Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1584. Odlok o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017, stran 5437.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na redni seji dne 19. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 1/16) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Proračun Občine Sežana za leto 2017 se določa v višini 18.915.113 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
17.038.915
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.992.993
70
DAVČNI PRIHODKI
8.333.265
700 Davki na dohodek in dobiček
6.659.765
703 Davki na premoženje
1.363.000
704 Domači davki na blago in storitve
310.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.659.728
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.080.728
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Denarne kazni
72.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.000
714 Drugi nedavčni prihodki
460.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.060.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
500.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
560.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
3.503.346
740 Transferni prihodki od drugih javnofinančnih institucij
1.163.950
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.339.396
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
482.576
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
482.576
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.333.779
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.862.112
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.169.807
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
170.150
402 Izdatki za blago in storitve
3.268.258
403 Plačila domačih obresti
172.000
409 Rezerve
81.897
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.174.954
410 Subvencije
364.221
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.792.735
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
360.840
413 Drugi tekoči domači transferi
2.657.158
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.840.573
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.840.573
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
456.140
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
58.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
398.140
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.) 
–1.294.864
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750)
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
0
440 Dana posojila
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
1.876.198
50
ZADOLŽEVANJE (500)
1.876.198
500 Domače zadolževanje 
1.876.198
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
581.334
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
581.334
550 Odplačilo domačega dolga 
581.334
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
1.294.864
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.294.864
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017–2020.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po Zakonu o javnih financah.
2. člen 
Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi:
16.a člen 
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Skupna vrednost teh poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
3. člen 
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
Občina se lahko v letu 2017 dolgoročno zadolži do višine 1.876.198 EUR, in sicer:
– do višine 1.500.000 EUR skladno z določili Zakona o financiranju občin za investicije predvidene v občinskem proračunu za leto 2017 ter
– do višine 376.198 EUR na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pri državnem proračunu za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v veljavni Načrt razvojnih programov občinskega proračuna. Kreditna sredstva se prvenstveno porabijo za plačilo stroškov pri izvajanju investicij, lahko pa tudi za vračilo dolga.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-5/2016-11
Sežana, dne 19. maja 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti