Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)
1628. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1D)

Sklepi

1629. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1688. Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
1689. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči
1690. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
1691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1692. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1693. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
1694. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani
1695. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani
1696. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi
1697. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju kačje smreke v Koševniku
1698. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu

Sklepi

1630. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
1631. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi
1699. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji
1700. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji

Drugi akti

1701. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

1632. Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
1633. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan
1634. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
1635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1637. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi
1638. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE V STISKI
1702. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
1703. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog

USTAVNO SODIŠČE

1639. Odločba o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo
1640. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1641. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

BANKA SLOVENIJE

1642. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov

SODNI SVET

1643. Razpis nadomestnih volitev enega člana Personalnega sveta Višjega delovnega in socialnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1644. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
1645. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2016

OBČINE

Brežice

1646. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CEK-11

Cerknica

1683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 4

Črnomelj

1647. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev

Dobrepolje

1648. Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje
1649. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup nepremičnin na območju Občine Dobrepolje po katerih potekajo kategorizirane ceste

Dobrova-Polhov Gradec

1650. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
1652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova

Ivančna Gorica

1653. Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
1654. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816 – Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9, 999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o. 1810 – Stična
1655. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 – Hudo
1656. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 628/6 in 628/5, k.o. 1817 – Radohova vas
1657. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1613/5, k.o. 1828 – Podbukovje
1658. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1607/2, parc. št. 1608/3 in parc. št. 1608/4 vse, k.o. 1810 – Stična
1659. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih
1660. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št 31/7, k.o. 1816 – Hudo
1661. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6, k.o. 1817 – Radohova vas
1662. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 176/2, 176/3, 156/3 vse k.o. 1810 – Stična

Kamnik

1663. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015
1664. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik

Križevci

1684. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Laško

1665. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
1666. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško

Ljubljana

1685. Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1686. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Loški Potok

1667. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok

Nova Gorica

1668. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016

Prebold

1687. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold

Semič

1669. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Kamnoloma Vrčice

Šmartno pri Litiji

1670. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
1671. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020
1672. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1673. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
1674. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1675. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016

Štore

1676. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore

Tolmin

1677. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1678. Sklep o višini vodarine
1679. Sklep o določitvi subvencije najemnine
1680. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1681. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Tržič

1682. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti