Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1542. Pravilnik o evidenci komasacij, stran 5370.

  
Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o evidenci komasacij 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa podrobno vsebino, način vodenja in postopek vpisa komasacijskih območij v evidenco komasacij.
2. člen 
(vsebina grafičnega dela evidence komasacij) 
(1) Grafični del evidence komasacij vsebuje zbirko grafičnih podatkov o komasacijah in drugih osnovnih podatkov o območju komasacij. Grafični del evidence komasacij o vsaki posamezni komasaciji vsebuje naslednje podatke:
1. obod komasacijskega območja v veljavnem državnem koordinatnem sistemu in parcele, vključene v komasacijsko območje;
2. parcelne številke, katastrske občine, površine parcel in bonitete parcel na stanje pred uvedbo komasacijskega postopka;
3. potrjen grafični del elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja;
4. vse razgrnjene elaborate, njihove spremembe in sklepe o potrditvah;
5. parcelne številke, katastrske občine, površine parcel in bonitete parcel na stanje po izdaji odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada;
6. parcelne številke, katastrske občine, površine parcel in bonitete parcel na stanje po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.
(2) Podatki iz 1. in 5. točke prejšnjega odstavka se vodijo v SHP ali drugem primerljivem formatu.
(3) Podatki iz 2., 3., 4. in 6. točke prvega odstavka tega člena se vodijo v PDF ali drugem primerljivem formatu.
3. člen 
(vsebina pisnega dela evidence komasacij) 
(1) Pisni del evidence komasacij vsebuje fizični arhiv osnovnih podatkov o komasacijah. Pisni del evidence komasacij o vsaki posamezni komasaciji vsebuje naslednje podatke:
1. ime komasacijskega območja;
2. površina komasacijskega območja;
3. seznam parcel, vključenih v komasacijsko območje;
4. podatke o izdani odločbi o uvedbi komasacijskega postopka;
5. podatke o izdani odločbi o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada;
6. podatke o drugih upravnih aktih, ki se nanašajo na posamezno komasacijo;
7. podatke o investitorju komasacije in izvajalcu komasacije:
– firmo ali ime in priimek ter sedež ali naslov s hišno številko,
– davčno število,
– EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta;
8. šifro komasacije, pri čemer prvi dve številki pomenita šifro upravne enote, na območju katere se nahaja večinski delež površin komasacijskega območja, naslednji dve številki zaporedno številko vnosa komasacije ter zadnji dve številki leto pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka;
9. podatke o upravnih enotah, na območju katerih se nahaja komasacija;
10. podatke o občinah, na območju katerih se nahaja komasacija;
11. podatke o letu uvedbe komasacijskega postopka (leto pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka);
12. podatke o projektni in drugi dokumentaciji, ki se nanaša na izvedbo komasacije;
13. podatke o letu zaključka komasacijskega postopka (leto pravnomočne odločbe o razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada);
14. podatke o morebitnih izvedenih agromelioracijah na komasacijskem območju.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo v PDF ali drugem primerljivem formatu.
4. člen 
(vpis in spremembe podatkov v evidenci komasacij) 
(1) Podatke za vpis v evidenco komasacij ministrstvu posreduje investitor komasacije.
(2) Investitor komasacije posreduje podatke za vpis v evidenco komasacij iz tega pravilnika v naslednji rokih:
– podatke iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena ter podatke iz 1. do 4. in 7. do 11. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe o uvedbi komasacijskega postopka;
– podatke iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika najkasneje v roku 30 dni po potrditvi posameznih elaboratov;
– podatke iz 5. točke prvega odstavka 2. člena ter podatke iz 5. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika najkasneje v roku 30 dni po vročitvi vseh odločb o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada;
– podatke iz 6. točke prvega odstavka 2. člena in podatke iz 12. do 14. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada;
– podatke iz 6. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti posameznega upravnega akta, ki se nanaša na posamezno komasacijo.
(3) Investitor komasacije ministrstvu posreduje spremembe podatkov za vpis v evidenco komasacij iz tega pravilnika najkasneje v 30 dneh po spremembi podatkov.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-166/2015
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2012-2330-0024
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti