Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1589. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, stran 5445.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
1. člen 
V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15) se v 5. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– druge naložbe celostnega pristopa.«.
2. člen 
V prvem odstavku 8. člena se na koncu pete alineje beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu šeste alineje pa se pika nadomesti z besedo »in« in se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– združenje mestnih občin, ki je ustanovljeno v skladu s predpisi o lokalni samoupravi in je pristojno za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: združenje mestnih občin).«.
3. člen 
V prvem odstavku 10. člena se četrta alineja črta. Dosedanje peta do deseta alineja postanejo četrta do deveta alineja.
4. člen 
Za tretjim odstavkom 10. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb, sta ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, in ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. Poleg nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena posredniška organa, pristojna za izvajanje celostnih teritorialnih naložb, opravljata naslednje naloge:
1. sodelujeta pri pripravi navodila organa upravljanja glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;
2. v okviru naloge iz 1. točke tretjega odstavka tega člena ocenita vloge za operacije ter pri tem ves čas skrbita, da so kazalniki in razpoložljiva sredstva EU po posameznih naložbah v skladu z operativnim programom;
3. v okviru naloge iz 2. točke tretjega odstavka tega člena o primernosti vloge za odločitev o podpori seznanita združenje mestnih občin.
(5) Ne glede na prvi in četrti odstavek tega člena je posredniški organ za finančne instrumente ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: posredniški organ za finančne instrumente). Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, in ministrstvo, pristojno za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče ministrstvo), vsako v okviru svojega delovnega področja opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje pri pripravi in spremembah sporazuma o financiranju;
2. pripravi investicijsko strategijo;
3. finančno načrtuje finančne instrumente;
4. spremlja doseganje kazalnikov.«.
5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(nosilni posredniški organ) 
(1) Če pri izvajanju nalog iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena sodeluje več posredniških organov, ti lahko uredijo medsebojna razmerja s sporazumom v katerem določijo nosilni posredniški organ, ki bo opravljal naloge iz 1. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena ter naloge iz 2., 7. in 13. točke tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ne glede na način določitve nosilnega posredniškega organa iz prejšnjega odstavka je na področju povečanja učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju nosilni posredniški organ notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za infrastrukturo.«.
6. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(združenje mestnih občin) 
(1) Združenje mestnih občin v okviru celostnih teritorialnih naložb opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje pri pripravi navodila organa upravljanja glede vsebin, ki jih mora vsebovati povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;
2. v skladu z navodilom iz prejšnje točke pripravi in objavi povabilo za predložitev vlog za operacije mestnih občin;
3. razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega programa in o tem obvesti mestne občine in posredniška organa;
4. v okviru izvajanja finančnih instrumentov na področju urbanega razvoja daje soglasje h ključnim elementom finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
(2) Če v 12 mesecih po razvrstitvi vlog za operacije ostanejo nedoseženi kazalniki in njim ustrezen del sredstev EU iz operativnega programa, združenje mestnih občin ponovi postopek iz prejšnjega odstavka z objavo novega povabila za predložitev vlog za operacije mestnih občin.«.
7. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se črta besedilo »O posvetovanju organ upravljanja zagotovi zapis posveta.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »Sestavni del vladnega gradiva je zapis posveta iz tretjega odstavka tega člena.«.
8. člen 
Za prvim odstavkom 21. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Združenju mestnih občin sredstva tehnične podpore zagotovi organ upravljanja.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, za novim četrtim odstavkom pa se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Upravljalna preverjanja za ukrepe tehnične podpore posredniških organov opravlja organ upravljanja.«.
9. člen 
Za prvim odstavkom 22. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) O prerazporejanju pravic porabe v okviru veljavnega izvedbenega načrta odloča organ upravljanja v soglasju s predlagateljem finančnega načrta.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
10. člen 
V prvem odstavku 25. člena se na koncu pete alineje beseda »ali« nadomesti z vejico, na koncu šeste alineje pa se pika nadomesti z vejico in se dodata nova sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– če je bilo s pisnim sporazumom dogovorjeno komplementarno financiranje izbrane operacije iz programa Erasmus+ z operacijo iz sredstev evropske kohezijske politike ali
– če gre za izvajanje finančnih instrumentov.«.
11. člen 
Na koncu drugega odstavka 26. člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Če se vloga za odločitev o podpori nanaša na način izbora operacije v okviru že obstoječe sheme državne ali de minimis pomoči, za katero je ministrstvo, pristojno za finance, že izdalo mnenje o skladnosti državne ali de minimis pomoči, se vlogi za odločitev o podpori priloži že izdano mnenje o skladnosti sheme državne ali de minimis pomoči.«.
12. člen 
Četrti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če organ upravljanja ugotovi, da je potrebna tudi podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ne glede na 23. člen te uredbe izda odločitev o podpori ministrstvu, pristojnemu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katero potrdi strategijo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz 32. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
13. člen 
Za prvim odstavkom 28. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati vse določbe, ki jih organ upravljanja določi v navodilih organa upravljanja kot bistvene.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek, za novim petim odstavkom pa se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če v vlogi upravičenca nastopa neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna, ki ni hkrati posredniški organ, pogodbo o sofinanciranju nadomesti sporazum o izvajanju, ki ga skleneta upravičenec in posredniški organ.«.
14. člen 
V prvem odstavku 29. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V primeru finančnih instrumentov se zahtevku za izplačilo priloži poročilo, ki izkazuje, da so bili izpolnjeni pogoji za povračilo prispevka EU v državni proračun v skladu z 41. členom Uredbe 1303/2013/EU.«.
15. člen 
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se administrativna preverjanja izvedejo po izplačilu sredstev iz državnega proračuna, vendar pred povračilom iz naslova prispevka EU v državni proračun za:
– stroške dela na projektih tehnične podpore in operacijah neposrednega proračunskega uporabnika, ki je v vlogi upravičenca, ali
– za predplačila in transferje občinam in posrednim proračunskim porabnikom.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za druge stroške operacij neposrednega proračunskega uporabnika, ki je v vlogi upravičenca, in druge stroške tehnične podpore se administrativna preverjanja izvedejo pred izplačilom iz državnega proračuna, zaključijo pa po izplačilu sredstev iz državnega proračuna.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen 
Za 37. členom se doda novo VI.a poglavje, ki se glasi:
»VI.a FINANČNI INSTRUMENTI 
37.a člen 
(splošno) 
(1) Posredniški organ za finančne instrumente v sodelovanju s sodelujočima ministrstvoma pripravi predlog za izvedbeni načrt in ključne elemente finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, ki jih posreduje organu upravljanja.
(2) Posredniški organ za finančne instrumente v sodelovanju s sodelujočima ministrstvoma opravi postopek izbire izvajalca sklada skladov in organu upravljanja pošlje vlogo za odločitev o podpori.
(3) Posredniški organ za finančne instrumente po odločitvi o podpori z upravičencem sklene sporazum o financiranju.
37.b člen 
(usmerjevalni odbor) 
(1) Usmerjevalni odbor za izvajanje finančnih instrumentov sestavljajo predstavniki:
– organa upravljanja,
– ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– ministrstva, pristojnega za infrastrukturo,
– ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, in
– ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Pri načrtovanju in izvajanju finančnih instrumentov se posredniški organ za finančne instrumente posvetuje z usmerjevalnim odborom najmanj glede:
– priprave ključnih elementov finančnih instrumentov v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance,
– priprave investicijske strategije,
– priprave predloga izvedbenega načrta,
– izbire izvajalca sklada skladov in
– izvajanja finančnih instrumentov skozi polletna in letna poročila, predložena s strani sklada skladov.
(3) Administrativno in tehnično podporo za delovanje usmerjevalnega odbora zagotavlja posredniški organ.«.
17. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-5/2016
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EVA 2015-1541-0006
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti