Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1583. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2016, stran 5435.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Proračun Občine Sežana za leto 2016 se določa v višini 15.067.170 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2016 določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
14.357.004
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
11.518.465
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.334.265
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.659.765
703 Davki na premoženje 
1.363.000
704 Domači davki na blago in storitve 
311.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 
3.184.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
2.605.200
711 Takse in pristojbine 
7.000
712 Denarne kazni 
72.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
40.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
460.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 
1.060.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
500.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
560.000
73
PREJETE DONACIJE (730) 
897
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
897
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.304.902
740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij 
950.750
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
354.152
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
472.740
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
472.740
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
14.485.836
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 
4.458.947
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
1.092.792
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
163.613
402 Izdatki za blago in storitve 
2.992.052
403 Plačila domačih obresti 
177.105
409 Rezerve 
33.385
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 
6.061.352
410 Subvencije 
214.835
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
2.739.795
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
371.223
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.735.499
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 
3.247.981
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.247.981
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 
717.556
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
51.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
666.556
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–128.832
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750 prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0
440 Dana posojila
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 
376.198
50
ZADOLŽEVANJE (500) 
376.198
500 Domače zadolževanje 
376.198
VIII.
ODPLAČILO DOLGA 
581.334
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
581.334
550 Odplačilo domačega dolga 
581.334
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–333.968
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–205.136
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
128.832
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
333.968
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2016–2019.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po Zakonu o javnih financah.
2. člen 
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
16.a člen 
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Skupna vrednost teh poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
3. člen 
Spremeni se naslov IV. poglavja tako, da se glasi:
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN IZDANIH SOGLASIJ K ZADOLŽEVANJU 
4. člen 
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
20.a člen 
Občina Sežana se lahko v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, dolgoročno zadolži pri državnem proračunu do višine 376.198 EUR za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v veljavni Načrt razvojnih programov občinskega proračuna. Kreditna sredstva se prvenstveno porabijo za plačilo stroškov pri izvajanju investicije, lahko pa tudi za vračilo dolga.
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-5/2016-8
Sežana, dne 19. maja 2016
 
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti