Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1560. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, stran 5397.

  
Na podlagi 29., 51.c in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. seji dne 5. 5. 2016 in Občinski svet Občine Krško na 14. seji dne 14. 4. 2016 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi skupnega organa Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
S tem odlokom ustanavljata Občina Kostanjevica na Krki in Občina Krško (v nadaljevanju: ustanoviteljici) skupni organ (v nadaljevanju: skupni organ) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: javni zavod).
2. člen 
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela skupnega organa in način sprejemanja odločitev, financiranje skupnega organa ter delitev stroškov za delovanje skupnega organa med občinama.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA 
3. člen 
Skupni organ sestavljata vsakokratna župana Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško.
4. člen 
Sedež skupnega organa je na sedežu Občine Kostanjevica na Krki.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA 
5. člen 
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice v javnem zavodu v skladu s tem odlokom v imenu in za račun ustanoviteljic, ter v skladu z ustanovitvenim aktom,
– daje soglasje, kjer je to določeno z ustanovitvenim aktom,
– daje pobudo za sklic seje sveta javnega zavoda in
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ustanovitvenim aktom javnega zavoda in s tem odlokom.
6. člen 
Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin ustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA 
Splošno 
7. člen 
(1) Po funkciji sestavljata skupni organ vsakokratna župana Občine Kostanjevica na Krki in Občine Krško. Seje skupnega organa vodi župan Občine Kostanjevica na Krki.
(2) Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Kostanjevica na Krki,
– župan Občine Krško,
– svet zavoda,
– občinski svet ene ali obeh občin ustanoviteljic.
(3) Pobuda za sklic seje se posreduje na naslov župana Občine Kostanjevica na Krki. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
(4) Župan, ki sklicuje in vodi seje, mora v treh dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti drugega župana in pobudnike. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge. Če se župan v treh dneh od prejema pobude ne izjavi o sklicu seje, se šteje, da je pobudo za sklic seje zavrnil.
(5) Če župan, ki sklicuje in vodi seje, na pobudo za sklic seje skupnega organa ne skliče seje skupnega organa, lahko sejo skupnega organa skliče drugi župan.
8. člen 
(1) Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje osem dni pred sejo.
(2) Na sejo se lahko povabi pobudnika za sklic seje, člane sveta zavoda, direktorja javnega zavoda in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela organa smotrna.
(3) Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
(4) Osebe in organi, ki lahko dajo pobudo za sklic seje skupnega organa, lahko dajo tudi pobudo za razširitev dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa, in sicer najkasneje pet dni pred dnem seje tako, da jo naslovijo na sklicatelja seje. Skupaj s pobudo za razširitev dnevnega reda seje je treba posredovati tudi predloge dodatnih točk dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa in gradivo. Če sklicatelj seje skupnega organa kljub popolni in pravočasni pobudi za razširitev dnevnega reda na že sklicano sejo skupnega organa ne uvrsti dodatnih točk dnevnega reda, to lahko naredi drugi župan.
9. člen 
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis obema županoma.
10. člen 
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog skupnega organa, zagotavlja občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki.
V. ODLOČANJE ORGANA 
11. člen 
(1) Skupni organ lahko sprejema odločitve, če sta na seji prisotna oba člana.
(2) Skupni organ sprejema odločitve soglasno, za kar si prizadevata oba župana. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, velja tista odločitev, za katero je glasoval župan Občine Kostanjevica na Krki, razen v primerih, ki se nanašajo na premoženje posamezne ustanoviteljice.
12. člen 
Skupni organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA 
13. člen 
Vsaka občina krije svoje stroške v zvezi s sodelovanjem svojega predstavnika v skupnem organu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Konstitutivno sejo skupnega organa skliče župan Občine Kostanjevica na Krki v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka. Odlok se objavi skupaj z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.
15. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
16. člen 
Odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije sedežna občina.
17. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 014-2/2015
Kostanjevica na Krki, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.
Št. 621-1/2009-O703
Krško, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti