Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2016 z dne 23. 5. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1596. Sklep o imenovanju ministra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1597. Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti
1598. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu
1599. Uredba o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Sklepi

1600. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor

SODNI SVET

1601. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

OBČINE

Beltinci

1602. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2016
1603. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci

Brežice

1604. Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Dednja vas – Cerkev sv. Križa za kulturni spomenik lokalnega pomena
1605. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ap 1475

Črnomelj

1606. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

1607. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Godovič
1608. Odlok o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina
1609. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2016
1610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija
1611. Sklep o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanje prometa in upravljanje javnih parkirišč v Občini Idrija

Kočevje

1612. Odlok o obračunu in odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje

Litija

1613. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1

Odranci

1614. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2015

Ribnica

1615. Obvezna razlaga Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Občine Ribnica
1616. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2015
1617. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
1618. Sklep o razveljavitvi Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z dne 1. 10. 2015

Rogaška Slatina

1619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina
1620. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje širitve zdravilišča severozahod v Rogaški Slatini
1621. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Zagaj I in Zagaj II

Slovenska Bistrica

1622. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno- trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2

Šempeter-Vrtojba

1623. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
1624. Sklep o dopolnitvi letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
1625. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Zagorje ob Savi

1626. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti