Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1567. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2015, stran 5407.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je občinski svet na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2015-03
Hrib - Loški Potok, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Zaključni račun 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.313.224
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.583.485
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.338.761
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.231.471
703 Davki na premoženje 
48.934
704 Domači davki na blago in storitve 
58.356
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
244.724
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
233.797
711 Takse in pristojbine 
1.391
712 Globe in druge denarne kazni 
935
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.256
714 Drugi nedavčni prihodki 
6.345
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
36.720
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
36.720
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
693.019
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
528.722
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
164.297
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.848.357
40
TEKOČI ODHODKI 
543.441
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
144.232
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
22.461
402 Izdatki za blago in storitve 
363.853
403 Plačila domačih obresti 
7.895
409 Rezerve 
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
572.108
410 Subvencije 
12.419
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
400.988
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
46.018
413 Drugi tekoči domači transferi 
112.683
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
687.137
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
687.137
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
45.671
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
11.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
33.771
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
464.867
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
62.500
55
ODPLAČILA DOLGA
62.500
550 Odplačila domačega dolga
62.500
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
402.367

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti