Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1565. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače, stran 5401.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Sk. US) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 10. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače.
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetski načrt (Geodetski biro Jože Cestnik s.p., Obrtniška cesta 11B, 1420 Trbovlje),
– Prikaz stanja prostora za del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija),
– Pogojev in smernic soglasodajavcev ter ostalega gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja OPPN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
(3) OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, pod številko 14/2012.
2. člen 
(prostorska ureditev, ki se načrtuje z OPPN) 
(1) Z OPPN je znotraj dela ureditvenega območja z oznako VČ-11 SSe predvidena gradnja osmih stanovanjskih objektov in ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin.
(2) Dovoljena je izključno stanovanjska dejavnost.
3. člen 
(sestavni deli OPPN) 
I. Besedilni del
Besedilo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
II. Grafični del
List 1
Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:2500
List 2
Lega prostorske ureditve v širšem območju M 1:2500
List 3
Lega prostorske ureditve na katastrskem načrtu M /
List 4
Geodetski načrt M 1:500
List 5
Območje obravnave M 1:500
List 6
Vplivno območje načrtovane ureditve M 1:500
List 7
Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami M 1:500
List 8
Zazidalna situacija, prometna in zunanja ureditev M 1:500
List 9
Komunalna opremljenost – obstoječe M 1:500
List 10
Komunalna opremljenost – predvideno M 1:500
List 11
Oskrba z elektriko – obstoječe, predvideno M 1:500
List 12
Načrt požarnega varstva M 1:500
III. Priloge OPPN
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Geodetski načrt
– Elaborat erozijske ogroženosti
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Celovita presoja območja OPPN VČ-11 SSe
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
4. člen
(ureditveno območje OPPN) 
(1) Predlog zazidave za del območja VČ-11 SSe v naselju Vače je narejen skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11 – obvezna razlaga).
(2) Območje VČ-11 SSe v naselju Vače je sestavljeno iz dveh prostorskih enot, ki sta med seboj ločeni z lokalno cesto (LC 208041 Vače–Podbukovje), na zahodni in vzhodni del.
(3) Predlog OPPN je narejen samo za en del območja VČ-11 SSe v naselju Vače in sicer samo za vzhodni del, to je desno od lokalne ceste (LC 208041 Vače–Podbukovje).
(4) Ker lastnik zemljišča za drugi del območja VČ-11 SSe v naselju Vače, to je levo od lokalne ceste (LC 208041 Vače–Podbukovje) in prav tako lastnik spodnjega dela območja VČ-11 SSe v naselju Vače, kjer tudi poteka del lokalne ceste (LC 208041 Vače–Podbukovje), ne želi sodelovati pri izdelavi OPPN za celotno območje, to je območje VČ-11 SSe v naselju Vače, je tako predlog OPPN izdelan samo za drugi del območja VČ-11 SSe v naselju Vače, desno od lokalne ceste (LC 208041 Vače–Podbukovje).
(5) Predlog OPPN za območje VČ-11 SSe v naselju Vače je kljub temu, da je izdelan samo za en del območja VČ-11 SSe v naselju Vače zasnovan tako, da omogoča tudi prostorsko ureditev drugega dela območja VČ-11 SSe v naselju Vače.
Drugi del OPPN za območje VČ-11 SSe v naselju Vače bo prav tako omogočal gradnjo enodružinskih stanovanjskih stavb. Omogočena bo gradnja stanovanjskih objektov in ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin.
Dopustna bo gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki bodo usklajeni z določbami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija za območje SSe.
Predvideni objekti na drugem delu OPPN za območje VČ-11 SSe v naselju Vače se bodo po velikosti, obliki, zunanjemu izgledu (streha, fasada …) prilagajali že izdelanemu prvemu delu OPPN za območje VČ-11 SSe v naselju Vače.
Uvoz na zahodni del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače bo omogočen iz obstoječe lokalne ceste LC 208041 (Vače–Podbukovje), katera poteka po zemljišču parcelne številke 162/2, 163 in 2264 k.o. Vače ali iz obstoječe javne poti JP 708223 (Vače–vezna), katera poteka po zemljišču parcelna številka 2264 k.o. Vače.
Prav tako bo za zahodni del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače omogočena komunalna ureditev območja:
– Oskrba s pitno vodo: Oskrba novih uporabnikov z vodo bo omogočena z navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno vodo na javni vodovod Vače.
– Oskrba z elektriko: Za območje OPPN za vzhodni del območja VČ-11 SSe v naselju Vače je za napajanje objektov potrebna izgradnja nove transformatorske postaje 20/0,4 kV s srednjenapetostnim kabelskim priključkom in nizkonapetostnim omrežjem. V sklopu izgradnje kabelske kanalizacije, bo omogočena tudi razširitev nizkonapetostnega omrežja izven vzhodnega območja OPPN. Tako bo novim uporabnikom zahodnega dela omogočen priklop na elektroenergetsko omrežje iz nove transformatorske postaje 20/0,4 kV.
– Telekomunikacijsko omrežje: Oskrba novih uporabnikov bo omogočena z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
– Odvajanje komunalne odpadne in meteorne vode: Obstoječe kanalizacije za komunalne odpadne vode na tem območju ni, zato bo omogočen odvod komunalne odpadne vode v tipske male komunalne čistilne naprave za vsak objekt posamezno. Odtoki pa bodo speljani v plitva drenažna polja (plitva podzemna irigacija), globine največ 0,5 m, glede na koto terena. Obstoječe kanalizacije za meteorne vode na tem območju ni. Meteorna voda iz strešnih površin bo speljana preko tipskih zabojnikov (zadrževalnikov) minimalne kapacitete 5,00 m3 in se jo bo uporabljalo kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo. Odvečna voda iz zadrževalnika se bo vodila razpršeno na površje. Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se bo odvijal motorni promet, bodo odvedene preko lovilcev olj v plitva drenažna polja.
– Javna razsvetljava: V območju vzhodnega dela OPPN je predvidena gradnja javne razsvetljave, ki bo speljana ob skupni predvideni dovozni poti. Predvidena javna razsvetljava bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javne razsvetljave, ki se nahaja izven območja OPPN. Z izgradnjo javne razsvetljave za vzhodni del OPPN bo tako omogočena tudi izgradnja javne razsvetljave za zahodni del območja VČ-11 SSe v naselju Vače.
– Ravnanje z odpadki: Zbiranje odpadkov in lokacija zabojnikov bo omogočena na dvoriščih stanovanjskih objektov.
– Ogrevanje: Znotraj območja vzhodnega dela OPPN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine. Enako bo omogočeno tudi za zahodni del območja VČ-11 SSe v naselju Vače.
(6) Ureditveno območje OPPN za del območja VČ-11 SSe v naselju Vače tako zajema samo zemljišče s parcelno številko 162/1 k.o. Vače (šifra k.o. 1832).
(7) Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za ta del območja VČ-11 SSe v naselju Vače znaša 6078 m2.
(8) Na osnovi obrazložitve pripravljavca OPPN, izdanih smernic nosilcev urejanja prostora ter izraženih interesov lastnika zemljišča, je dovoljena izdelava OPPN samo za ta del območja VČ-11 SSe v naselju Vače (za vzhodni del), to je za območje parcelne številke 162/1 k.o. Vače.
Za drugi del območja VČ-11 SSe v naselju Vače (za zahodni del), to je za območje parcelni številki 162/2 in 163 k.o. Vače, je narejena celovita presoja območja in je izdelana v prilogi ureditvenega območja OPPN za del območja VČ-11 SSe v naselju Vače.
5. člen 
(vplivno območje) 
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja dela območja VČ-11 SSe v naselju Vače, zemljišče parcelne številke 162/1 k.o. Vače (šifra k.o. 1832).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji) 
(1) Območje urejanja za del območja VČ-11 SSe v naselju Vače meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– na severozahodni in zahodni strani meji z obstoječo pozidavo naselja Vače,
– na severni, vzhodni in južni strani meji s površinami kmetijskih zemljišč,
– na severovzhodni strani meji s površinami gozdnih zemljišč.
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo državno cesto RT-921, odsek 4306 (Kandrše–Vače–Sp. Hotič), katera poteka po zemljišču parcelna številka 2260/1 k.o. Vače,
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo lokalno cesto LC 208041 (Vače–Podbukovje), katera poteka po zemljišču parcelne številke 162/2, 163 in 2264 k.o. Vače,
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 708223 (Vače–vezna), katera poteka po zemljišču parcelna številka 2264 k.o. Vače.
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– občasno delo na okoliških kmetijskih in gozdnih površinah.
7. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 
(1) Dopustna je gradnja enodružinskih stanovanjskih stavb. Enodružinska stanovanjska stavba je prostostoječ stanovanjski objekt, ki obsega največ dve stanovanji s skupnim vhodom.
(2) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki bodo usklajeni z določbami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija za območje SSe.
(3) Na območju OPPN za del območja VČ-11 SSe v naselju Vače so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
8. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) V območju urejanja so dovoljenji naslednji manj zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe (enodružinska stanovanjska stavba z enim stanovanjem),
– 11210 Dvostanovanjske stavbe (enodružinska stanovanjska stavba z dvema stanovanjem),
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) V območju urejanja so dovoljenji naslednji nezahtevni in enostavni objekti, ki so usklajeni z določbami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija za območje SSe:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica BTP do 12 m2 in višino do 3 m, garaža BTP do 30 m2 in višine do 3,5 m, steklenjak BTP do 30 m2 in višine do 3,5 m, uta oziroma senčnica BTP do 15 m2 in višine do 3 m, bazen BTP do 30 m2 in globine do 1,35 m, enoetažna pritlična lopa BTP do 15 m2 in višine do 4 m, nadstrešek BTP do 30 m2 in višine do 3,5 m, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali nafto prostornine do 5 m3, zbiralnik za kapnico prostornine do 30 m3),
– ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m,
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m,
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine 3 m, mala komunalna čistilna naprava do 50 PE),
– spominska obeležja,
– objekti za oglaševanje, površine do 20 m2 in višine do 7 m.
Na vsaki gradbeni parceli je dovoljeno postaviti le en nezahteven oziroma en enostaven objekt tipa objekta za lastne potrebe.
9. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1) Pri umestitvi objektov je potrebno upoštevati regulacijsko linijo, gradbeno mejo, gradbeno linijo in elemente za zakoličbo novih parcel. Na prostih površinah ob objektih se uredijo zelene in prometne površine s parkirnimi prostori in manipulacijskimi površinami za vozila.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti in praviloma sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra,
– Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča,
– Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej črti.
(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in prometna infrastruktura (komunalni priključki, dovozne poti, dvorišča, parkirišča) ograje, škarpe in podporni zidovi.
(4) Gradbeno linijo (GL) lahko presegajo nadstreški nad vhodi, balkoni, napušči in fasadni poudarki. Fasadni poudarki so izpostavljeni deli fasade, na primer izpostavljena okna, poudarjene loggie ali balkoni ter izzidki, ki lahko segajo preko določene tlorisne dimenzije v področju, ki je opredeljen z gradbeno mejo. Prav tako lahko gradbeno linijo presegajo vsi nezahtevni in enostavni objekti.
(5) Za objekte, ki so predvideni znotraj gradbenih mej kot so le te določene v OPPN, niso potrebna soglasja lastnikov sosednjih zemljišč za oddaljenost manj kot 4 metre.
(6) Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni do meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem pisno sporazumejo.
(7) Ograje ob obstoječih cestah, to je ob obstoječi lokalni cesti LC 208041 (Vače–Podbukovje) in obstoječi javni poti JP 708223 (Vače–vezna) so lahko postavljene minimalno 1,50 m od roba cestišča oziroma mulde ali utrjene bankine.
(8) Ograje ob skupni dovozni poti, ki poteka po parceli 162/1 k.o. Vače so lahko postavljene minimalno 1,00 m od roba cestišča oziroma mulde ali utrjene bankine.
(9) Za postavitev ograj ob obeh javnih cestah in ob skupni dovozni poti je potrebno pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
10. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov) 
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
(1) Oblika in višina objektov:
– Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 9. členu tega odloka.
– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).
– Tloris ima lahko različne oblike, vendar znotraj določenega razmerja min. 1:1,2. Dovoljeni so izzidki znotraj določenega razmerja.
– Etažnost objektov je lahko največ (K) + P + 1 + M.
– Klet je lahko delno vkopana ali vkopana v celoti.
– Nezahteven oziroma enostaven objekt se lahko gradi kot prostostoječ objekt ali prizidek v območju znotraj gradbene meje.
– Nezahteven oziroma enostaven objekt mora biti po oblikovanju in materialih skladen z osnovnim objektom.
(2) Strehe:
– Strehe so lahko simetrične dvokapnice, naklona od 35 do 45 stopinj.
– Dovoljeni so čopi, frčade in strešna okna.
– Frčade so lahko drugačne oblike in naklona kot osnovna streha, vendar morajo biti poenotene po vsej strehi objekta. Čopi na frčadah so dovoljeni v primeru čopov na strehi.
– Strehe so lahko krite s kritino rdeče, rjave ali sive barve.
– Za nezahteven oziroma enostaven objekt je poleg simetrične dvokapnice dovoljena tudi enokapnica ali ravna streha.
(3) Fasade:
– Elementi na fasadah so lahko osno simetrično razporejeni.
– Fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine so praviloma pokončne oblike.
– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 25 % fasadne površine.
– Fasade so lahko delno tudi lesene in obložene s kamnom. Pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les.
11. člen 
(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na obravnavanem območju je treba urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
(2) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
(3) Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje na nizkem parapetnem zidu ali ograje lesene izvedbe.
(4) Ograja med zemljiškimi parcelami je lahko višine do 2,00 m. Ograja ob obstoječih cestah, to je ob obstoječi lokalni cesti LC 208041 (Vače–Podbukovje) in javni poti JP 708223 (Vače–vezna) je lahko višine do 1,50 m. Ograja ob skupni dovozni poti, ki poteka po parceli 162/1 k.o. Vače je lahko višine do 1,50 m.
(5) Živa meja na priključkih ne sme posegati v polje preglednosti.
12. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo) 
FZ – faktor zazidanosti je največ 0,4,
FZP – faktor zelenih površin naj ne bo manjši od 0,10,
FI – faktor izrabe parcele je največ 0,6.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
13. člen
(prometna ureditev) 
(1) Uvoz na območje OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače je iz obstoječe lokalne ceste LC 208041 (Vače–Podbukovje), katera poteka po zemljišču parcelne številke 162/2, 163 in 2264 k.o. Vače.
(2) Iz obstoječe lokalne ceste LC 208041 (Vače–Podbukovje) na območje OPPN sta urejena dva cestna priključka. En cestni priključek je namenjen dostopu enemu stanovanjskemu objektu. Drugi cestni priključek pa je namenjen ostalim sedmim stanovanjskim objektom preko skupne dovozne poti. Dovozna pot poteka ob vzhodnem robu območja OPPN. Na dovozno pot so priključeni individualni priključki sedmih stanovanjskih objektov.
(3) Tehnični elementi dostopne poti omogočajo uvoz specialnega komunalnega vozila (smetarsko vozilo, plug za pluženje ceste). Na koncu dostopne poti je locirano ustrezno obračališče za obračanje smetarskega vozila oziroma vozila s plugom.
(4) Dostopna pot je širine 3,50 m in na vsaki strani dostopne poti je mulda ali utrjena bankina v širini 0,50 m. Odvodnjavanje dostopne poti poteka preko muld ali utrjenih bankin in preko lovilcev olj v plitva drenažna polja.
(5) Skladno zaključkom geološko-geomehanskega elaborata je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj (PGD) preveriti ponikovalno sposobnost tal na območju OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače.
(6) Z ureditvijo osmih stanovanjskih objektov se bo minimalno povečal promet na obstoječo lokalno cesto LC 208041 (Vače–Podbukovje), katera poteka po zemljišču parcelne številke 162/2, 163 in 2264 k.o. Vače.
Obstoječa lokalna cesta LC 208041 (Vače–Podbukovje) se navezuje na obstoječo državno cesto RT-921, odsek 4306 (Kandrše–Vače–Sp. Hotič), katera poteka po zemljišču parcelna številka 2260/1 k.o. Vače in na obstoječo javno pot JP 708223 (Vače–vezna), katera poteka po zemljišču parcelna številka 2264 k.o. Vače.
Načrtovana gradnja osmih stanovanjskih objektov ne bo imela vpliva na obstoječo državno cesto RT-921, odsek 4306 (Kandrše–Vače–Sp. Hotič) (po podatkih za leto 2013 je PLDP 810 vozil) v smislu bistvenega povečanja prometa.
(7) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskih objektih je potrebno na vsakem zemljišču namenjenem za gradnjo predvideti najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
14. člen 
(oskrba s pitno vodo) 
(1) Oskrba novih uporabnikov z vodo bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javnega sistema oskrbe s pitno vodo na javni vodovod Vače, ki se nahaja izven območja OPPN.
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih mestih.
(3) Znotraj območja OPPN se izvede vodovod za oskrbo pitne vode ter hidrantna mreža.
(4) Omrežje je treba dimenzionirati za potrebe sanitarne vode ter požarne zaščite. Hidrantno omrežje se izvede s nadzemnimi hidranti na vodovodu.
15. člen 
(odvajanje komunalne odpadne in meteorne vode) 
(1) Obstoječe kanalizacije za komunalne odpadne vode na tem območju ni. Vse komunalne odpadne vode se bodo vodile v tipske male komunalne čistilne naprave za vsak objekt posamezno. Odtoki pa bodo speljani v plitva drenažna polja (plitva podzemna irigacija), globine največ 0,5 m, glede na koto terena.
(2) Obstoječe kanalizacije za meteorne vode na tem območju ni. Meteorna voda iz strešnih površin bo speljana preko tipskih zabojnikov (zadrževalnikov) minimalne kapacitete 5,00 m3 in se jo bo uporabljalo kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo. Odvečna voda iz zadrževalnika se bo vodila razpršeno na površje.
(3) Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se bo odvijal motorni promet, bodo odvedene preko lovilcev olj v plitva drenažna polja.
(4) Skladno zaključkom geološko-geomehanskega elaborata je potrebno pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj (PGD) preveriti ponikovalno sposobnost tal na območju OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače.
16. člen 
(oskrba z elektriko) 
(1) Za območje OPPN je za napajanje objektov potrebna izgradnja nove transformatorske postaje 20/0,4 kV s srednjenapetostnim kabelskim priključkom in nizkonapetostnim omrežjem.
(2) Nova transformatorska postaja 20/0,4 kV bo izvedena kot kompaktna transformatorska postaja v pločevinastem ohišju moči do 250 kVA.
(3) Za napajanje objektov je potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo do prostostoječih priključnih omaric, ki bodo stale na robu parcele.
(4) Trasa srednjenapetostnega kabelskega priključka za novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV bo potekala po parcelah 162/1, 2263/1, 167, 168, 170/1, 169 in 294/1 k.o. Vače.
(5) Na delu trase bosta v kabelskem jašku položena skupaj srednjenapetostni in kabelski priključek in nizkonapetostni zemeljski kabli.
(6) V sklopu izgradnje kabelske kanalizacije, je potrebno predvideti možnost razširitve nizkonapetostnega omrežja izven območja OPPN.
(7) Vsi nizkonapetostni zemeljski kabli morajo biti uvlečeni v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.
(8) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras in naprav elektroenergetske infrastrukture, če so pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega vidika in njihove prostorske umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem distribucijskega omrežja.
17. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Oskrba novih uporabnikov bo zagotovljena z navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje, ki se nahaja izven območja OPPN.
(2) Vsi zemeljski kabli morajo biti uvlečeni v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.
18. člen 
(javna razsvetljava) 
(1) V območju OPPN je predvidena gradnja javne razsvetljave, ki bo speljana ob skupni predvideni dovozni poti.
(2) Predvidena javna razsvetljava bo zagotovljena z navezavo na obstoječe omrežje javne razsvetljave, ki se nahaja izven območja OPPN.
(3) Svetilke bodo ustrezale zahtevanim standardom, tako iz energetskega vidika kot kriterija svetlobnega onesnaženja.
(4) Svetilke in drogovi bodo stilsko usklajeni s tistimi, ki jih občina trenutno vgrajuje in bodo v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo številka 430-59/2012-18 med Občino Litija (koncedent) in Petrol d.d. (koncesionar), ki določa, da se pri izvedbi prenove javne razsvetljave oziroma gradnji nove javne razsvetljave v Občini Litija lahko uporabljajo naslednji tipi svetil (ARC, VITAL in DISQ). Sistem vezave bo omogočal tako imenovani nočni varčevalni režim.
19. člen 
(potrebna raba energije) 
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb odloka o OPN.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
20. člen 
(ogrevanje) 
Znotraj območja OPPN je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.
21. člen 
(ravnanje z odpadki) 
Zbiranje odpadkov in lokacija zabojnikov se bo izvedla na dvoriščih stanovanjskih objektov oziroma ob stiku individualnih priključkov stanovanjskih objektov in skupne dovozne poti.
22. člen 
(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodovod in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov ter cestnega omrežja zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Območje OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
(2) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.
(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheološki ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča oziroma investitor oziroma odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
24. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 
(1) Območje OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali na poplavno ogroženem območju, se pa nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.
(2) V skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno izdelati elaborat, ki bo definiral dejansko erozijsko ogroženost in predvidel morebitne ukrepe za njihovo eliminacijo.
25. člen 
(varstvo zraka) 
Po končani izvedbi OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače je opredeljeno s III. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.
27. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 
Območje OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače ne leži v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
28. člen
(splošne določbe) 
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
29. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) Za objekt je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati zasnovo požarne varnosti in izkaz požarne varnosti.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,2 g (Atlas okolja) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
VIII. NAČRT PARCELACIJE 
30. člen
(parcelacija) 
(1) Parcelacija se izvede po grafični prilogi »Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami«. Načrt vsebuje tehnične elemente za prenos novih mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objektov, v naravo.
(2) Izvedba parcelacije ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Parcelacija pa se mora izvesti pred začetkom gradnje.
(3) Dopustne so manjše spremembe velikosti gradbenih parcel glede na dejansko stanje na terenu, pod pogojem, da gradbena parcela ni manjša od 600 m2.
31. člen 
(javno dobro) 
V območju OPPN bo kot javno dobro opredeljeno zemljišče, kjer bo potekala skupna dovozna pot, skupna trasa elektrike, skupna trasa telefona, skupna trasa vodovoda in trasa javne razsvetljave.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
32. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
(1) Izvajanje OPPN za del območja z oznako VČ-11 SSe v naselju Vače je opredeljeno v tri faze izvajanja, in sicer.
(2) Prva faza vključuje izvedbo celotne skupne komunalne in energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture (vodovodni, elektro in telefonski vod, vod javne razsvetljave ter skupna dovozna pot z obračališčem), do stopnje polaganja grobega asfalta.
(3) Druga faza vključuje gradnjo objektov. Gradnja objektov se lahko izvaja fazno in sicer tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo posamezne stavbe v celoti. Vsaka enota gradnje objekta se lahko izvaja samostojno in ni odvisna od druge enote gradnje objekta.
Individualni priključki komunalne in energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture za posamezne objekte se lahko izvajajo fazno in sicer tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo za vsako posamezno enoto v celoti. Vsaka enota gradnje individualnih priključkov za posamezne objekte se lahko izvaja samostojno in ni odvisna od druge enote gradnje individualnih priključkov za posamezne objekte.
(4) Tretja faza vključuje hortikulturno ureditev območja OPPN in polaganje finalne plasti asfalta.
(5) Izgradnja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte je pa pogoj za pričetek gradnje.
(6) Projektno dokumentacijo se lahko odda na upravno enoto istočasno, tako za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo, kot tudi za gradnjo objektov, vendar se mora projektna dokumentacija za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo voditi ločeno od projektne dokumentacije za gradnjo objektov.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
33. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.
(2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
(3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
(4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte.
XI. KONČNE DOLOČBE 
34. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
35. člen 
(vpogled OPPN) 
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na Občini Litija.
36. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2012-37
Litija, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti