Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 352-3/2016/1 Ob-2195/16, Stran 1144
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Predmet objave
Predmet objave je javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v poslovni stavbi na Miklošičevi cesti 24 v Ljubljani. Prostori se uporabljajo kot restavracija oziroma kavarna in so temu ustrezno opremljeni. Prostori se nahajajo v kleti in delno v pritličju poslovne stavbe in so, vključno z opremo, last Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: najemodajalec).
Najemodajalec bo predmetne poslovne prostore z opremo oddal v najem za določen čas, za obdobje 3 let, z možnostjo podaljšanja za 2 leti.
2. Dokumentacija objave
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi celotno dokumentacijo, vključno z obrazci in prilogami, v poslovnem času najemodajalca, in sicer:
– osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu sedeža najemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, vložišče (soba št. 51 / pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči najemodajalcu na e-naslov: razpisi.oelj@zzzs.si.
3. Dejavnost in obveznosti ponudnika: v prostorih, ki so predmet najema, mora izbrani ponudnik izvajati prehransko-gostinske storitve. Specifikacija, poslovne in finančne zahteve so opredeljene v dokumentaciji, ki jo zainteresirani ponudnik lahko pridobi v skladu s točko 2 te objave.
4. Ogled prostorov: ogled prostorov, ki so predmet objave, je možen v poslovnem času najemodajalca po predhodnem dogovoru z Martinom Zavirškom, e-mail: martin.zavirsek@zzzs.si ali GSM 031/684-719. Pri ogledu se ponudnik seznani tudi s stanjem in funkcionalnostjo opreme (nekateri deli trenutno niso polno funkcionalni).
5. Izhodiščna cena najema
Izhodiščna mesečna najemnina znaša:
– za 1 m2 poslovnih prostorov restavracije 14,00 €,
– za 1 m2 pomožnih prostorov restavracije 7,00 €,
– za 1 m2 za celodnevni najem poslovnih prostorov kavarne 14,00 €.
6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– Obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1): Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– Obrazec Ponudba (Obrazec 2): Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– Obrazec Vzorec pogodbe (Obrazec 3): Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– Obrazec Izjava o sposobnosti in sprejemanju pogojev (Obrazec 4): Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
7. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj do 10. 7. 2016.
8. Rok za oddajo ponudb
Najemodajalec bo upošteval ponudbe, ki bodo prispele na njegov naslov (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana) do 7. 6. 2016 do 11. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov najemodajalca ali
– osebno na naslovu najemodajalca, glavna pisarna, pritličje, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov najemodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov«,
– naziv in naslov ponudnika.
9. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 2016 ob 12. uri na naslovu najemodajalca, sejna soba 140.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo je lahko original, overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru ima najemodajalec pravico od ponudnika naknadno zahtevati original ali overjeno kopijo na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
10. Izbira ponudnika in sklepanje najemne pogodbe
Najemodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo skupno mesečno najemnino. Z izbranim ponudnikom bo najemodajalec v roku 15 dni po opravljeni izbiri sklenil najemno pogodbo.
Pogodba bo začela veljati 1. 10. 2016, izbrani ponudnik mora zagotavljati storitve v prostorih, ki so predmet najema, najkasneje od 10. 10. 2016 dalje.
11. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi postopek oddaje v najem kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe.
12. Odgovorna oseba za izvedbo postopka: odgovorna oseba najemodajalca za izvedbo postopka je Anka Bolka, e-mail: anka.bolka@zzzs.si, tel. 01/30-77-490, 031/684-705.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti