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe, terjatve do družbe za upravljanje in do skrbnika, terjatve za obresti in dividende, terjatve iz naslova posojanja vrednostnih papirjev in druge terjatve iz poslovanja (npr. kritja za naložbe v izvedene finančne instrumente).
Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije.)
F1100 Nefinančna sredstva 
Nefinančna sredstva so sredstva, nad katerimi se uveljavlja lastninska pravica in katerih posedovanje v določenem časovnem obdobju lastnikom prinaša ekonomske koristi. Nefinančna sredstva se pridobijo in posedujejo predvsem kot hranilci vrednosti. Pod to postavko se poročajo podatki o plemenitih kovinah in naložbenih nepremičninah.
F1200 Aktivne časovne razmejitve (AČR) 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. Pod to postavko se prištevajo tudi razmejene obresti.
F1300 Zunajbilančna sredstva 
Poroča se o skupni vrednosti zunajbilančnih terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto osnov oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
(2) Posamezne postavke obveznosti iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:
F5100 Najeta posojila 
Postavka vsebuje najeta posojila iz prvega odstavka 188. člena ZISDU-3, kritna posojila, repo posle in druge oblike posojil kot tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada.
F5200/5300 Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov predstavlja celotno obveznost do delničarjev oziroma vlagateljev investicijskega sklada.
(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISBS za investicijske družbe v okviru postavke Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov BS, ne poročajo po šifrantih »Sektor«, »Država« in »Mednarodna institucija«, poročajo pa število izdanih delnic investicijske družbe (»Količina«), tržno ceno delnice na datum poročanja (»Cena«) in njun zmnožek (»Znesek«) ter knjigovodsko vrednost delnice investicijske družbe (»Knjigovodska vrednost«)).
(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISTR za investicijske družbe v okviru postavke izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov BS, ne poročajo po šifrantih »Sektor«, »Država« in »Mednarodna institucija«, poročajo pa znesek odkupljenih lastnih delnic (znesek nakupa) in znesek novo izdanih delnic (znesek prodaje) pa tudi zapadle zneske, vendar te le investicijski skladi, oblikovani za določen čas.)
Postavke izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov ATVP se ne poroča.
F5400 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje 
Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
F5500 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje 
Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29.
F5600 Druge obveznosti 
Postavka druge obveznosti obsega poslovne obveznosti investicijskega sklada, in sicer obveznosti iz nakupa finančnih instrumentov in drugih vrst naložb, obveznosti iz upravljanja, obveznosti za plačila davkov, obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja oziroma delničarjem ter druge poslovne obveznosti.
(Opomba: Vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni sklad v okviru šifranta »Vrsta drugih terjatev/obveznosti« pod to postavko izpolnjujejo tudi podatek o obveznostih iz naslova vplačil in izplačil investicijskih kuponov.)
F5700 Pasivne časovne razmejitve (PČR) 
Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke. Pod to postavko se vštevajo tudi razmejene obresti.
F5800 Zunajbilančne obveznosti 
Poroča se o skupni vrednosti zunajbilančnih obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto osnov oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
IV. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA 
(1) Pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR se upošteva v nadaljevanju opredeljena navodila glede šifrantov, potrebnih vsebin in formatov zapisa:
1. Šifra poročila
Vpiše se štirimestna šifra, in sicer:
ISBS pri poročilih s podatki o bilanci stanja
ISTR pri poročilih s podatki o transakcijah
2. Datum poročila
Vpiše se obračunski dan, na katerega se nanašajo podatki v matriki poročanja, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).
V MATRIKI/ISTR se kot datum poročila navede končni datum obdobja, za katerega se poroča.
121. Začetni datum obdobja
Vpiše se začetni datum obdobja, na katerega se nanašajo podatki v MATRIKI/ISTR, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).
3. Vrsta zapisa
Vpiše se dvomestna šifra vrste zapisa:
11 redno mesečno poročilo
91 poročilo na zahtevo
4. Obveznik poročanja
Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.
101. Oznaka investicijskega sklada
Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se poročilo nanaša, iz Poslovnega registra Slovenije.
130. Vrsta sklada
Vpiše se šifra vrste sklada iz Funkcionalne specifikacije za poročanje DZU, objavljene na spletni strani Agencije.
128. Oblika sklada
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 vzajemni sklad
02 alternativni vzajemni sklad
03 investicijska družba
120. Indeksni sklad
1 DA
2 NE
5. Zaporedna številka zapisa
Vpiše se zaporedna številka zapisa v poročilu.
6. Postavke poročila
V poročilih se v rubriko postavke poročila vpiše šifra odgovarjajoče postavke, in sicer:
Šifra postavke
POSTAVKA POROČILA
Sredstva
F0100
Prenosljive vloge
F0200
Druge vloge
F0300
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
F0400
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
F0500
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
F0600
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
F0700
Delnice, razen delnice kolektivnih naložbenih podjemov
F0800
Drugi lastniški kapital
F0900
Enote kolektivnih naložbenih podjemov
F1000
Druge terjatve
F1100
Nefinančna sredstva
F1200
AČR
F1300
Zunajbilančna sredstva
Obveznosti
F5100
Najeta posojila
F5200
Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov BS
F5300
Izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov ATVP
F5400
Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
F5500
Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
F5600
Druge obveznosti
F5700
PČR
F5800
Zunajbilančne obveznosti
9. Sektor
Vpiše se šifra sektorja nasprotne stranke, in sicer:
S.11 Nefinančne družbe
S.121 Centralna banka
S.122 Družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke
S.123 Skladi denarnega trga
S.124 Investicijski skladi, razen skladov denarnega trga
S.125 Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
S.126 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.127 Lastne finančne institucije in posojilodajalci
S.128 Zavarovalne družbe
S.129 Pokojninski skladi
S.1311 Centralna država (razen skladov socialne varnosti)
S.1312 Regionalna država (razen skladov socialne varnosti)
S.1313 Lokalna država (razen skladov socialne varnosti)
S.1314 Skladi socialne varnosti
S.14 Gospodinjstva
S.15 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstvo
11. Država
Vpiše se dvomestna (alfa) šifra države izdajatelja finančnega instrumenta oziroma sedeža kreditne institucije oziroma druge osebe, do katerih ima investicijski sklad terjatve/obveznosti, iz šifranta držav (standard ISO 3166). Če je nasprotna stran mednarodna institucija, se polje »Država« izpolni z XX.
Če je v pravilih upravljanja ali statutu investicijskega sklada določeno, da se pri izbiri naložb upošteva kriterij geografske izpostavljenosti, se v polje »Država« vpiše šifro države glede na izbrani kriterij.
V primeru naložbene nepremičnine se vpiše dvomestna (alfa) šifra države, v kateri je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo ali drugi javni register, v katerem se vpisuje lastninska pravica, iz šifranta držav (standard ISO 3166).
12. Mednarodne institucije
Vpiše se šifra mednarodne institucije iz šifranta mednarodnih institucij (Eurostat). Seznam mednarodnih institucij je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
13. Valuta
Vpiše se trimestna (alfa) šifra originalne valute postavke iz šifranta valut (standard ISO 4217).
107. Vrsta naložbe
Vpiše se dvomestna šifra vrste naložbe, in sicer:
– šifre od 01 do 06 so namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga),dolgoročni dolžniški vrednostni papirji ter delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov;
– šifra 13 je pri poročanju za vzajemni sklad namenjena za izpolnjevanje pri postavki delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov, pri poročanju za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo pa pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjemov;
– šifri 11 in 12 sta namenjeni za izpolnjevanje pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjemov;
– šifri 14 in 15 sta namenjeni samo pri poročanju za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo, za izpolnjevanje pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjemov;
– šifri 20 in 30 sta namenjeni samo pri poročanju za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo, za izpolnjevanje pri postavki nefinančna sredstva.
01 Vrednostni papirji iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
02 Instrumenti denarnega trga iz 1. do 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
03 Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
04 Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
05 Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3
06 Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3
11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – KNPVP
12 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – AIS, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
13 Zaprti kolektivni naložbeni podjemi – ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada
14 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – AIS, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in katerih upravljavci imajo dovoljenje v skladu s predpisi, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, ali drugo dovoljenje pristojnega organa države članice
15 Zaprti kolektivni naložbeni podjemi – ki ne izpolnjujejo pogojev za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada in katerih upravljavci imajo dovoljenje v skladu s predpisi, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, ali drugo dovoljenje pristojnega organa države članice
20 Plemenite kovine
30 Naložbene nepremičnine
108. Namembnost vloge / najetega posojila
Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:
01 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada – samo za vloge
02 Druga dodatna likvidna sredstva
03 Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
04 Sredstva za zavarovanje pred tveganji
05 Potrdila o vlogah
06 Drugo
11 Najeta posojila iz prvega odstavka 188. člena ZISDU-3
12 Kritna posojila
13 REPO posli
14 Drugo.
14. in 15. Originalna zapadlost / Preostala zapadlost
Vpiše se dvomestna šifra razreda originalne zapadlosti, in sicer:
01 Na vpogled/prenosljiva vloga
02 Čez noč (ni prenosljiva za namen SFR)
13 Do 7 dni
23 Nad 7 dni do 1 meseca
04 Nad 1 do 3 mesecev
05 Nad 3 do 6 mesecev
06 Nad 6 mesecev do 1 leta
07 Nad 1 letom do 2 let (samo za banke)
17 Nad 1 letom do 397 dni
27 Nad 397 dni do 2 let
18 Nad 2 leti do 3 let
28 Nad 3 leta do 4 let
38 Nad 4 leti do 5 let
19 Nad 5 let do 7 let
29 Nad 7 let do 10 let
39 Nad 10 let do 15 let
49 Nad 15 let do 20 let
59 Nad 20 let
99 Brez zapadlosti (lastniški vrednostni papirji – samo za banke)
(Opomba: Šifrant »Preostala zapadlost« izpolnjujejo samo skladi denarnega trga, razen pri instrumentih denarnega trga, ki se navajajo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, pri katerem se za vse vrste skladov izpolnjuje tudi šifrant »Preostala zapadlost«. Šifri 07 in 99 se ne uporabljata.)
103. Količina
Vpiše se število enot finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, skupni nominalni znesek po stanju na obračunski dan.
V primeru, da gre za naložbo v plemenito kovino se vpiše teža v gramih.
104. Cena
Vpiše se cena enote finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, odstotek skupnega nominalnega zneska.
V primeru, da gre za naložbo v plemenito kovino se vpiše cena za gram zlata v eurih.
117. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe
Vpiše se knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu.
28. Znesek
Vpiše se znesek najnižje razčlenitve posamezne postavke sredstev oziroma obveznosti na dve decimalni mesti natančno po stanju iz bilance stanja investicijskega sklada na zadnji obračunski dan v mesecu ali na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se pripravlja poročilo.
Za izdane enote vzajemnih skladov oziroma alternativnih vzajemnih skladov (postavka izdane enote kolektivnih naložbenih podjemov) to pomeni vrednost po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada po vrednosti enote premoženja po stanju na zadnji obračunski dan ali po vrednosti na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se zahteva poročilo.
41. Znesek po nominalni vrednosti
Vpiše se znesek stanja po nominalni vrednosti najnižje razčlenitve posamezne postavke na dan na katerega se poročilo nanaša.
Nominalna vrednost pri posameznih instrumentih pomeni znesek glavnice, ki jo dolžnik po pogodbi dolguje upniku:
1. posojila: neodplačana glavnica; obračunane obresti, provizije in drugi stroški se ne vštevajo,
2. dolžniški vrednostni papirji: nominalna vrednost.
Obresti, ki se pripisujejo glavnici in jo s tem povečujejo, so sestavni del nominalne vrednosti.
(Opomba: Postavko izpolnjujejo samo skladi denarnega trga.)
105. Znesek nakupa
V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posameznega finančnega instrumenta.
V okviru postavke F1100 se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posamezne plemenite kovine oziroma znesek nakupa posamezne naložbene nepremičnine.
V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti izdaje enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju.
106. Znesek prodaje
V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posameznega finančnega instrumenta.
V okviru postavke F1100 se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posamezne plemenite kovine oziroma znesek prodaje posamezne naložbene nepremičnine.
V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti odkupov izdanih enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, skupaj z izstopnimi stroški.
118. Zapadli zneski
Vnese se vsoto vrednosti zapadlih finančnih instrumentov.
V primeru dolžniških vrednostnih papirjev se vpisuje samo zapadla glavnica. Zapadlih kuponov dolžniških vrednostnih papirjev, ki so zapadli in niso plačani, se ne vpisuje v zapadle zneske, temveč se jih navede v postavki »Druge terjatve« pod šifro 08 v šifrantu »Vrsta drugih terjatev / obveznosti«.
119. Znesek transakcij
Poroča se vrednost finančnih transakcij s finančnim instrumentom v obdobju, za katerega se poroča. V primeru negativnih transakcij (neto prodaja) se pred vrednost obvezno vpiše negativni predznak. V primeru, da v obdobju, za katerega se poroča, ni bilo transakcij, se vpiše vrednost 0.
Poroča se neto transakcije, ki predstavljajo razliko med povečanji in zmanjšanji v posameznem finančnem instrumentu (neto promet). Neto transakcija se ne izračunava kot razlika dveh zaporednih stanj. Neto transakcija = povečanje – zmanjšanje (po posameznem finančnem instrumentu) pri čemer se:
1. kot povečanje v finančnem instrumentu upošteva izvirna vrednost pridobitve instrumenta (npr. nakupna vrednost) kot je evidentirano na kontu. Kot povečanja se ne upoštevajo vrednosti iz naslova prevrednotenja instrumenta in vrednosti finančnih inštrumentov, pridobljenih ob pripojitvi družb;
2. kot zmanjšanje v finančnem instrumentu upošteva vrednost ob odtujitvi instrumenta, ki predstavlja knjigovodsko vrednost zmanjšanja instrumenta z vključenimi morebitnimi realiziranimi spremembami vrednosti instrumenta zaradi prevrednotenja instrumenta ob odtujitvi (npr. prodajna vrednost vrednostnega papirja, ki predstavlja izvirno vrednost ob nakupu instrumenta s vključenimi realiziranimi spremembami vrednosti zaradi spremembe tržne cene vrednostnega papirja).
Kadar so v vrednost ob odtujitvi vključene tudi realizirane spremembe vrednosti (povezane s transakcijo v instrumentu), je treba za ugotavljanje vrednosti zmanjšanja instrumenta ob kontu opazovanega instrumenta praviloma upoštevati tudi konte prihodkov in odhodkov oziroma druge konte, ki izkazujejo povečano ali zmanjšano vrednost instrumenta na osnovi prevrednotenja.
Vključene realizirane vrednostne spremembe se nanašajo predvsem na instrumente s katerimi se trguje (npr. vrednostni papirji). Pri instrumentih, s katerimi se ne trguje (posojila, vloge, ipd.), se realizirane vrednostne spremembe pojavijo le v primeru, kadar je instrument v tuji valuti (vpliv deviznega tečaja).
Ugotavljanje neto transakcij po kontu z upoštevanjem v breme/v dobro:
1. v primeru aktivnih kontov (terjatve) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
– v breme (povečanje)
– v dobro (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti);
2. v primeru pasivnih kontov (obveznosti) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
– v dobro (povečanje)
– v breme (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti).
V neto transakcije se vključujejo tudi transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in prejetimi oziroma izplačanimi obrestmi.
Posebnosti vrednotenja transakcij pri izvedenih finančnih instrumentih glede na vrsto:
1. opcije:
– kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z opcijami ali nakup/prodaja nasprotne opcije;
– do transakcije je prišlo, če je bila opcija izvršena in sicer se za transakcijo šteje razlika med izvršilno ceno (opredeljena v opciji) in tržno ceno osnovnega instrumenta na katerem opcija temelji (navedena razlika je enaka likvidacijski vrednosti opcije, ki je cena opcije ob dostavi);
– kot transakcija se šteje tudi plačilo premije, plačane prodajalcu opcije. Premija lahko vključuje tudi breme (plačilo) storitve. V praksi je včasih nemogoče izločiti element storitve, zato se naj zavede celotna vrednost premije kot transakcija – povečanje finančnega sredstva kupca in povečanje obveznosti prodajalca opcije;
– do transakcije ni prišlo, če opcija ni bila izvršena in je zapadla;
2. drugi izvedeni finančni instrumenti:
– kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti,
– kot transakcije se štejejo tudi neto vrednosti ob izvršitvi izvedenega finančnega instrumenta,
– kot transakcije se štejejo tudi zneski, ki jih plača stranka v pogodbi drugi stranki pri sklenitvi pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu.
Provizije, plačane ali prejete od borznoposredniških družb ali drugih posrednikov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, se štejejo kot plačila storitev in ne kot transakcije z Izvedenimi finančnimi instrumenti.
109. Oznaka trga
V MATRIKI/ISBS se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga (iz zadnjega veljavnega šifranta trgov (standard ISO 10383)), po katerega objavljeni ceni je vrednoten finančni instrument v poslovnih knjigah investicijskega sklada. Kadar finančni instrument ni sprejet ali se z njim ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, ne na trgu institucionalnih vlagateljev, se vpiše šifra XXXX.
V MATRIKI/ISTR se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga, na katerem oziroma na katerih je investicijski sklad trgoval s finančnim instrumentom. Kadar posel s finančnim instrumentom ni bil sklenjen na organiziranem trgu se vpiše šifra XXXX.
V primeru, da šifrant trgov ne vsebuje šifre določenega trga, se navede šifra, ki enoznačno opredeljuje takšen trg in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.
111. Šifra finančnega instrumenta
Vpiše se ISIN koda posameznega finančnega instrumenta. Za instrumente, ki nimajo ISIN kode, se uporabi AII Koda (»Alternative Instrument Identifier«).
V primeru, da za finančni instrument ne obstajata niti ISIN niti AII koda, se navede šifro finančnega instrumenta, ki enoznačno opredeljuje posamezni finančni instrument in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.
112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe
02 Terjatve do družbe za upravljanje
03 Terjatve do skrbnika
04 Terjatve za obresti
05 Terjatve za dividende
06 Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev
07 Druge terjatve iz poslovanja
08 Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.
Pod šifro 08 na Obrazcu MATRIKA/ISBS se poroča znesek natečenih obresti obrestovanih vrednostnih papirjev na zadnji obračunski dan. Na obrazcu MATRIKA/ISTR pa se pod šiframa 04 in 08 poroča neto transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in prejetimi obrestmi.
51 Obveznosti iz nakupa finančnih instrumentov in drugih vrst naložb
52 Obveznosti iz upravljanja
53 Obveznosti za plačila davkov
54 Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov (vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni skladi) oziroma delničarjem (investicijske družbe)
55 Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev (vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni skladi)
56 Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih kuponov (vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni skladi)
57 Druge poslovne obveznosti.
Za sklad denarnega trga se znotraj postavke druge obveznosti poroča tudi:
58 Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila.
Na obrazcu MATRIKA/ISTR se pod šifro 58 poroča neto transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in izplačanimi obrestmi.
114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 Terminska pogodba
02 Terminski posel
03 Nakupna opcija
04 Prodajna opcija
05 Zamenjava
06 Drugi izvedeni finančni instrumenti
116. Strukturirani finančni instrumenti
Strukturiran finančni instrument za potrebe tega sklepa pomeni kratkoročni dolžniški ali instrument pasivne strani bilance (z originalno zapadlostjo do dveh let) z vgrajenim izvedenim instrumentom (»retail derivatives« oziroma »certifikati«). Mednje spadajo tudi obratno zamenljivi ali diskontni certifikati. Njihovo poplačilo je pogosto odvisno od gibanja cen drugega sredstva ali kazalnika cen sredstev.
Čeprav so ti finančni instrumenti strukturirani kot dolžniški vrednostni papirji ali vloge, se njihov profil tveganja precej razlikuje od drugih naložb investicijskega sklada, zato je treba instrumente, katerih nominalna kapitalska gotovost je ob odplačilu oziroma zapadlosti manjša od 100 %, prikazovati ločeno.
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 DA z 100 odstotnim in več odstotnim zajamčenim izplačilom
02 DA z manj kot 100 odstotnim zajamčenim izplačilom
03 Finančni instrument ni strukturiran
132. Vrsta naložbene nepremičnine
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 Poslovna nepremičnina
02 Stanovanjska nepremičnina
03 Industrijska nepremičnina
37. Opombe
Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.
2. 
Priloga št. 1 »Matrika za poročanje Bilanca stanja-ISBS« in Priloga št. 2 »Matrika za poročanje transakcij-ISTR« sta del navodila.
3. 
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/13 in 101/13).
4. 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije prvo poročilo v skladu s tem navodilom v juliju 2016 za mesec junij 2016.
Ljubljana, dne 12. maja 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti