Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1577. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra, stran 5420.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) ter na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 19/15) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 12. aprila 2016 sprejel
S K L E P 
1. 
Na nepremičninah s parc. št. 5694, 2791/13, 207/28, 4337/24, 1665/6, 4321/2, 4286/4, 4323/3 vse k.o. 2631-Portorož, na nepremičninah s parc. št. 2362/8, 2362/10 in 2362/12 vse k.o. 2633-Raven ter na nepremičnini s parc. št. 2069/2 k.o. 2634-Nova vas se vzpostavi režim javnega dobra.
2. 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Piran izda odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljiščih iz 1. točke tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se izpelje zaznamba o javnem dobrem na navedenih parcelah v zemljiški knjigi.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-51/2015
Piran, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato 2) e l’art. 21 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 19/15), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria, il giorno 12 aprile 2016, approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Si istituisce il regime di demanio pubblico sugli immobili interessati, particelle catastali n. 5694, 2791/13, 207/28, 4337/24, 1665/6, 4321/2, 4286/4, 4323/3 tutte c.c. 2631-Portorose, sugli immobili situati sulle particelle catastali n. 2362/8, 2362/10 e 2362/12 tutte c.c. 2633-Raven, sia su quelli situati sulle particelle catastali n. 2069/2 c.c. 2634-Nova vas.
2. 
Dopo l’entrata in vigore della presente delibera l’Amministrazione comunale del Comune di Pirano rilascia la decisione dichiarativa in materia di istituzione dello status di bene demaniale edificato di rilevanza locale (bene demaniale artificiale) relativamente agli immobili, di cui al pt.1 della presente delibera. Passata in giudicato la decisione sull’acquisizione dello status di bene demaniale artificiale, la stessa viene inviata al competente Ufficio tavolare che procede all’esecuzione, per l’intavolazione dello status di bene demaniale sulle particelle catastali, come sopra indicate.
3. 
La presente delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-51/2015
Pirano, 12 aprile 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti