Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1648. Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje, stran 5762.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športnih objektov in igrišč (v nadaljevanju: športni objekti) v skladu z veljavnimi predpisi in Letnim programom športa v Občini Dobrepolje v najem oziroma uporabo s prednostno uporabo teh objektov, pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športnih objektov v lasti Občine Dobrepolje in način določanja cen za najem oziroma uporabo.
2. člen 
Športni objekti v lasti Občine Dobrepolje so:
– športna telovadnica JVIZ OŠ Dobrepolje
– Jakličev dom (prostor upokojencev v Jakličevem domu)
– šolska avla PŠ Struge
– zunanje površine: Kompolje, Predstruge, Videm, Struge in Zagorica.
POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM OZIROMA UPORABO 
3. člen 
Najem oziroma uporaba športnih objektov obsega uporabo:
– vadbene površine v objektu in uporaba zunanjih športnih površin,
– garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
– športnega orodja in opreme v objektu,
– športne opreme, postavljene na zunanjih športnih površinah.
4. člen 
Športni objekti se lahko oddajo v najem oziroma uporabo v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom oziroma najemnikom:
– vrtcem,
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim klubom in društvom,
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. člen 
Prednostno pravico uporabe pri najemu oziroma uporabi športnega objekta imajo uporabniki oziroma najemniki po naslednjem vrstnem redu:
1. prioriteta: vzgojno-izobraževalni zavodi za potrebe izvajanja zakonsko predpisane dejavnosti ter za športno aktivnost v šolskih športnih društvih in klubih,
2. prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Dobrepolje in so izvajalci nacionalnega programa športa na lokalni ravni,
3. prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Dobrepolje,
4. prioriteta: drugi izvajalci športnega programa v skladu z veljavnimi predpisi,
5. prioriteta: ostali potencialni uporabniki v primeru nezasedenosti športnega objekta (npr. rekreacijske skupine, športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega naslova v Občini Dobrepolje, organizatorji glasbeno-zabavnih prireditev).
6. člen 
Občina Dobrepolje (v nadaljevanju upravljavec športnega objekta) mora pri oddaji časovnih terminov najema oziroma uporabi pri prednostni pravici uporabe upoštevati še:
– starostne kategorije uporabnikov (prednost najema oziroma uporabe do 20.00 ure imajo otroci in mladina do 19 let);
– kakovostni nivo športnih klubov in društev;
– športna panoga – primernost;
– tekmovalno obdobje;
– množičnost športne panoge (za množičnost se upošteva število športnikov v Občini Dobrepolje registriranih pri NPŠZ, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih).
Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja najemnikov oziroma uporabnikov športnega objekta s strokovno službo Občine Dobrepolje in Zvezo športnih organizacij pri določanju terminov oziroma urnika koriščenja. V primeru, da ne pride do sporazumne uskladitve časovnih terminov najema oziroma uporabe, določi strokovna služba Občine Dobrepolje.
7. člen 
Občina Dobrepolje objavi v občinskem glasiluin na njeni spletni strani vsako leto, najpozneje do 30. junija javni razpis za najem oziroma uporabo in koriščenje prostih terminov v naslednjem šolskem letu.
Ne glede na določila zgornjega odstavka tega člena lahko Občina Dobrepolje objavi razpis zunaj predpisanega roka:
– v primeru, da v javnem razpisu ni bil objavljen kateri od športnih objektov, ki jih je Občina Dobrepolje s sklepom določila za športne objekte občinskega pomena,
– v primeru, da gre za pridobitev novega športnega objekta, katerega lastnik je Občina Dobrepolje.
Vsi klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo z navedbo želenega termina najema oziroma uporabe in števila ur tedensko, ki je lahko največ2 šolski uri na dan na vadbeno skupino.
Na podlagi prejetih prijav izdela upravljavec in Zveza športnih organizacij (ZŠO Dobrepolje) najkasneje do 15. avgusta tekočega leta terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto in ga posreduje županu v potrditev.
Športni objekti v lasti Občine Dobrepolje se oddajo v najem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE OZIROMA UPORABE 
8. člen 
Ceno najema oziroma uporabe pripravi strokovna služba Občine Dobrepolje praviloma za čas najema oziroma uporabe ene šolske ure, cenik pa potrdi in sprejme s sklepom Občinski svet Občine Dobrepolje.
Za posamezne vadbene prostore športnega objekta se določi cena.
Za izračun cene se uporabijo naslednji podatki:
a) višina letnih materialnih stroškov
– stroški za ogrevanje,
– stroški za električno energijo,
– stroški za komunalne storitve,
– stroški pisarniških storitev, stroški za potrošniški material, ki so potrebni za redno delovanje objekta (npr. čistila, sanitarni material, žarnice),
– stroški za pisarniški in sanitetni material,
– stroški za zavarovanje,
– neopredeljeni stroški (v višini 10 % vsote vseh zgoraj opisanih kategorij stroškov);
b) stroški amortizacije za opremo (če se amortizacija ob koncu leta ne knjiži v breme poslovnega sklada);
c) sredstva za investicijsko vzdrževanje.
Višina stroškov se deli s številom ur uporabe oziroma najema športnega objekta v letu.
Ceno najema oziroma cenik uporabe športnih objektov potrdi in sprejme Občinski svet Občine Dobrepolje.
Cenik najema oziroma uporabe se lahko spremeni in ga predlaga v potrditev in sprejem občinskemu svetu tudi med letom, kolikor se v zadnjih treh mesecih dejanski stroški nad planiranimi stroški za redno poslovanje, najnujnejše vzdrževanje in obratovanje športnega objekta zvišajo za več kot 10 %.
9. člen 
Izvajalci letnega programa športa in športna društva ter klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Dobrepolje, so upravičeni do neprofitne cene za njihovo redno športno rekreativno dejavnost (treninge).
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih) določi ustrezen dodatek k neprofitni ceni.
10. člen 
Za druge najemnike oziroma uporabnike (športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo sedeža v Občini Dobrepolje, neformalne rekreacijske skupine in drugi), ki imajo redno športno dejavnost, ter za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih) določi ustrezen dodatek k ceni.
11. člen 
Upravljavec športnega objekta ne sme zaračunavati najemnine oziroma uporabe v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti javnega zavoda (OŠ JVIZ Dobrepolje),
– za redno vadbo šolskih otrok v šolskih športnih društvih,
– organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih športnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino.
SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA 
12. člen 
Upravljavec na podlagi določil tega pravilnika sklene z uporabniki oziroma najemniki pogodbo o najemu oziroma uporabi. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določijo tudi višina najemnine in obveznosti najemnika. Poleg tega se določi odgovorna oseba uporabnika oziroma najemnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda upravljavca in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.
Obvezna priloga k pogodbi o najemu oziroma uporabi je veljavni cenik.
13. člen 
Način in rok plačila se določi z neposredno pogodbo sklenjeno med uporabnikom oziroma najemnikom objekta in upravljavcem objekta.
Sofinanciranje s strani proračuna Občine Dobrepolje 
14. člen 
Otroci do zaključka OŠ
100 % delež sofinanciranja Občine Dobrepolje
Srednješolska mladina in študenti (vsaj 2/3 vadečih)
60 % delež sofinanciranja Občine Dobrepolje
Starostniki (vsaj 2/3 nad starostjo 65 let)
100 % delež sofinanciranja Občine Dobrepolje
Tekmovalni šport – člani
50 % delež sofinanciranja Občine Dobrepolje
Ostali potencialni uporabniki – rekreacijske skupine, športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega naslova v Občini Dobrepolje, organizatorji glasbeno-zabavnih prireditev
0 % delež sofinanciranja Občine Dobrepolje
DRUGA DOLOČILA 
15. člen 
Uporabnik mora voditi posebno dnevno evidenco najema oziroma uporabne javnega športnega objekta, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev (poimenski seznam),
– podpis trenerja oziroma odgovorne osebe,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
Uporabnik mora dostaviti mesečno poročilo z vsemi zahtevanimi navedenimi podatki, najkasneje do 8. v mesecu.
16. člen 
Občina Dobrepolje ne odgovarja za poškodbe igralcev in nastopajočih pri uporabi športnih objektov, ki bi nastale pri uporabi oziroma najemu športnega objekta.
V času trajanja šolskega pouka, šolskih, športnih in interesnih dejavnosti zagotavlja nadzor nad uporabo športnega objekta šola s svojim strokovnim kadrom.
17. člen 
Najemnina in drugi prihodki, ki jih pridobi upravljavec športnega objekta iz naslova upravljanja športnega objekta, so prihodek upravljavca športnega objekta in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športnega objekta, za investicije in investicijsko vzdrževanje.
18. člen 
V primeru neustrezne uporabe s športnim objektom lahko upravljavec in lastnik poda predloge k sprejemu ustreznih ukrepov (prekinitev pogodbe, povečanje deleža za sofinanciranje stroškov, povečanje cen najema oziroma uporabe …), ki naj bi zagotovili primerno uporabo.
KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Videm, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost