Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

Ob-2253/16, Stran 1167
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izvedbene uredbe, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-69/2015/1, verzija 1.00, z dne 17. 7. 2015, Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, številka 007-71/2015-7, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, številka 007-66/2015-4, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, številka 0070-1/2013-SVLR/3, verzija 1.0, z dne 28. 7. 2015, Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2016, ki ga je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2016, sklep Vlade RS št. 47602-33/2015/6, Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), pogodbe št.: SPS-2016/P2-MO o izvajanju in financiranju javnih razpisov za spodbude za zagon inovativnih podjetij (sklenjene med Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 za »Javni razpis za spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2 2016)«, z dne 25. 5. 2016, objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis 
Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2 2016)
Javni razpis je usklajen s posredniškim organom Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) s pogodbo št. SPS-2016/P2-MO.
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega organa, ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja: javni razpis za izbor operacij financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanj novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve:
– uspešno poslovanje večine podprtih podjetij, ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
– vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetjih.
2.2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2016.
2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v Vzhodni kohezijski regiji (vključene pomurska, notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška, jugovzhodna Slovenija in savinjska statistična regija) in Zahodni kohezijski regiji (vključene osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška statistična regija).
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja (Vzhodna kohezijska regija oziroma Zahodna kohezijska regija), kjer bodo izvajali aktivnosti operacije v celoti (kjer ima podjetje sedež oziroma poslovno enoto, kjer se bo izvajala aktivnost operacije v celoti).
Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni kohezijski regiji) se bo v celoti izvajala aktivnost.
3. Upravičenci / ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2015 in 29. 2. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma priglasitve pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji kandidiranja za spodbudo:
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, in sicer v obdobju od 2016 do vključno 2019,
– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje po 3 letih, in sicer v letu 2019,
– podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji,
– rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan,
– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij,
– dokument Predstavitev startup projekta mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v evrih.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije in ki redno ne izplačujejo plač/socialnih prispevkov,
– ki so naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– ki pridobivajo pomoč po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
– glede katerih je v razmerju do ministrstva ali Sklada podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– katerih dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) je/so vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– ki bi prejela pomoč, dodeljeno pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
1. dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2016,
2. višina osnovnega kapitala / višina podjetnikovega kapitala / višina zadružnega kapitala / višina ustanovitvenega vložka na dan 10. 6. 2016,
3. inovativnost,
4. tržna naravnanost in pretežni prodajni trg,
5. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor upravičencev).
5.2. Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija Sklada lahko predlaga zavrnitev vloge tistih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in niso izpolnili zadanih ciljev.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse popolne in ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo znotraj posamezne kohezijske regije izvajanja operacije prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato reference in zaposlenost lastnikov v podjetju, nato tržna naravnanost in pretežni prodajni trgi in nato dosežene točke na DEMO dnevu v okviru pred-selekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2016.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 2.160.000 EUR, pri čemer je največ do 1.080.000 EUR na voljo za Vzhodno kohezijsko regijo in največ do 1.080.000 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.
Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna RS za leta 2016, 2017 in 2018 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:
Vzhodna kohezijska regija
Proračunska postavka
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
150.000,00 EUR
180.000,00 EUR
480.000,00 EUR
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO
50.000,00 EUR
60.000,00 EUR
160.000,00 EUR
Skupaj: 
1.080.000,00 EUR
Zahodna kohezijska regija
Proračunska postavka
Leto 2016
Leto 2017
Leto 2018
160065 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
140.000,00 EUR
168.000,00 EUR
448.000,00 EUR
160066 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-SLO
60.000,00 EUR
72.000,00 EUR
192.000,00 EUR
Skupaj: 
1.080.000,00 EUR
Sredstva se delijo na delež sredstev iz strukturnih skladov in delež nacionalnih sredstev po ključu:
Regija
EU delež
SLO delež
Vzhod
0,75
0,25
Zahod
0,70
0,30
Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je do 54.000 EUR, ki ga upravičenec prejme v treh zaporednih izplačilih v letih 2016–2018.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev.
7. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je vlagatelj) mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).
8.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov),
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo razvojne aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas,
– posredni (operativni) stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Nabava nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % lastniško povezana s podjetjem – upravičencem. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
8.2 Način dokazovanja upravičenih stroškov: upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).
8.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov: za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških.
8.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na razvoju produkta prijavljene operacije za polni delovni čas, je določena na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za produkta P2 in P2B (Ministrstvo, maj 2016). Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega razvojnega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti v tistem mesecu.
Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je oseba razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta;
– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina razvojnega dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
8.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na operacijo
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki izvaja razvojna dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sofinanciranje se odobri za upravičene stroške nastale:
– od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016 za prvo izplačilo do 10.000 EUR,
– od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017 za drugo izplačilo do 12.000 EUR in
– od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 za tretje izplačilo do 32.000 EUR.
Sklad bo sofinanciral operacijo upravičenca, glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani med 1. 9. 2015 in 28. 2. 2018.
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek subvencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani Sklada.
Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 31. 8. 2016, drugi zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 5. 2. 2017 (vmesno poročilo), tretji zahtevek pa najkasneje do 5. 3. 2018 (ob oddaji zaključnega poročila).
Vzorec zahtevka je v prilogi 1 razpisne dokumentacije.
Sklad lahko zahteva, da upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustreznimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno predložiti v skladu s Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ostalimi navodili Sklada (priročniki, navodila za upravičence).
10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
10.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko1 ter ga predložite v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je treba le-tega potrditi!
1Če podjetje ne posluje s štampiljko mora to napisati.
2. Predstavitev startup projekta (s finančnim načrtom), ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (www.podjetniskisklad.si), kjer je objavljen razpis. Priložiti je potrebno podroben terminski načrt, ki opredeljuje faze zagona podjetja, razvoja MVP in komercializacijo končnih produktov v obdobju do 28. 2. 2018.
3. Notarska listina in dokazilo o vplačilu celotnega osnovnega kapitala /ustanovitvenega vložka / podjetnikovega kapitala. Priložite plačilni nalog oziroma drug dokument, ki izkazuje vplačilo v denarnih sredstvih.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
10.2 Oddaja vlog
Rok za predložitev vlog je 17. 6. 2016.
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – P2/16«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopno na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe prihodnjih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani Sklada.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani vlagatelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad pa lahko opravi tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vloge so javni razen osebnih podatkov in tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Vlagatelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
16.1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju vsaj enega zaposlenega2 za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.3 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).
2V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«
3V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.
16.2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenci, ki bodo pridobili sofinanciranje po tem razpisu, bodo upravičeni do izplačila subvencije, če bodo prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Sklada v posameznem obdobju poročanja. Poslovno oceno upravičenca bo opravil Sklad na podlagi poročil upravičenca (obrazec 2) in mentorja (obrazec 3), ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji zahtevkov za sofinanciranje v rokih, kot so opredeljeni v točki 9. Vsebina poročil je obvezna za vse upravičence. Sklad bo opravil tudi osebne intervjuje in/ali oglede pri vseh upravičencih, kjer bo obvezna prisotnost izbranega mentorja.
V poslovno oceno bo vključeno merjenje ciljev iz upravičenčevega terminskega načrta, prikazanega v sklopu vloge. Cilji podjetja so razdeljeni v tri skupine, in sicer:
– zaposlitveni cilj: vsaj 1 zaposlen v podjetju skozi ocenjevana obdobja z možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 15 koledarskih dni v posameznem obdobju poročanja,
– izvedbeni cilj, kjer se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrtovano izvedbo po terminskem načrtu,
– aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu (sejemske aktivnosti, promocijske aktivnosti, ustvarjanje prihodkov, zbiranje privatnega kapitala in drugih oblik finančnih virov).
V preglednici za spremljanje kazalnikov so podani osnovni mejniki glede na posamezna obdobja poročanja.
Preglednica za spremljanje kazalnikov (minimalni zahtevani cilji):
Obdobje poročanja
Zaposlitveni cilj
Mentorstvo
Izvedbeni cilj
Aktivnosti na prodajnem in finančnem trgu
do 31. 8. 2016
realizirana najmanj 1 zaposlitev
vključitev v program mentoriranja
začetek izvajanja razvojnih aktivnosti
do 31. 1. 2017
najmanj ohranitev zaposlitve
sodelovanje z mentorjem
priprava MVP in testiranja
do 28. 2. 2018
najmanj ohranitev zaposlitve
sodelovanje z mentorjem
zaključek razvoja
začetek komercializacije (promocijske in sejemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, strank, ustvarjanje prihodkov)
Sklad bo izvedel izplačila subvencij glede na dosežene cilje v posameznem obdobju poročanja, pri čemer mora upravičenec prejeti pozitivno poslovno oceno. Upravičenec prejme pozitivno poslovno oceno, če izpolni vse zastavljene cilje operacije za obdobje poročanja. Upravičenec prejme negativno poslovno oceno, če ne izpolni vseh zastavljenih ciljev operacije za obdobje poročanja.
V primeru prejema negativne poslovne ocene se zahtevek za izplačilo subvencije zavrne.
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Vlagatelj je po končanih aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da vlagatelj takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
16.3. Program mentoriranja
Upravičenci bodo morali do 25. 8. 2016 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja iz objavljene liste start-up mentorjev. Programi mentoriranja in lista start-up mentorjev so objavljeni na naslovu http://www.podjetniskisklad.si/mentorski-programi-programi-podpore-usposabljanja-in-ostali-programi.html.
Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega mentorja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Podjetje ima možnost tudi samostojne izbire start-up mentorja iz objavljene liste brez vključitve v program mentoriranja.
Odločitev o izboru mentorja je na strani podjetja samega, ki tudi samo financira stroške mentoriranja, te stroške pa lahko uveljavlja kot upravičen strošek za sofinanciranje.
Upravičenec mora najkasneje do 25. 8. 2016 obvestiti Sklad (Obrazec 1) glede načina mentoriranja in hkrati utemeljiti izbor programa in/ali mentorja.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovijo, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: če se ugotovijo, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
V primeru ugotovitve, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
21. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora operacij
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne zavržejo.
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do subvencije.
22. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Sklad bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali zavrnitvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi, zavrženju, neodobritvi oziroma zavrnitvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
V primeru, da se po izdaji sklepa o odobritvi ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, Sklad pogodbe ne podpiše, sklep o odobritvi pa se razveljavi.
Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju se bo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija vsebuje: I. navodila, II. besedilo javnega razpisa, III. merila za izbor upravičencev, IV. vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, V. vzorec pogodbe o sofinanciranju, VI. zahtevek za sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
24. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenski podjetniški sklad 

AAA Zlata odličnost