Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1587. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, stran 5442.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena, šestega odstavka 70. člena, prvega odstavka 115. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15) se za drugim odstavkom 1. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba določa tudi pravila ravnanja in druge pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
V 3. členu se v 13. točki besedilo »gradnja odlagališča« nadomesti z besedilom »gradnja telesa odlagališča in drugih objektov in naprav, potrebnih za obratovanje odlagališča«.
V 15. točki se besedilo »in odlagališčem« nadomesti z besedilom »in skladiščem«.
26. točka se spremeni tako, da se glasi:
»26. telo odlagališča je del območja odlagališča, ki obsega celoto vseh odloženih odpadkov in sistem tesnjenja odlagališča, sistem odplinjanja odlagališča in druge objekte ter obrobne in oporne nasipe ter druge tehnične konstrukcije za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča. Telo odlagališča ima eno ali več odlagalnih polj;«.
V 27. točki se za besedilom »izcednih in« doda beseda »padavinskih«.
3. člen 
V 6. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču je obvezna občinska gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
Dosedanji prvi do šesti odstavek postanejo drugi do sedmi odstavek.
4. člen 
V četrtem odstavku 7. člena se v četrti alineji za besedo »vsebujejo« doda besedilo »trdno vezani«.
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v 2. točki v drugi alineji črta besedilo »blata in«.
V 4. točki se črtajo besedilo »korozivni,« ter vejica in besedilo »lahko vnetljivi«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. cele ali razrezane izrabljene avtomobilske gume, razen če se uporabijo kot gradbeni material na odlagališču in razen gum z zunanjim premerom, večjim od 1.400 mm, ali kolesarskih gum;«.
6. člen 
V prvem odstavku 25. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. območju karbonatnih kamnin z razpoklinsko in kraško poroznostjo, z zelo spremenljivo prepustnostjo ter težko določljivimi tokovi podzemne vode, ki jih je treba ugotavljati s sledilnimi poskusi,«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. območju vodonosnikov z značilno izdatnostjo zajetja vsaj 10 m3/dan (0,116 l/s) ali izdatnostjo, ki zadošča za oskrbo najmanj 50 prebivalcev,«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. zavarovanem območju, območju naravne vrednote, območju Natura 2000 in potencialnem območju Natura 2000 ter ekološko pomembnem območju, razen če tako določajo predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,«.
7. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen 
(zahteve v zvezi z vodami) 
(1) Pri odlagališču je treba zagotoviti, da zaledne vode in podzemne vode z območja odlagališča ali zunaj njega ne pridejo v stik s telesom odlagališča.
(2) Izcedno vodo z odlagališča, padavinsko vodo, odvedeno s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja, padavinsko vodo z manipulativnih površin, ki lahko pride v stik z odpadki, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča, in industrijsko odpadno vodo iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina je treba zbirati in odvajati ločeno od druge odpadne vode, ki nastaja na območju odlagališča in ni onesnažena.
(3) Če je več vrst odlagališč iz prvega odstavka 4. člena te uredbe na istem kraju, se njihove izcedne in padavinske vode, odvedene s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja posamezne vrste odlagališča, padavinske vode z manipulativnih površin, ki lahko pridejo v stik z odpadki, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju posameznega odlagališča, pred njihovim čiščenjem ne smejo mešati med seboj.
(4) Če se izcedne vode, padavinske odpadne vode z manipulativnih površin, ki lahko pridejo v stik z odpadki, odpadne vode s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja, odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča ali katere koli druge industrijske odpadne vode, ki nastajajo na območju odlagališča, zbirajo zaradi oddaje v obdelavo zunaj območja odlagališča, morajo biti izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(5) Padavinska voda, odvedena s prekritih površin še ne zaprtega dela odlagalnega polja, padavinska voda z manipulativnih površin, ki lahko pride v stik z odpadki, vključno z odpadno vodo iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča, in tehnološka odpadna voda iz naprav za čiščenje odlagališčnega plina so industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(6) Izcedno vodo z odlagališča, ki se neposredno ali posredno odvaja v vode ali javno kanalizacijo, je treba obdelati v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju izcedne vode z odlagališč odpadkov. Industrijsko odpadno vodo, ki se odvaja v vode ali javno kanalizacijo, je treba obdelati v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju odlagališča, je treba zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(7) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju določi, da na odlagališču za inertne odpadke ni treba izpolnjevati zahtev iz prvega ali drugega odstavka tega člena, če ugotovi, da opustitev teh ukrepov ne bo škodljivo vplivala na vode.«.
8. člen 
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na odlagališču je treba izvajati stalni nadzor za preprečitev nenadzorovanega vnosa ali iznosa odpadkov na odlagališče oziroma z njega.«.
9. člen 
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja se vloži v pisni ali elektronski obliki.«.
V drugem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. celotni zmogljivosti odlagališča (v t, m2 in m3) ter datumu prenehanja odlaganja odpadkov,«.
V tretjem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. podatki o območju odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon območja odlaganja odpadkov, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:1.000, vključno s kvadraturo površine odlagalnega prostora in njegovega prekrivnega sloja,«.
10. člen 
V prvem odstavku 41. člena se v 5. točki besedilo »odlaganjem odpadkov« nadomesti z besedilom »obratovanjem odlagališča«.
V 9. točki se za besedo »spremembe« doda besedilo »osnovnih in«.
11. člen 
V prvem odstavku 46. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– meritve parametrov kemijskega stanja, splošnih fizikalno-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal v površinskih vodah, če so na območju odlagališča prisotne ali če se izcedne vode, onesnažene padavinske odpadne vode ter odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča odvajajo neposredno v površinske vode, in«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Ministrstvo od upravljavca odlagališča zahteva dopolnitev poročila iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da nima predpisanih vsebin poročila ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje zahtev v zvezi z obratovalnim monitoringom iz te uredbe.
(9) Če upravljavec odlagališča ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila o izvedbi obratovalnega monitoringa ne predloži v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil, o čemer ministrstvo obvesti pristojnega inšpektorja.«.
12. člen 
Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravljavec odlagališča pri izvajanju obratovalnega monitoringa ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli osnovnega ali indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju, mora takoj začeti izvajati ukrepe iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe ter o doseganju opozorilne vrednosti in začetku izvajanja ukrepov pisno obvestiti inšpektorat najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe, o izvedenih ukrepih pa poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu iz sedmega odstavka prejšnjega člena.«.
V tretjem odstavku se besedilo »čezmeren vpliv na okolje« nadomesti z besedilom »čezmerno obremenjevanje okolja«.
13. člen 
V prvem odstavku 50. člena se v četrti alineji besedilo »(v tonah)« nadomesti z besedilom »(v t, m2 in m3)«.
14. člen 
V drugem odstavku 53. člena se:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o območju zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:1.000, vključno s kvadraturo površine zaprtega dela odlagališča in njegovega prekrivnega sloja,«;
– osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– obliko in predlagano višino finančnega jamstva iz 42. člena te uredbe za zaprto odlagališče, skupaj s prikazom izračuna te višine v skladu s prilogo 7 te uredbe.«.
V četrtem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– območje zaprtega odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon zaprtega odlagališča, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu,«.
15. člen 
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je treba za preprečitev ali zmanjšanje čezmernega obremenjevanja okolja na odlagališču v zapiranju ali na zaprtem odlagališču pospešiti proces biološke razgradnje odpadkov v telesu odlagališča, mora upravljavec odlagališča zagotoviti izvedbo ukrepov vlaženja odpadkov v telesu odlagališča, prisilnega prezračevanja telesa odlagališča ali kombinacijo obeh ukrepov.«.
16. člen 
V prvem odstavku 71. člena se v 2. točki besedilo »s prvim« nadomesti z besedilom »z drugim«.
17. člen 
Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki se glasi:
»76.a člen 
(jamstvo v obliki izjave občine) 
(1) Ne glede na 42. člen te uredbe lahko upravljavec iz prejšnjega člena, ki je do uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) vložil vlogo za okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega člena, za odlagališče za nenevarne odpadke, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, kot finančno jamstvo iz 42. člena te uredbe predloži izjavo pristojnega organa občine lastnice oziroma občin solastnic odlagališča, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom.
(2) Izjava iz prejšnjega odstavka se predloži za časovno obdobje, v katerem mora upravljavec zagotavljati ukrepe v času zapiranja odlagališča ali po njegovem zaprtju.
(3) Ministrstvo v primeru neizpolnjene zaveze iz izjave iz prejšnjega odstavka ukrepa v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo.
(4) Upravljavec iz prejšnjega člena, ki do uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) ni vložil vloge za okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega člena, mora na ministrstvo v 90 dneh od uveljavitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16) oziroma najpozneje v 90 dneh pred iztekom roka iz petega odstavka prejšnjega člena vložiti vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče oziroma okoljevarstveno dovoljenje za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju, ki vsebuje tudi izjavo iz prvega odstavka tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-23/2016
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EVA 2016-2550-0038
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti