Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1585. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015, stran 5438.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. in 71. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 9. redni seji dne 12. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Škocjan za leto 2015 
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Konto
Naziv konta
Realizacija do 31. 12. 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
2.740.638
TEKOČI PRIHODKI 
2.355.774
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.103.581
700
Davki na dohodek in dobiček
1.901.714
703
Davki na premoženje
132.370
704
Domači davki na blago in storitve
69.450
706
Drugi davki
47
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
252.193
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
151.986
711
Takse in pristojbine
2.927
712
Globe in druge denarne kazni
9.128
714
Drugi nedavčni prihodki
88.152
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.551
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.600
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
3.951
73
PREJETE DONACIJE
700
730
Prejete donacije iz domačih virov
700
74
TRANSFERNI PRIHODKI
373.613
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
300.507
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije
73.106
II.
SKUPAJ ODHODKI 
2.585.730
40
TEKOČI ODHODKI 
803.943
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
242.625
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.795
402
Izdatki za blago in storitve
507.266
403
Plačila domačih obresti
2.257
409
Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.035.595
410
Subvencije
64.188
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
678.728
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
68.756
413
Drugi domači transferi
223.923
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
716.497
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
716.497
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
29.695
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
12.695
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
17.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
154.908
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
50.581
55
ODPLAČILA DOLGA
50.581
550
Odplačila domačega dolga
50.581
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII) – (II+V+VIII))
104.327
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–50.581
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–154.908
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–55.266
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Škocjan.
Št. 410-0006/2016
Škocjan, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti