Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1554. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015, stran 5391.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je občinski svet občine na 12. redni seji dne 4. maja 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015 
1. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0002/2016-1
Dobrova, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti