Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1580. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rečica ob Savinji, stran 5433.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2 in 26/14), v skladu s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 11. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rečica ob Savinji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik) določa obratovalni čas ter merila in pogoje za izdajo soglasja k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina).
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata ali kmetije v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
II. OBRATOVALNI ČAS 
2. člen 
(1) Gostinski obrati oziroma kmetije poslujejo v rednem obratovalnem času, kadar opravljajo dejavnost:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, obratovati v rednem obratovalnem času le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, odprte terase in podobno).
3. člen 
Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v prvem in drugem odstavku 2. člena, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
III. IZDAJA SOGLASJA ZA OBRATOVANJE 
4. člen 
Redni in podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije potrdi občinska uprava, ki odloča skladno z merili iz tega Pravilnika.
5. člen 
(1) Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti občinski upravi najmanj 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto, pred začetkom obratovanja ali pred spremembo obratovalnega časa.
(2) Določba iz drugega odstavka tega člena ne velja, kadar gostinec oziroma kmet obratovalnega časa ne spreminja in ne spreminja vrste, naziva in naslova gostinskega obrata ali kmetije, niti naziva in sedeža matične firme gostinskega obrata.
(3) Občinska uprava o obratovalnem času odloča na osnovi vloge, oddane na obrazcu, predpisanem z republiškim Pravilnikom o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost: »Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)«.
6. člen 
(1) K podaljšanem obratovalnem času se soglasje izda za omejeno obdobje, ali izjemoma za obdobje do preklica.
(2) Za obdobje do preklica se dovoljenje za podaljšani obratovalni čas izda le v primeru, ko obratovanje obrata ni moteče za okolico. Šteje se, da obratovanje obrata ni moteče za okolico, kadar v zadnjih šestih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov ter s strani občanov niso bile posredovane utemeljene pritožbe o prekomernem hrupu oziroma o kršitvi javnega reda in miru.
(3) Soglasje se lahko izda tudi za posamezne priložnosti in se lahko nanaša na več priložnosti hkrati.
7. člen 
(1) Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa se uporablja obrazec »Vloga za izdajo soglasja Občine Rečica ob Savinji za enkratno podaljšanje obratovalnega časa za gostinski lokal«.
(2) Občinska uprava o vlogi za enkratno podaljšanje rednega obratovalnega časa pravočasno odloči, kadar gostinec oziroma kmet vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa najmanj pet delovnih dni pred načrtovanim podaljšanim obratovanjem.
8. člen 
Če občinska uprava ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji glede popolnosti vloge in določb tega in državnega Pravilnika o merilih za določitev za izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnem času, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas in tudi določi obratovalni čas.
9. člen 
Gostinski obrati in kmetije lahko brez soglasja občinske uprave obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
10. člen 
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko prekliče v naslednjih primerih:
– na osnovi pisne prijave spremembe s strani nosilca gostinske dejavnosti,
– na osnovi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali kmetije,
– kadar policija ali drug pristojni organ v obdobju zadnjega leta obratovanja dvakrat ugotovi kršitev javnega reda in miru,
– v obdobju zadnjega leta je bila trikrat ugotovljena prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– v obdobju zadnjega leta so bile podane tri utemeljene pisne pritožbe sosedov,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih v soglasju za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času s strani občinske uprave.
(2) Šteje se, da je pisna pritožba sosedov utemeljena, če je podpisana s strani najmanj polovice lastnikov oziroma najemnikov sosednjih stanovanjskih objektov, ki tudi dejansko bivajo v sosednjih objektih gostinskega obrata. Za sosednje objekte se ne štejejo izključno parcelni sosedje, ampak okoliški objekti v radiju 50 m. Če je lastništvo teh sosednjih objektov v solastnini, mora biti utemeljena pritožba podpisana s strani več kot polovice solastnikov. Kolikor so sosednji objekti v etažni lastnini, utemeljeno pritožbo poda posamezni etažni lastnik oziroma najemnik.
(3) Gostincu, ki sam prijavi kršitev javnega reda in miru v njegovem lokalu, se taka prijava dvakrat zaporedoma ne šteje kot kršitev iz tega člena.
11. člen 
(1) Občinska uprava v primerih iz prvega odstavka 10. člena z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata ali kmetije v podaljšanem obratovalnem času ter določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Odločba se pošlje tudi pristojni inšpekcijski službi. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Gostinec oziroma kmet, prejemnik odločbe iz prvega odstavka tega člena, lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas po preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja.
V. NADZOR 
12. člen 
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
VI. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-4
Rečica ob Savinji, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti