Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1588. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 5444.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15 in 103/15) se v 1. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/141 z dne 30. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede nekaterih določb o plačilu za mlade kmete in prostovoljni vezani podpori ter o odstopanju od člena 53(6) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);«.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 24. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Mladi kmet je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 50. člena Uredbe 1307/2013/EU, pri čemer se kot prva vzpostavitev kmetijskega gospodarstva šteje prvi vpis fizične osebe kot nosilca kmetijskega gospodarstva v RKG.
(2) Če je nosilec kmetijskega gospodarstva pravna oseba, veljajo za mladega kmeta določbe 49. člena Uredbe 639/2014/EU, razen prvega a odstavka 49. člena Uredbe 639/2014/EU.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvo alinejo prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka«.
3. člen 
V prvem odstavku 31. člena se četrta alineja črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Žensko govedo iz prvega odstavka tega člena je krava, ki je v zadnjih dveh letih telila vsaj enkrat do vključno prvega dne za vložitev zbirne vloge v tekočem letu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se za telitev šteje tudi rojstvo mrtvorojenega teleta, ki se rodi po najmanj šestih mesecih brejosti in katerega truplo je odstranjeno v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2016
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EVA 2016-2330-0116
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti